Rekonštrukcia lesnej cesty Holumnická

  Zadávateľ:
Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik
  Predpokladaná hodnota:
1.242.985,56 €
  Možnosť prihlásenia do:
29.03.2023 09:03

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
28.02.2023
  Dátum zverejnenia:
02.03.2023
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik
IČO: 31577920
Lesnícka 23, 96263 Pliešovce
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ján Bučan
Telefón: +421 455562101
Fax: +421 455562102
Email: obstaravanie@vlm.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/2597
Hlavná adresa(URL): http://www.vlm.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Subjekt, ktorému VO poskytuje viac ako 50% fin.prostriedkov avšak sa na subjekt nevzťahuje povinná aplikácia Zákona o verejnom obstarávaní.
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Lesné hospodárstvo, správa lesov
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia lesnej cesty Holumnická
Referenčné číslo: 460354
II.1.2) Hlavný kód CPV
45220000-5
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je sprístupňovanie lesa rekonštrukciou existujúcej lesnej cesty "Holumnická". Stavebne upravená komunikácia umožní rozvíjať lesné hospodárstvo v riešenej lokalite.

Zámerom verejného obstarávateľa je výrazne zlepšiť dostupnosť jednotlivých jednotiek priestorového rozdelenia lesa a zefektívniť hospodárenie v riešených územiach. Takisto je cieľom verejného obstarávateľa komplexnou rekonštrukciou tejto lesnej cesty zlepšiť environmentálnu hodnotu lesa so súčasným zohľadňovaním cieľov ochrany biodiverzity. Skvalitnením lesnej cesty a teda zlepšením dostupnosti lesa sa zníži spotreba palív lesnej mechanizácie, znížia sa prejazdy po lesnej pôde, a tým pádom aj riziká erózie pôd v lesoch. Cieľom sprístupnenia lokalít je umožniť efektívne vykonať všetky činnosti nevyhnutné pre zabezpečenie obnovy lesa, výchovných opatrení, odvozu drevnej hmoty a pod. V neposlednom rade zabezpečenie prístupu a operatívneho zásahu záchranných zložiek v prípade nepredvídaných udalostí (prírodné katastrofy, pracovné úrazy, ...).

Predmetom projektu je rekonštrukcia jestvujúcej prístupovej lesnej cesty "Holumnická", kategórie L1, v dĺžke 4118,15 metrov pri obci Holumnica, ktorej potreba je vyvolaná jej nevyhovujúcim technickým stavom, nepojazdnosťou z dôvodu nerovnosti krytu vozovky, existenciou výtlkov. Jestvujúce priekopy pozdĺž lesnej komunikácie sú nedláždené a značne zanesené a zarastené trávou a krovím. Stavba zabezpečí odstránenie všetkých vyššie popísaných nedostatkov a tým zlepšenie dopravného prístupu lesohospodárskej techniky v lesnej oblasti.

Podrobne uvedené v Súťažných podkladoch, projektovej dokumentácii a výkaze výmer, ktoré tvoria neoddeliteľné prílohy Súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 242 985,56 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Slovenská republika, Prešovský kraj, okres Kežmarok, k.ú. Jurské, k.ú. Holumnica.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je rekonštrukcia jestvujúcej prístupovej lesnej cesty "Holumnická", kategórie L1, v dĺžke 4118,15 metrov pri obci Holumnica, ktorej potreba je vyvolaná jej nevyhovujúcim technickým stavom, nepojazdnosťou z dôvodu nerovnosti krytu vozovky, existenciou výtlkov. Jestvujúce priekopy pozdĺž lesnej komunikácie sú nedláždené a značne zanesené a zarastené trávou a krovím. Stavba zabezpečí odstránenie všetkých vyššie popísaných nedostatkov a tým zlepšenie dopravného prístupu lesohospodárskej techniky v lesnej oblasti.

Projekt rieši teda stavebné úprav krytu existujúcej lesnej cesty. Súčasťou stavebných úprav je dobudovanie skladov drevnej hmoty v trase komunikácie a taktiež úpravy a vybudovanie nových priepustov. Rekonštrukcia cesty bude realizovaná v chránenom vtáčom území Levočské vrchy s prvým stupňom ochrany prírody. Špecifické podmienky ochrany CHVÚ sú zadefinované vo vyhláške tohto územia 432/2012 Z. z. Rekonštruovaná cesta sa nachádza v oblasti lesa s výskytom porastov rubnej veľkosti. Z hľadiska geologického zaradenia cesta sprístupňuje oblasti lesa nachádzajúce sa aj vo flyšovej oblasti.

Existujúca riešená komunikácia s dĺžkou úpravy 4118,15 m je vybudovaná ako štrková s krytom s penetračného makadamu. Riešená komunikácia je vybudovaná ako jednopruhová s obojsmernou premávkou. Existujúca šírka upravovaného pruhu je premenlivá, minimálne však 3,5 m.

Základné šírkové usporiadanie komunikácie voľnej šírky 4,5 m bude nasledovné :
-jazdný pruh1 x 3,5 = 3,50 m
-nespevnená krajnica2 x 0,50 = 1,00 m
Voľná šírka komunikácie4,50 m

Existujúca vozovka: penetračný makadam hrúbky cca 400-500 mm.

Navrhovaná úprava existujúcej komunikácie

-prídavné kamenivo STN EN 13242+A1 (množstvo kameniva sa určí podľa čiary zrnitosti recyklovanej zmesi)
-reprofilizácia exitujúcej asfaltovej vozovky recyklačnou frézou hr. 250 mm
-úprava reprofilizovanej vrstvy do sklonu 2,5 %
-ochranná vrstva pôvodnej konštrukcie vozovky (predpoklad min. 150 mm).

Podrobne uvedené v Súťažných podkladoch, projektovej dokumentácii a výkaze výmer, ktoré tvoria neoddeliteľné prílohy Súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 242 985,56 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA SR 2014-2022, podopatrenie 4.3, Výzva č.: 63/PRV/2022
II.2.14) Doplňujúce informácie
Realizáciu stavebných prác Verejný obstarávateľ predpokladá po schválení Žiadosti o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2014 - 2022 (máj - október 2024). Uvedené termíny sú však len orientačné, konkrétny termín bude závisieť od trvania schvaľovacieho procesu poskytovateľa NFP.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 Zákona. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 alebo ods. 5 Zákona. Uchádzač vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v zmysle § 152 ods. 1 Zákona.
2. Podľa § 37 ods. 3 Zákona skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie uskutočňovať práce preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
3. V zmysle § 114 ods. 1 Zákona uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.
4. Z dôvodu, že verejný obstarávateľ nemá postavenie orgánu verejnej moci, neuplatňuje tretí odsek § 32 Zákona nakoľko nie je oprávneným subjektom získavať určité doklady z informačných systémov verejnej správy. Verejný obstarávateľ z informačných systémov verejnej správy nie je ani oprávnený vyžiadať si výpis z registra trestov, a teda jeho predloženie sa požaduje od uchádzača.
5. Verejný obstarávateľ aplikuje v tomto Verejnom obstarávaní ust. § 10 ods. 4 Zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Podľa § 34 ods. 1 písm. b) Zákona: zoznamom stavebných prác uskutočnených za
predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1) bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie,
2) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené,
2. Podľa § 34 ods. 1 písm. d) Zákona: opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality v spojitosti s § 35 Zákona,
3. Podľa § 34 ods. 1 písm. g) Zákona: ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk,
4. Podľa § 34 ods. 1 písm. h) Zákona: uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy v spojitosti s § 36 Zákona.
5. V zmysle § 114 ods. 1 Zákona uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.
6. V zmysle § 114 ods. 2 Zákona uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti uplatniť ustanovenie § 34 ods. 3 Zákona. Verejný obstarávateľ u osoby, ktorej zdroje alebo kapacity majú byť použité, bude hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 Zákona.
7. Prepočet inej meny na EUR za rozhodné obdobie sa bude odvíjať podľa kurzu ECB (Európskej centrálnej banky) aktuálneho v dobe, kedy došlo ku skutočnosti rozhodujúcej pre preukázanie splnenia relevantnej podmienky účasti na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti (napr. deň odovzdania stavby, deň zdaniteľného plnenia, ...).
8. Verejný obstarávateľ aplikuje v tomto Verejnom obstarávaní ust. § 10 ods. 4 Zákona o verejnom obstarávaní.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Pre bod 1:
Týmto spôsobom uchádzač preukáže uskutočnenie minimálne 1 (jednej) zákazky na uskutočnenie stavebných prác rovnakého alebo obdobného charakteru (výstavba/rekonštrukcia ciest, stavebné práce na výstavbe ciest) v minimálnej hodnote tejto zákazky vo výške 1 000 000,00 EUR bez DPH.
Pre bod 2:
Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti predložením Certifikátu uchádzača na systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci minimálne podľa ISO 45001, resp. preukázanie iných dôkazov preukazujúcich opatrenia na zabezpečenie kvality - politiky bezpečnosti a ochrany zdravia spôsobom podľa § 35 Zákona.
Pre bod 3:
Uchádzač preukáže dispozíciu minimálne 1 (jednej) odborne spôsobilej osoby (riadiaceho zamestnanca) - stavbyvedúceho spĺňajúcej nasledovné podmienky odbornej praxe a odbornej kvalifikácie:
a) preukázateľné skúsenosti ako stavbyvedúci - odborne spôsobilá osoba podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov v kategórii zodpovedajúcej predmetu zákazky, na stavbách rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky (výstavba/rekonštrukcia ciest, stavebné práce na výstavbe ciest) pri minimálne 1 (jednej) takejto stavbe s investičným nákladom stavby vyšším ako 1 000 000 EUR bez DPH; na preukázanie odbornej v zmysle tejto podmienky praxe bude verejný obstarávateľ akceptovať iba odbornú prax z realizácie rovnakej alebo obdobnej zákazky za obdobie posledných 5 (piatich) rokov od vyhlásenia verejného obstarávania,
b) odborne spôobilá osoba na činnosť stavbyvedúceho podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov pre Vodohospodárske stavby, resp. obdobné osvedčenie vydané v krajine Európskej únie, a to v kategórii zodpovedajúcej predmetu zákazky.
Splnenie predmetnej podmienky účasti uchádzač preukáže predložením údajov o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne predložením profesijných životopisov a osvedčení.
Pre bod 4:
Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti predložením Certifikátu uchádzača na systém environmentálneho manažérstva minimálne podľa ISO 14001, resp. preukázanie iných dôkazov preukazujúcich opatrenia na zabezpečenie systému environmentálneho manažérstva v súlade s § 36 Zákona.
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
1. Uchádzačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči verejnému obstarávateľovi samostatne alebo skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne. Pred podpisom Zmluvy o dielo sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov z dôvodu riadneho plnenia Zmluvy o dielo uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu v súlade s platnými právnymi predpismi, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči verejnému obstarávateľovi vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky.
2. Pokiaľ ide o požiadavky súvisiace so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo odbornými skúsenosťami, predovšetkým pokiaľ sa týkajú osôb určených na plnenie zmluvy, resp. riadiacich pracovníkov [viď podmienka podľa § 34 ods. 1 písm. g) Zákona], Verejný obstarávateľ explicitne ustanovuje požiadavku, aby osoby, ktoré svoje kapacity poskytujú, aj skutočne vykonávali príslušné stavebné práce alebo služby.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 29.03.2023 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 29.03.2023 10:00
Miesto: Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce, Slovenská republika.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožňuje účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený
osobou/osobami oprávnenými konať v mene uchádzača v súlade s platným výpisom z obchodného registra alebo iného úradného registra, v ktorom je uchádzač zapísaný, alebo osoba ním/nimi splnomocnená.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Zadávanie zákazky sa realizuje prostredníctvom Informačného systému Elektronická platforma (tiež ako EPVO alebo aj eplatforma) prevádzkovaného Úradom vlády Slovenskej republiky. Verejný obstarávateľ stanovil pre potreby zadávania zákazky spôsob elektronickej komunikácie elektronickou formou prostredníctvom EPVO.
2. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša záujemca/uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
3. V súlade s § 112 ods. 14 Zákona Verejný obstarávateľ od uchádzačov zábezpeku podľa § 46, a to vo výške 30 000,00 EUR (slovom: tridsaťtisíc EUR), resp. ekvivalent v inej mene. V prípade zloženia zábezpeky v inej mene ako Eur, prevod/prepočet na Eur sa uskutoční podľa kurzového lístka ECB platného v deň lehoty na predkladanie ponúk.
4. V súlade s § 112 ods. 7 písm. b) Zákona Verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
5. Úspešný uchádzač má povinnosť strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly orgánu oprávnenému vykonávať kontrolu podľa zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon o príspevku poskytovanom z EŠIF) a podľa článku 72 a nasl. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17.
decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320 469 (ďalej len Nariadenie č. 1303/2013) a/alebo subjektom a osobám povereným oprávnenými orgánmi podľa Zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF a podľa článku 72 a nasl.Nariadenia č. 1303/2013 na výkon kontroly.
6. Odkaz na pojem "Zákon" alebo "zákon o verejnom obstarávaní" sa rozumie v celom texte zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
7. Vzhľadom na charakter Verejného obstarávateľa a výšku predpokladanej hodnoty zákazky sa na predmetné verejné obstarávanie nevzťahuje povinná aplikácia zákona o verejnom obstarávaní. V tejto súvislosti všetky odkazy na "Subjekt" alebo "Verejného obstarávateľa" v tejto Výzve, Súťažných podkladoch alebo inej dokumentácii si treba vysvetľovať v súlade s uvedenou skutočnosťou. Pojem "Verejný obstarávateľ" sa nestotožňuje s postavením subjektu (verejného obstarávateľa) zadefinovaného v ustanovení § 7 Zákona o verejnom obstarávaní.
8. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie a podmienky plnenia zo zmluvy je predmetné verejné obstarávanie s aspektami zeleného verejného obstarávania.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
28.02.2023