Manažment údajov inštitúcie verejnej správy v Meste Prievidza

  Zadávateľ:
Mesto Prievidza
  Predpokladaná hodnota:
218.637,50 €
  Možnosť prihlásenia do:
05.04.2023 09:04

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
02.03.2023
  Dátum zverejnenia:
08.03.2023

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Prievidza
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00318442
Nám. Slobody 14, 97101 Prievidza
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Alena Macková
Telefón: +421 465179713
Fax: +421 465423474
Email: alena.mackova@prievidza.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.prievidza.sk/samosprava/verejne-obstaravanie/
Hlavná adresa(URL): http://www.prievidza.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Manažment údajov inštitúcie verejnej správy v Meste Prievidza
Referenčné číslo: 7686/2023
II.1.2) Hlavný kód CPV
72330000-2
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je úprava a dobudovanie informačného systému mesta Prievidza s cieľom zabezpečiť využívanie údajov iných orgánov verejnej moci a to prostredníctvom integrácie na centrálnu platformu, návrh a úprava procesov mesta Prievidza a to nasadením systematického a automatizovaného zverejňovania a sprístupňovania údajov, ako aj aktivity čistenia údajov pre dosiahnutie požadovanej kvality údajov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je vzhľadom na rozsiahlosť textu podrobne opísané v súťažných podkladoch k zákazke.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
218 637,50 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza
II.2.4) Opis obstarávania:
Mesto Prievidza prevádzkuje od roku 2001 Komplexný Informačný systém samosprávy (CG ISS.) Ide o centrálny integrovaný informačný systém mesta Prievidza pre podporu interných a externých procesov. Mesto vlastní nevýhradnú časovo neobmedzenú licenciu na využívanie príslušného systému a jeho prevádzka je zabezpečená platnou SLA zmluvou. Komplexný mestský IS má implementovaných celkovo 51 modulov. V rámci realizácie projektu sa predpokladajú činnosti ktoré priamo súvisia s príslušným mestským IS. V minulosti mesto Prievidza realizovalo integráciu na Ústredný portál verejnej správy. Projekt bol realizovaný doplnením a úpravou existujúceho modulu Integrácie na externé IS, ktorý slúži mestu ako centrálny bod pre akékoľvek integrácie na treťostranné systémy. Verejný obstarávateľ v rámci realizácie predmetného projektu vylučuje akúkoľvek zmenu interných systémov mesta.
Predmet zákazky bude realizovaný v troch oblastiach, ktoré sú navzájom prepojené a svojou povahou sa vzájomne dopĺňajú:
a)Čistenie údajov a dosiahnutie požadovanej kvality dát
b)Realizácia dátovej integrácie na centrálnu platformu
c)Automatizovaná tvorba a zverejňovanie otvorených údajov

Podrobné informácie a opis obstarávania je uvedený v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
218 637,50 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v intervale
Dátum začatia: 16.06.2023
Dátum ukončenia: 30.10.2023
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Názov projektu Manažment údajov inštitúcie verejnej správy v Meste Prievidza, kód projektu v ITMS2014+: 311071CIM8, financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, operačný program Integrovaná infraštruktúra.

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Všetky podmienky na preukázanie splnenia podmienok účasti sú uvedené v Súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Všetky podmienky realizácie zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 05.04.2023 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 01.08.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 05.04.2023 09:30
Miesto: Online funkcionalita sprístupnenia ponúk v systéme ERANET.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Bod II.2.7. - Dĺžka trvania zákazky - k dátumu začatia zákazky verejný obstarávateľ uvádza, že dátum 16.06.2023 je výlučne orientačný a nie je záväzný ani pre verejného obstarávateľa a ani pre uchádzačov. Zmluva nadobudne účinnosť až po kontrole verejného obstarávania a verejný obstarávateľ v čase vyhlásenia zákazky nevie určiť presný dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy. Keďže uvedený bod formulára nie je možné odoslať bez vyplnenia, resp. formulár neakceptuje nulové hodnoty, bol použitý orientačný dátum 16.06.2023 na stanovenie dátumu začatia plnenia. Ukončenie zákazky do 30.10.2023 však musí byť dodržané a je uvedené ako záväzné.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
02.03.2023