Osvetľovacie stožiare

  Zadávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
147.200,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
11.04.2023 09:04

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
27.02.2023
  Dátum zverejnenia:
06.03.2023

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 30845572
Kutuzovova 8, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Ľudovít Augustín
Telefón: +421 960317656
Email: ludovit.augustin@mod.gov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.uvo.gov.sk
Hlavná adresa(URL): www.mosr.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Obrana

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Osvetľovacie stožiare
Referenčné číslo: ÚpIA-EL3/1-154-1/2022-OdOTSaIKT
II.1.2) Hlavný kód CPV
31500000-1
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je kúpa a dodanie osvetľovacích stožiarov s vlastným generátorom prúdu umožňujúcim autonómnu prevádzku na cestnom podvozku určených pre potreby ozbrojených síl SR. Súčasťou predmetu zákazky je aj dodanie návrhu kodifikačných údajov na tovar predmetu zákazky v súlade so STANAG 4177 a podľa zákona č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 476/2011 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o metodike spracúvania návrhu kodifikačných údajov, o programovom vybavení na spracúvanie návrhov kodifikačných údajov, o návrhu kodifikačných údajov a o povinnostiach dodávateľa produktu v znení neskorších predpisov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
147 200,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
31518200-2
31120000-3
34223000-6
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Vojenský útvar 9994, Slovenskej armády 52, 914 41 Nemšová.
II.2.4) Opis obstarávania:
10 kusov osvetľovacích stožiarov
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
147 200,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
8
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Uchádzač musí splniť podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v tomto oznámení o vyhlásení verejného obstarávania len " zákon o verejnom obstarávaní").

Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) zákona o verejnom obstarávaní jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) podľa § 32 ods.2, 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní,
b) zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
c) podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní zápisom alebo potvrdením o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu EÚ, ktoré je rovnocenné zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
d) iným rovnocenným dokladom.

Nakoľko verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa zákona č.
177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení neskorších predpisov
uchádzači, ktorými sú hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike vo verejnej súťaži nie sú povinní
predkladať nasledovné doklady:

a) Výpis z registra trestov právnických osôb a fyzických osôb na preukázanie splnenia splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.
b) Potvrdenie zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods.1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.
c) Potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu na preukázanie splnenia
podmienok účasti podľa § 32 ods.1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.
d) Potvrdenie príslušného súdu, že na majetok uchádzača nebol vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácií a ani
nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní.
e) Výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra, resp. iný doklad o oprávnení dodávať tovar u
uchádzača, ktorý je zapísaný v Registri právnických osôb a podnikateľov podľa zákona č. 272/2015 Z. z. o registri
právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní.
Bližšie informácie a požiadavky vzťahujúce sa k oprávneniu použiť údaje z informačných systémov verejnej správy sú uvedené v súťažných podkladoch.

2. Rozsah preukazovania splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní u uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní je uvedený v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia a doklady na ich preukázanie podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní sa nevyžadujú.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Podmienky účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti a
doklady na ich preukázanie podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní sa vyžadujú a sú uvedené v súťažných
podkladoch k verejnej súťaži. Súťažné podklady k verejnej súťaži sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa na
adrese: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/451195
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Požiadavky verejného obstarávateľa na minimálnu úroveň technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti sú uvedené v súťažných podkladoch k verejnej súťaži.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 11.04.2023 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 12.04.2023 09:00
Miesto: Ministerstvo obrany SR, Úrad pre investície a akvizície, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ neumožní fyzickú účasť na otváraní ponúk uchádzačom v mieste otvárania ponúk. Umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie ich on- line sprístupnenie prostredníctvom príslušnej funkcionality IS EVO uchádzačom vo verejnej súťaži.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Komunikácia vo verejnom obstarávaní sa bude uskutočňovať písomne, prostredníctvom elektronického Informačného systému pre elektronické verejné obstarávanie (ďalej len IS EVO), ktorého správcom je Úrad vlády SR, s využitím všetkých jeho funkcionalít. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme IS EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby záujemca/uchádzač dodržal požiadavky na softvérové a hardvérové vybavenie potrebné pre prácu v systéme IS EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému IS EVO sú zverejnené na nasledovnej adrese: https://eplatforma.vlada.gov.sk (záložka Príručky). V IS EVO sa za okamih doručenia informácie (žiadostí, dokumentov, ponuky a iné) považuje odoslanie daného podania t. j. dátum odoslania = dátum doručenia. Ďalšie informácie vzťahujúce sa ku komunikácii sú uvedené v bode 9 oddielu A.1 "Pokyny pre uchádzačov" súťažných podkladov.

V prípade potreby môžu záujemcovia/uchádzači požiadať o technickú pomoc pri používaní IS EVO Úrad vlády SR na emailovej adrese helpdesku: eplatforma@vlada.gov.sk alebo telefonicky na čísle: + 421 2 209 25 100, +421 2 209 25 323, +421 2 209 25 324, +421 2 209 25 325, +421 2 209 25 326 a +421 2 209 25 327.

2. Súťažné podklady k verejnej súťaži sú zverejnené odo dňa vyhlásenia tohto verejného obstarávania v profile
verejného obstarávateľa zriadenom v elektronickom úložisku na adrese: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavaniezakaziek/detail/dokumenty/451195 (ďalej v tomto oznámení o vyhlásení verejného obstarávania iba "profil"). V profile sú zverejnené v editovateľnej podobe tie časti súťažných podkladov, ktoré majú byť súčasťou ponuky a záujemcovia/uchádzači ich musia pri vypracovaní ponuky upravovať. Verejný obstarávateľ bude aktuálne zverejňovať vo svojom profile aj ďalšie prípadné dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky (napr. poskytnutie vysvetlenia podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní). Verejný obstarávateľ poskytuje k súťažným podkladom a ďalším dokumentom neobmedzený, úplný a priamy prístup bezodplatne.

3. Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní určené podľa bodov č.
III.1.1.) a III.1.3) tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a podľa súťažných podkladov (dokument k obstarávaniu) môžu uchádzači predbežne nahradiť podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní aj Jednotným európskym dokumentom (ďalej len,,JED"), spĺňajúcim náležitosti podľa § 39 ods. 2 zákona o verejnom
obstarávaní, t.j. obsahujúcim aktualizované vyhlásenie hospodárskeho subjektu, že: a) neexistuje dôvod na jeho
vylúčenie. b) poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré nahradil JED. Požiadavky na
vyhotovenie, predloženie JED a ďalšie podrobnosti a informácie vzťahujúce sa k JED sú uvedené v súťažných
podkladoch.

4. Verejný obstarávateľ nepožaduje viazanosť ponúk zabezpečiť zábezpekou.

5. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi sa bude uskutočňovať len v
slovenskom alebo českom jazyku.

6. Verejný obstarávateľ podľa § 66 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk určených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a na základe pravidiel ich uplatnenia určených v oddiele A.3 "Kritériá na vyhodnotenie ponúk" súťažných podkladov (tzv. super reverz).

7. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií a obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
27.02.2023