DNS Potraviny

  Zadávateľ:
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice
  Predpokladaná hodnota:
6.964.890,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
31.03.2023 10:03

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Užšia súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
27.02.2023
  Dátum zverejnenia:
06.03.2023
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00738387
Floriánska 18, 04142 Košice - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK
Slovensko
Telefón: +421 552831803
Fax: +421 552831902
Email: karol.vargaestok@zvjs.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.zvjs.sk
Hlavná adresa(URL): https://www.zvjs.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Verejný poriadok a bezpečnosť
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
DNS Potraviny
Referenčné číslo: UVVaUVTOS-00576/36-KE-2023
II.1.2) Hlavný kód CPV
15000000-8
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je obstaranie potravín v rozsahu CPV- 032-Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy,
033- Farmárske, poľovnícke a rybolovné produkty, 15 - Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty vrátane služieb spojených s ich dodávkou pre verejného obstarávateľa Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice s použitím dynamického nákupného systému, postupom užšej súťaže.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
6 964 890,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 11
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
Maximálny počet častí, ktoré môžu byť pridelené jednému uchádzačovi: 11
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Čerstvé mäso
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15110000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice, Floriánska 18, 041 42 Košice
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme bude dodávka čerstvého mäsa, vrátane služieb spojených s ich dodávkou pre verejného obstarávateľa Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 538 085,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Lehota dodania bude uvedená v jednotlivých výzvach na predkladanie ponúk. Pri určení dĺžky trvania konkrétnej rámcovej dohody sa bude vychádzať z aktuálnej situácie vývoja cien na trhu a predpokladu ich udržania počas dĺžky trvania rámcovej dohody. V rámci kategórie bude uzavretá jedna alebo viac rámcových dohôd.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Mrazené mäso, ryby a mrazené výrobky
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15220000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice, Floriánska 18, 041 42 Košice
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme bude dodávka mrazeného mäsa, rýb a mrazených výrobkov, vrátane služieb spojených s ich dodávkou pre verejného obstarávateľa Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
662 700,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Lehota dodania bude uvedená v jednotlivých výzvach na predkladanie ponúk. Pri určení dĺžky trvania konkrétnej rámcovej dohody sa bude vychádzať z aktuálnej situácie vývoja cien na trhu a predpokladu ich udržania počas dĺžky trvania rámcovej dohody. V rámci kategórie bude uzavretá jedna alebo viac rámcových dohôd.
Časť: 3
II.2.1) Názov
Mäsové výrobky
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15131200-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice, Floriánska 18, 041 42 Košice
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme bude dodávka mäsových výrobkov, vrátane služieb spojených s ich dodávkou pre verejného obstarávateľa Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
502 065,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Lehota dodania bude uvedená v jednotlivých výzvach na predkladanie ponúk. Pri určení dĺžky trvania konkrétnej rámcovej dohody sa bude vychádzať z aktuálnej situácie vývoja cien na trhu a predpokladu ich udržania počas dĺžky trvania rámcovej dohody. V rámci kategórie bude uzavretá jedna alebo viac rámcových dohôd.
Časť: 4
II.2.1) Názov
Paštéty a rybičky
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15131000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice, Floriánska 18, 041 42 Košice
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme bude dodávka paštét a rybičiek, vrátane služieb spojených s ich dodávkou pre verejného obstarávateľa Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
456 600,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Lehota dodania bude uvedená v jednotlivých výzvach na predkladanie ponúk. Pri určení dĺžky trvania konkrétnej rámcovej dohody sa bude vychádzať z aktuálnej situácie vývoja cien na trhu a predpokladu ich udržania počas dĺžky trvania rámcovej dohody. V rámci kategórie bude uzavretá jedna alebo viac rámcových dohôd.
Časť: 5
II.2.1) Názov
Majonézové šaláty a lahôdky
Časť č.: 5
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15894700-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice, Floriánska 18, 041 42 Košice
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme bude dodávka majonézových šalátov a lahôdok, vrátane služieb spojených s ich dodávkou pre verejného obstarávateľa Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
73 395,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Lehota dodania bude uvedená v jednotlivých výzvach na predkladanie ponúk. Pri určení dĺžky trvania konkrétnej rámcovej dohody sa bude vychádzať z aktuálnej situácie vývoja cien na trhu a predpokladu ich udržania počas dĺžky trvania rámcovej dohody. V rámci kategórie bude uzavretá jedna alebo viac rámcových dohôd.
Časť: 6
II.2.1) Názov
Základné potraviny
Časť č.: 6
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice, Floriánska 18, 041 42 Košice
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme bude dodávka základných potravín, vrátane služieb spojených s ich dodávkou pre verejného obstarávateľa Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
840 380,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Lehota dodania bude uvedená v jednotlivých výzvach na predkladanie ponúk. Pri určení dĺžky trvania konkrétnej rámcovej dohody sa bude vychádzať z aktuálnej situácie vývoja cien na trhu a predpokladu ich udržania počas dĺžky trvania rámcovej dohody. V rámci kategórie bude uzavretá jedna alebo viac rámcových dohôd.
Časť: 7
II.2.1) Názov
Mlieko a mliečne výrobky
Časť č.: 7
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15500000-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice, Floriánska 18, 041 42 Košice
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme bude dodávka mlieka a mliečnych výrobkov, vrátane služieb spojených s ich dodávkou pre verejného obstarávateľa Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
867 660,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Lehota dodania bude uvedená v jednotlivých výzvach na predkladanie ponúk. Pri určení dĺžky trvania konkrétnej rámcovej dohody sa bude vychádzať z aktuálnej situácie vývoja cien na trhu a predpokladu ich udržania počas dĺžky trvania rámcovej dohody. V rámci kategórie bude uzavretá jedna alebo viac rámcových dohôd.
Časť: 8
II.2.1) Názov
Vajcia
Časť č.: 8
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
03142500-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice, Floriánska 18, 041 42 Košice
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme bude dodávka vajec, vrátane služieb spojených s ich dodávkou pre verejného obstarávateľa Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
53 825,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Lehota dodania bude uvedená v jednotlivých výzvach na predkladanie ponúk. Pri určení dĺžky trvania konkrétnej rámcovej dohody sa bude vychádzať z aktuálnej situácie vývoja cien na trhu a predpokladu ich udržania počas dĺžky trvania rámcovej dohody. V rámci kategórie bude uzavretá jedna alebo viac rámcových dohôd.
Časť: 9
II.2.1) Názov
Tuky
Časť č.: 9
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15400000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice, Floriánska 18, 041 42 Košice
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme bude dodávka tukov, vrátane služieb spojených s ich dodávkou pre verejného obstarávateľa Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
143 470,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Lehota dodania bude uvedená v jednotlivých výzvach na predkladanie ponúk. Pri určení dĺžky trvania konkrétnej rámcovej dohody sa bude vychádzať z aktuálnej situácie vývoja cien na trhu a predpokladu ich udržania počas dĺžky trvania rámcovej dohody. V rámci kategórie bude uzavretá jedna alebo viac rámcových dohôd.
Časť: 10
II.2.1) Názov
Pekárenské výrobky
Časť č.: 10
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15810000-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice, Floriánska 18, 041 42 Košice
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme bude dodávka pekárenských výrobkov, vrátane služieb spojených s ich dodávkou pre verejného obstarávateľa Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
713 045,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Lehota dodania bude uvedená v jednotlivých výzvach na predkladanie ponúk. Pri určení dĺžky trvania konkrétnej rámcovej dohody sa bude vychádzať z aktuálnej situácie vývoja cien na trhu a predpokladu ich udržania počas dĺžky trvania rámcovej dohody. V rámci kategórie bude uzavretá jedna alebo viac rámcových dohôd.
Časť: 11
II.2.1) Názov
Čerstvé ovocie, zelenina a zemiaky
Časť č.: 11
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
03200000-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice, Floriánska 18, 041 42 Košice
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme bude dodávka čerstvého ovocia, zeleniny a zemiakov, vrátane služieb spojených s ich dodávkou pre verejného obstarávateľa Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 113 665,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Lehota dodania bude uvedená v jednotlivých výzvach na predkladanie ponúk. Pri určení dĺžky trvania konkrétnej rámcovej dohody sa bude vychádzať z aktuálnej situácie vývoja cien na trhu a predpokladu ich udržania počas dĺžky trvania rámcovej dohody. V rámci kategórie bude uzavretá jedna alebo viac rámcových dohôd.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, spôsobom podľa § 32 ods.2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa zriadenie dynamického nákupného systému
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 31.03.2023 10:00
IV.2.3) Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
Dátum: 05.04.2023
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 2
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
27.02.2023