Modernizácia ozvučenia a osvetlenia Kultúrneho domu Liptovský Hrádok

  Zadávateľ:
Mesto Liptovský Hrádok
  Predpokladaná hodnota:
203.702,95 €
  Možnosť prihlásenia do:
22.03.2023 09:03

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
06.03.2023
  Dátum zverejnenia:
08.03.2023
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Liptovský Hrádok
IČO: 00315494
Hviezdoslavova 170, 03301 Liptovský Hrádok
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Pavol Krajči
Telefón: +421 907409793
Email: pavol.krajci@agency4academy.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/4968?cHash=f4d61d7a0dbab6a2c902cc61c00ba3c1
Hlavná adresa(URL): https://www.liptovskyhradok.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Modernizácia ozvučenia a osvetlenia Kultúrneho domu Liptovský Hrádok
Referenčné číslo: 1
II.1.2) Hlavný kód CPV
32321200-1
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je dodávka a montáž zvukovej techniky, svetelnej techniky vrátane doplnenia rozvádzačov a realizácia príslušných stavebných úprav pre elektroinštaláciu v objekte Kultúrneho domu na ul. J.D. Matejovie v meste Liptovský Hrádok. Súčasťou dodávky sú aj sterilizátory vzduchu (sanitárne zariadenia) s príslušenstvom. Za týmto účelom sa zákazka delí na dva logické celky (dve časti) a zároveň ide o zmiešanú zákazku na dodanie tovaru a realizáciu stavebných prác podľa § 30 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Hlavným predmetom zákazky je dodávka tovarov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
203 702,95 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Logický celok č. 1 (Technika a práce)
Časť č.: 1/2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
32342000-2
31000000-6
45300000-0
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Kultúrny dom Liptovský Hrádok (Jozefa Dekréta Matejovie 591/14, 033 01 Liptovský Hrádok)
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je dodávka a montáž zvukovej techniky, svetelnej techniky vrátane doplnenia rozvádzačov a realizácia príslušných stavebných úprav pre elektroinštaláciu v objekte Kultúrneho domu v meste Liptovský Hrádok. Ide o zmiešanú zákazku na dodanie tovaru a realizáciu stavebných prác podľa § 30 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Hlavným predmetom zákazky je dodávka tovarov.

Uchádzač ako súčasť predmetu zákazky dodá a v cenovej ponuke zahrnie aj dodanie na miesto, zaškolenie obsluhy v počte min. 3 osôb v rozsahu 4 hodín s odovzdaním sprievodnej dokumentácie, s návodom na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku, ako aj servisnej dokumentácie a zabezpečenie montáže. Súčasťou dodávky a ceny musí byť aj záručný servis v dĺžke záručnej doby a víťazný uchádzač musí byť spôsobilý zabezpečiť aj pozáručný servis na predmet zákazky.

Opis predmetu zákazky je súčasťou návrhu na plnenie predmetu zákazky a tvorí Prílohu č. 1 týchto Súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyžiadať si od uchádzača technické listy / typologické označenie produktov navrhnutých ako plnenie v rámci ponuky uchádzača v predmetnom verejnom obstarávaní.

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ produktu, alebo produkt konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené zariadenia určené. Pri produktoch, príslušenstvách konkrétnej značky, môže uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.

Uvedené platí aj pre prípady, ak by rozpočet obsahoval akúkoľvek odvolávku na konkrétneho výrobcu a táto by nebola len odvolaním sa na všeobecne známy konkrétny materiál, ktorý určuje úroveň minimálnej kvality pre zachovanie technologických vlastností stavby a tovarov. Ak by aj v zmysle § 42 ods. 3 ZVO nebol niektorý z parametrov odvolávajúcich sa na konkrétnu značku / výrobcu v rozpočte (návrhu na plnenie predmetu zákazky) opatrený slovom alebo ekvivalentný, považuje sa tento odkaz za taký, ako keby bol opatrený slovným spojením alebo ekvivalentný.

Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač v zmluve najneskôr (tým nie je dotknutá možnosť uviesť subdodávateľov už v rámci predloženia ponuky, ak sú známi) v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ako aj údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
199 443,35 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 4
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: 302071BNR6
II.2.14) Doplňujúce informácie
Modernizácia a inovácia kultúrneho domu v meste Liptovský Hrádok za účelom adaptácie na dôsledky spôsobené pandémiou COVID-19 (302071BNR6) v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP); kód výzvy: IROP-PO7-SC77-2021-75 - Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Logický celok č. 2 (Sterilizátory)
Časť č.: 2/2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33191000-5
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Kultúrny dom Liptovský Hrádok (Jozefa Dekréta Matejovie 591/14, 033 01 Liptovský Hrádok)
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je dodávka sterilizátorov vzduchu (sanitárne zariadenia) s príslušenstvom do objektu zrekonštruovaného a novo-vybaveného objektu Kultúrneho domu v meste Liptovský Hrádok. Ide o dodávku tovaru (v tejto časti zákazky sa nejedná o zmiešanú zákazku).

Opis predmetu zákazky je súčasťou návrhu na plnenie predmetu zákazky a tvorí Prílohu č. 1 týchto Súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyžiadať si od uchádzača technické listy / typologické označenie produktov navrhnutých ako plnenie v rámci ponuky uchádzača v predmetnom verejnom obstarávaní.

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ produktu, alebo produkt konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené zariadenia určené. Pri produktoch, príslušenstvách konkrétnej značky, môže uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.

Uvedené platí aj pre prípady, ak by rozpočet obsahoval akúkoľvek odvolávku na konkrétneho výrobcu a táto by nebola len odvolaním sa na všeobecne známy konkrétny materiál, ktorý určuje úroveň minimálnej kvality pre zachovanie technologických vlastností stavby a tovarov. Ak by aj v zmysle § 42 ods. 3 ZVO nebol niektorý z parametrov odvolávajúcich sa na konkrétnu značku / výrobcu v rozpočte (návrhu na plnenie predmetu zákazky) opatrený slovom alebo ekvivalentný, považuje sa tento odkaz za taký, ako keby bol opatrený slovným spojením alebo ekvivalentný.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
4 259,60 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 4
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: 302071BNR6
II.2.14) Doplňujúce informácie
Modernizácia a inovácia kultúrneho domu v meste Liptovský Hrádok za účelom adaptácie na dôsledky spôsobené pandémiou COVID-19 (302071BNR6) v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP); kód výzvy: IROP-PO7-SC77-2021-75 - Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v §32 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len ZVO).

2) Splnenie týchto podmienok uchádzač preukazuje dokladmi podľa §32 ods. 2 ZVO. V súlade s §32 ods. 3 ZVO verejný obstarávateľ nepožaduje predloženie dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. a), b), c) a písm. e) zákona o verejnom obstarávaní od uchádzača, ktorý má sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike, nakoľko je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. Ak uchádzač nepredloží doklad podľa § 32
ods. 2. písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, je povinný na účely preukázania podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Uvedená podmienka podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní sa netýka registra trestov pre právnické osoby a registra trestov pre fyzické osoby s obvyklým pobytom mimo územia SR, nakoľko tieto doklady nie je verejný obstarávateľ oprávnený získať z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.

3) Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

4) Podmienky účasti môže uchádzač preukázať aj:
a) v súlade s §39 ZVO jednotným európskym dokumentom, alebo
b) v súlade s §152 ZVO informáciou o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ uzná za
rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie.

5) Ak uchádzač nepredloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, verejný obstarávateľ v súlade s §152 ods. 4 ZVO overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov.

6) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má zabezpečiť.

7) Podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní sa vzťahujú rovnako pre obe časti zákazky.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok:
V súlade s § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní Platí len pre Logický celok č. 1. Pre Logický celok č. 2 sa technická a odborná spôsobilosť nevyžaduje.

Verejný obstarávateľ vyžaduje od uchádzača, aby technickú a odbornú spôsobilosť preukázal zoznamom dodávok tovaru s montážou (realizáciou stavebných prác) podobného alebo rovnakého charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odoberateľov. Ak odoberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia. Minimálne jedna zákazka rovnakého alebo podobného charakteru musí byť v hodnote 150.000 EUR bez DPH.

Za dodávku tovaru s montážou alebo realizáciou stavebných prác sa považuje dodávka technického zvukového alebo svetelného alebo audiovizuálneho vybavenia pri ktorej došlo k jeho osadeniu, montáži resp. uvedeniu do prevádzky priamo na mieste a práce zahŕňali buď stavebno-technický zásah v objekte alebo si vyžadovali realizáciu doplnkových elektroinštalačných prác (napr. osadenie v objekte - budove, prípadne osadenie na festivaloch, koncertoch, umeleckých vystúpeniach a pod.). Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj také dodávky, kde dodávateľ dodal hlavný predmet zákazky (tovar - techniku) a jeho subdodávateľ / spolupracujúca osoba, ktorá sa bude podieľať aj na plnení zákazky dodáva stavebné práce (preukazovane prostredníctvom tretej osoby).

Predložený zoznam dodávky tovaru musí obsahovať:
- obchodné meno alebo názov odberateľa, kontakt na odberateľa, kde je možné informácie overiť,
- sídlo objednávateľa,
- názov predmetu plnenia zmluvy, stručný opis,
- zmluvnú cenu a zmluvnú lehotu dodania.

Uchádzač môže na preukázanie splnenia technickej a odbornej spôsobilosti použiť a verejného obstarávateľa odkázať na evidenciu referencií uchádzača.

Splnenie podmienky technickej resp. odbornej spôsobilosti môže uchádzač preukázať aj vyplnením JED v zmysle §39 ZVO.

V súlade s §34 ods. 3, uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa predchádzajúcej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie dodávať tovar alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.

V zmysle §34 ods. 4, nakoľko ide o zákazku na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením, montážou a inštaláciou tovaru, poskytnutím služieb alebo uskutočnením stavebných prác, technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť uchádzača alebo záujemcu vykonávať tieto činnosti sa vyhodnocuje najmä s ohľadom na jeho schopnosti, skúsenosti, efektívnosť a spoľahlivosť.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 22.03.2023 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.07.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 22.03.2023 09:30
Miesto: A4A - Agency 4 Academy, s.r.o.; Pražská 11, 811 04 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude v zmysle §52 ods. 2 realizované sprístupnením prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom komunikácie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Postup zadávania zákazky podlimitným postupom sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania
prostredníctvom informačného systému EVO (elektronická platforma) na https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-
5f5.html. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby uchádzač dodržal podmienky na softvér a hardvér výpočtovej techniky z ktorej bude odosielať súťažné podklady, aby mal uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady, technické vybavenie a odborné ovládanie systému EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému EVO sú zadefinované a zverejnené na portáli EVO v časti Príručky a odporúčania pre systém EVO (http://www.uvo.gov.sk). Súťažné podklady budú sprístupnené záujemcom po bezplatnej registrácii v systéme EVO.

2.Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom
doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do systému EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.

3.V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa systému EVO môžu záujemcovia/ uchádzači kontaktovať eplatforma@vlada.gov.sk / +421 2 209 25 100

4.Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov
verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodávatelia a
subdodávatelia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Verejný obstarávateľ rovnako neuzatvorí zmluvu s uchádzačom, ktorého konečný užívateľ výhod je verejný funkcionár podľa §11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.

5.Verejný obstarávateľ nepožaduje zábezpeku.

6.Podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní JED, je dokument, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom. Ostatné ustanovenia § 39 týmto nie je dotknuté. Jednotný európsky dokument (ďalej len "JED") je zverejnený v profile verejného obstarávateľa. Jednotný európsky dokument v editovateľnej forme je možné stiahnuť z webového sídla UVO (www.uvo.gov.sk). Manuál k vyplneniu dokumentu je zverejnený na http://www.uvo.gov.sk/extdoc/1096/jed_-_manual.pdf. Verejný obstarávateľ požaduje aby bol Jednotný európsky dokument ručne podpísaný osobou oprávnenou konať za hospodársky subjekt/záujemcu/uchádzača alebo riadne splnomocnenou osobou.

7. Predmetné verejné obstarávanie je realizované postupom podlimitnej super reverznej súťaže (bežný postup pre podlimitné zákazky).

8. V prípade nedostatku finančných prostriedkov v rozpočte verejného obstarávateľa (napr. ak proces verejného obstarávania v rámci kontroly poskytovateľom nenávratného finančného príspevku nebude schválený) si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie.

9. V rámci tohto verejného obstarávania nieje možné podať námietky.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
06.03.2023