Bezdrôtový hybridný systém

  Zadávateľ:
Slovenské národné divadlo
  Predpokladaná hodnota:
401.100,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
31.03.2023 10:03

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
27.02.2023
  Dátum zverejnenia:
06.03.2023
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Slovenské národné divadlo
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00164763
Pribinova 17, 81901 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Monika Človiečková, Zuzana Škopeková
Telefón: +421 220472180 / 220472181 / 908769921
Email: ovo@snd.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/611
Hlavná adresa(URL): https://www.snd.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Bezdrôtový hybridný systém
Referenčné číslo: 458992
II.1.2) Hlavný kód CPV
32237000-3
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom tejto zákazky je dodávka bezdrôtového zvukového systému (spolu s požadovaným príslušenstvom a vybavením) slúžiaceho na prenos zvuku medzi jednotlivými technologickými komponentmi požadovanej zvukovej technológie pre potreby Slovenského národného divadla, vrátane súvisiacich služieb (doprava na miesto dodania/určenia, sprevádzkovanie bezdrôtového hybridného systému, t.j. inštalácia, oživenie a asistencia úspešného uchádzača/zhotoviteľa pri jeho odskúšaní zo strany verejného obstarávateľa/objednávateľa, dodanie príslušnej dokumentácie, zaškolenie zamestnancov verejného obstarávateľa a služby súvisiace so zabezpečením servisnej činnosti v rámci záruky). Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v predmetných súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
401 100,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
32341000-5
34931100-3
32352000-5
51313000-9
80510000-2
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miesto plnenia Zmluvy je Slovenské národné divadlo, Pribinova 17, 819 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom tejto zákazky je dodávka bezdrôtového zvukového systému (spolu s požadovaným príslušenstvom a vybavením) slúžiaceho na prenos zvuku medzi jednotlivými technologickými komponentmi požadovanej zvukovej technológie pre potreby Slovenského národného divadla, vrátane súvisiacich služieb (doprava na miesto dodania/určenia, sprevádzkovanie bezdrôtového hybridného systému, t.j. inštalácia, oživenie a asistencia úspešného uchádzača/zhotoviteľa pri jeho odskúšaní zo strany verejného obstarávateľa/objednávateľa, dodanie príslušnej dokumentácie, zaškolenie zamestnancov verejného obstarávateľa a služby súvisiace so zabezpečením servisnej činnosti v rámci záruky). Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v predmetných súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Odhadovaná hodnota
401 100,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opis opcií: Verejný obstarávateľ si vyhradzuje v súlade so súťažnými podkladmi (SP), vrátane všetkých príloh SP, právo požadovať od úspešného uchádzača/Zhotoviteľa dodanie/vykonanie časti predmetu zákazky/Čiastkového diela označeného podľa SP ako Zájazdový/spoločný set, ako opčné plnenie, a to podľa špecifikácie a podmienok uvedených v SP, len ak právo uplatniť si opciu verejný obstarávateľ využije.
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť hospodársky subjekt, ktorý spĺňa taxatívne určené podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon).
Uchádzač môže na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia využiť:
-Doklady podľa § 32 ods. 2, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona
-Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 4 zákona. Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona, alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
-Jednotný európsky dokument podľa § 39 zákona, ktorým predbežne nahradí doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti.

V prípade, že sa verejného obstarávania zúčastní skupina dodávateľov, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Verejný obstarávateľ nie je orgánom verejnej moci. Uchádzač so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ktorý nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, nie je povinný verejnému obstarávateľovi predkladať doklady podľa:
-§ 32 ods. 2 písm. e) zákona,
-§ 32 ods. 2 písm. f) zákona.

Ak uchádzač nevyužije na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotný európsky dokument podľa § 39 zákona a prílohy č. 5 Formulár Jednotného európskeho dokumentu predmetných súťažných podkladov, a nie je možné u uchádzača aplikovať ani § 32 ods. 3 zákona, v takom prípade v rámci svojej ponuky predkladá doklady v súlade s bodmi 8.2 až 8.4 predmetných súťažných podkladov a vložené do ponuky.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 33 zákona týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia:
1. § 33 ods. 1 písm. d) zákona.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov je uvedená v dokumente Podmienky účasti v rámci prílohy č. 6 súťažných podkladov, zverejnenej na internetovej adrese:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/458992
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 34 zákona týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti:
1. § 34 ods. 1 písm. a) zákona.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov je uvedená v dokumente Podmienky účasti v rámci prílohy č. 6 súťažných podkladov, zverejnenej na internetovej adrese:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/458992
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Oprávnenie predložiť ponuku
Záujemcom/uchádzačom môže byť hospodársky subjekt - fyzická osoba, právnická osoba, ako aj skupina fyzických osôb a/alebo právnických osôb vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne. Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právnu formu, musí však stanoviť lídra skupiny dodávateľov. Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov utvorenej na dodanie požadovaného predmetu zákazky sú povinní udeliť plnomocenstvo jednému z členov skupiny dodávateľov oprávnenému konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní, ako aj konať v mene skupiny pre prípad prijatia ich ponuky, podpisu Zmluvy o dielo a komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia Zmluvy o dielo. Formuláre plnomocenstiev tvoria prílohu č. 7 predmetných súťažných podkladov.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 31.03.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 31.03.2023 11:00
Miesto: Verejné otváranie ponúk sa uskutoční v súlade s § 52 zákona. Verejné otváranie ponúk sa uskutoční na adrese uvedenej v bode I.1 tohto oznámenia v zasadacej miestnosti č. 5034 (5.poschodie).
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na verejnom otváraní ponúk s použitím funkcionality IS EVO na to určenej, každému uchádzačovi, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk, určeným spôsobom komunikácie a tiež v súlade s bodom 22.3 predmetných súťažných podkladov. Bližšie informácie k verejnému otváraniu ponúk sú uvedené v predmetných súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1.Komunikácia a výmena informácií v tomto verejnom obstarávaní (VO) sa uskutočňuje podľa § 20 zákona a v súlade so súťažnými podkladmi (SP).
2.Zadávanie tejto zákazky sa realizuje elektronickým prostriedkom Elektronické verejné obstarávanie (verzia 18.0) vedenom a sprístupnenom Úradom vlády Slovenskej republiky dostupnom na webovom sídle https://eplatforma.vlada.gov.sk/, resp. https://www.uvo.gov.sk/ (ďalej len IS EVO). Podrobnejšie informácie o IS EVO sú uvedené v aktuálnych príručkách, ktoré sú verejne prístupné na webovom sídle Úradu vlády Slovenskej republiky (https://eplatforma.vlada.gov.sk/), v časti Príručky (Dokumentácia a Video návody).
3.Dokumenty potrebné na vypravovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti (v editovateľných podobe) sú v súlade so zákonom od uverejnenia oznámenia o vyhlásení VO prístupné v rámci IS EVO predmetného VO, ako aj v profile verejného obstarávateľa (V.Ob.) na portáli https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/458992.
4.Komunikačným jazykom v tejto verejnej súťaži je slovenský jazyk.
5.V.Ob. odporúča záujemcom, resp. uchádzačov, aby si dôsledne kontrolovali svoje používateľke konto zriadené v IS EVO počas celého procesu VO.
6.Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, V.Ob. bezodkladne oznámi najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred (spôsobom stanoveným v SP).
7.Náklady spojené s účasťou v tomto VO znášajú záujemcovia/uchádzači v plnej výške bez akéhokoľvek nároku voči V.Ob.
8.Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje.
9.Vzor Jednotného európskeho dokumentu je v prílohe č. 5 SP.
10.Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky je uvedené v prílohe č. 10 SP.
11.V rámci tohto VO sa uplatňujú ustanovenia § 66 ods. 7 písm. a) zákona, teda V.Ob. uskutoční najprv vyhodnotenie ponúk na základe § 53 zákona, následne u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí, vyhodnotí splnenie podmienok účasti v súlade s § 40 zákona a predmetnými SP.
12.V.Ob. vyžaduje, aby úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania (Zmluva o dielo) predložil údaje, doklady a dokumenty podľa bodu 33.4 SP.
13.Úspešný uchádzač/Zhotoviteľ je povinný pred začatím plnenia predmetu Zmluvy predložiť Objednávateľovi doklad o autorizovanom partnerstve zhotoviteľa s výrobcom bezdrôtového systému potvrdzujúci autorizáciu minimálne na predaj, inštaláciu, sprevádzkovanie, servisnú podporu a zaškolenie (čl. IV, bod 4.6 Návrhu Zmluvy o dielo, ktorá je prílohou SP).
14.Informácie z vykonaných prípravných trhových konzultácií podľa § 25 ods. 3 zákona sú dostupné na internetovej
adrese: https://snd.sk/verejne-obstaravanie
15.Kritériá na vyhodnotenie ponúk podľa bodu III.2.1) tohto oznámenia, ako aj pravidlá ich uplatnenia sú uvedené v prílohe 4 SP.
16.V.Ob. uvádza, že bude uplatňovať opatrenia upravené v § 10 ods. 4 zákona a súvisiacich ustanoveniach zákona voči
hospodárskym subjektom z tretích štátov, na základe ustanovení nariadenia vlády, ak to bude aplikovateľné.
17. V.Ob. pri tomto VO uplatňuje nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s
ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení nariadenia Rady (EÚ) č. 2022/576 z 8.apríla 2022.
18.K bodu II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému tohto oznámenia:
Zmluva o dielo, ktorá je prílohou SP, zakotvuje právo objednávateľa uplatniť opciu na plnenie špecifikované v Zmluve o dielo (Zájazdový/spoločný set - ďalej len opčné plnenie). V prípade uplatnenia opcie môže byť opčné plnenie vykonané aj po uplynutí 6 mesiacov odo dňa účinnosti Zmluvy o dielo, a to podľa podmienok stanovených v Zmluve o dielo.
19.Predmetné verejné obstarávanie nie je a) zelené verejné obstarávanie; b) obstarávanie inovácií, ani c) obstarávanie zamerané na sociálne aspekty, d) žiadne z uvedených.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: Podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
27.02.2023