Echokardiografický prístroj pre Kliniku angiológie a Echokardiografický prístroj pre Kardiochirurgiu - Operačné sály vrátane pozáručného servisu

  Zadávateľ:
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
355.977,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
29.03.2023 13:03

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
27.02.2023
  Dátum zverejnenia:
06.03.2023
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36601284
Ondavská 8, 04011 Košice
Kód NUTS: SK042
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Juraj Barbarič
Telefón: +421 557891628
Email: jbarbaric@vusch.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.vusch.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Echokardiografický prístroj pre Kliniku angiológie a Echokardiografický prístroj pre Kardiochirurgiu - Operačné sály vrátane pozáručného servisu
Referenčné číslo: S/04741/OVO/2023
II.1.2) Hlavný kód CPV
33112340-3
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Echokardiografický prístroj pre Kliniku angiológie a Echokardiografický prístroj pre Kardiochirurgiu - Operačné sály vrátane pozáručného servisu. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
355 977,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
33124120-2
33141641-5
51410000-9
50421000-2
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Ondavská 8, 04011 Košice
II.2.4) Opis obstarávania:
Echokardiografický prístroj pre Kliniku angiológie a Echokardiografický prístroj pre Kardiochirurgiu - Operačné sály vrátane pozáručného servisu. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
355 977,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
30
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ požaduje:
1, pri Položke č.1 dodať predmet položky do tridsiatich (30) pracovných dní;
2, pri Položke č.2 dodať predmet položky do tridsiatich (30) pracovných dní;
3, pri Položke č.3 poskytovať predmet položky po dobu šesťdesiat (60) kalendárnych mesiacov, pričom za začiatok tohto poskytovania sa považuje deň nasledujúci po poslednom dni záručnej doby;
4, pri Položke č.4 poskytovať predmet položky po dobu šesťdesiat (60) kalendárnych mesiacov, pričom za začiatok tohto poskytovania sa považuje deň nasledujúci po poslednom dni záručnej doby.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2 zákona o verej. obstarávaní predložením naskenovaných originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti:
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.
Uchádzač musí spĺňať aj podmienku ustanovenia zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. júla 2016. V dôsledku tejto legislatívnej úpravy vznikla hospodárskym subjektom so statusom právnickej osoby na účely preukazovania osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO povinnosť predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu. Výpis z registra trestov právnickej osoby vydá Generálna prokuratúra Slovenskej republiky na základe písomnej žiadosti,
b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - doloženým čestným vyhlásením.

2. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa bodu 1. nasledovne:
a) písm. a) - doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. b) - doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c) písm. c) - doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,
d) písm. d) - doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. e) - doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f) písm. f) - doloženým čestným vyhlásením.

3. Uchádzač zapísaný do Zoznamu hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže doklady požadované podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní nahradiť predložením informácie o jeho zapísaní do Zoznamu hospodárskych subjektov, prípadne potvrdením o jeho zapísaní do Zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO.

Vzhľadom na povolený počet znakov v tomto oddieli, podmienky účasti preukazujúce osobné postavenie sú kompletne uvedené v SP, ktoré sú dostupné na https://josephine.proebiz.com/sk/tender/38479/summary.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: 1. Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov technickú alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní preukázať predložením nasledovných dokladov:
1.1 podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní. Minimálna požadovaná úroveň štandardov je uvedená viď nižšie.

2. Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8.

3. Uchádzač môže podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom prostredníctvom Jednotného európskeho dokumentu (ďalej len JED) alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa podmienky účasti určené verejným obstarávateľom.

4. Ak uchádzač alebo záujemca použije JED, verejný obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača požiadať elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených JED alebo čestným vyhlásením. Uchádzač predloží doklady verejnému obstarávateľovi elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE do piatich (5) pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.

Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreby jej zahrnutia medzi podmienky účasti v súlade s § 38 ods.5 ZVO: Stanovenie tejto podmienky účasti týkajúcej sa technickej alebo odbornej spôsobilosti zohľadňuje povahu, rozsah a zložitosť predmetu zákazky. Z požadovaného dokladu je možné primerane zistiť skúsenosti uchádzačov pri realizovaní dodávok tovaru rovnakého alebo porovnateľného charakteru a zložitosti ako je predmet zákazky, v požadovanej kvalite a čase.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Verejný obstarávateľ požaduje predložiť min. jednu (1) referenciu o dodaní tovaru rovnakého alebo porovnateľného charakteru ako je predmet zákazky za prechádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Elektronická aukcia sa uskutoční podľa § 54 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podrobnejšie informácie týkajúce sa elektronickej aukcie sú uvedené v súťažných podkladoch.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 29.03.2023 13:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.08.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 29.03.2023 14:00
Miesto: Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Ondavská 8, Košice 040 11
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude v súlade s § 54 ods. 3 (elektronická aukcia) zákona o verejnom obstarávaní neverejné, t.j. bez účasti uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Zápisnica z otvárania ponúk sa uchádzačom neposiela.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1.V zmysle § 20 ods. 2 ZVO verejný obstarávateľ realizuje zákazku prostredníctvom sw. Josephine na adrese:
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/38479/summary

2. Dorozumievanie a komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní v rozsahu stanovenom v súťažných podkladoch elektronickou formou prostredníctvom sw Josephine. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

3. Zábezpeku ponuky verejný obstarávateľ nevyžaduje.

4. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie osobitných požiadaviek na predmet zákazky, ktoré sú podrobne popísané v súťažných podkladoch.

5. Vzájomná komunikácia a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom, záujemcami, resp. uchádzačmi sa bude uskutočňovať iba v slovenskom jazyku, príp. českom jazyku.

6. Predmetné verejné obstarávanie nie je zeleným obstarávaním, ani obstarávaním inovácií a nie je zamerané na sociálne aspekty.

7. Adresa profilu verejného obstarávateľa: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9391

8. Skutočnosti, týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené v súťažných podkladoch, sa riadia príslušnými ustanoveniami ZVO v platnom znení.

9. Verejný obstarávateľ vykonal prípravnú trhovú konzultáciu: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/16886/summary

10. Všetky ďalšie relevantné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú dostupné na adrese:
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/38479/summary

11. Poskytnutie verejnému obstarávateľovi riadnej súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy sa rozumie:
11.1 v lehote do desiatich pracovných dní od doručenia výzvy na súčinnosť:
a) úspešný uchádzač predloží dokument, v ktorom uvedie všetkých známych subdodávateľov. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť vyplnenú a uchádzačom podpísanú Prílohu č.7 - Zoznam známych subdodávateľov SP.
b) úspešný uchádzač predloží vyplnenú a podpísanú Prílohu č.8 - Návrh zmluvy týchto SP.
c) úspešný uchádzač predloží dokument, v ktorom uvedie informácie týkajúce sa kontroly splnenia funkcionalít, ktoré ponúkané produkty majú vo vzťahu k požadovaným parametrom. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť vyplnenú a uchádzačom podpísanú Prílohu č.9 - Informácie týkajúce sa kontroly splnenia funkcionalít týchto SP.
11.2 úspešný uchádzač preukáže splnenia funkcionalít, ktoré ponúkané produkty majú vo vzťahu k požadovaným parametrom.
Ďalšie informácie k bodu č.11 tohto oznámenia sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
27.02.2023