Brezno - malá vodná nádrž

  Zadávateľ:
Mesto Brezno
  Predpokladaná hodnota:
663.849,96 €
  Možnosť prihlásenia do:
20.03.2023 09:03

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
26.02.2023
  Dátum zverejnenia:
28.02.2023
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Brezno
IČO: 00313319
Nám. M.R.Štefánika 1, 97701 Brezno
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Pavol Krajči
Telefón: +421 907409793
Email: pavol.krajci@agency4academy.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/4782?cHash=8b20cb73cef2320148fe35feea4bd285
Hlavná adresa(URL): https://www.brezno.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Brezno - malá vodná nádrž
Referenčné číslo: 1
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Ide o výstavbu malej vodnej nádrže (SO 01) ako bočnej nádrže na pravom brehu potoka Lužná v k.ú. mesta Brezno v časti Banisko. Lokalita stavby sa nachádza na západnom okraji intravilánu mesta na potoku Lužná (Lazná) v priestore v súčasnosti nevyužívaného poľnohospodárskeho areálu.

Vodná stavba bude súčasťou pripravovanej oddychovej a rekreačnej zóny mesta Brezno a náučného areálu. Súčasťou jej funkcie je ochrana územia areálu a nehnuteľností v území pod areálom pred povodňovými prietokmi. V blízkosti potoka Lužná (Lazná) prechádza miestna prístupová komunikácia do hospodárskej časti areálu nemocnice s poliklinikou. Malá vodná nádrž bude vybudovaná v mieste bývalého náhonu už neexistujúceho vodného mlyna.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
663 849,96 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45000000-7
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
K.ú. mesta Brezno časť Banisko na potoku Lužná v zmysle Projektovej dokumentácie.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je výstavba malej vodnej nádrže (SO 01) ako bočnej nádrže na pravom brehu potoka Lužná v k.ú. mesta Brezno v časti Banisko. Lokalita stavby sa nachádza na západnom okraji intravilánu mesta na potoku Lužná (Lazná) v priestore v súčasnosti nevyužívaného poľnohospodárskeho areálu.

Vodná stavba bude súčasťou pripravovanej oddychovej a rekreačnej zóny mesta Brezno a náučného areálu. Súčasťou jej funkcie je ochrana územia areálu a nehnuteľností v území pod areálom pred povodňovými prietokmi. V blízkosti potoka Lužná (Lazná) prechádza miestna prístupová komunikácia do hospodárskej časti areálu nemocnice s poliklinikou. Malá vodná nádrž bude vybudovaná v mieste bývalého náhonu už neexistujúceho vodného mlyna.

Pôvodne projekt obsahuje tri stavebné objekty SO 01 - Malá vodná nádrž, SO 02 - Prehrádzka, SO 03 - Odvodňovacia drenáž. Predmetné verejné obstarávanie je realizované len na stavebný objekt č. 1 (Malá vodná nádrž).

Presný rozsah stavebných prác pre predmet zákazky je uvedený v projektovej dokumentácii pre príslušnú zákazku, ktorá tvorí Prílohu č. 1 súťažných podkladov, v časti súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky a vo Výkaze výmery, ktorý tvorí Prílohu č. 2 súťažných podkladov.

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ produktu, alebo produkt konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené zariadenia určené. Pri produktoch, príslušenstvách konkrétnej značky, môže uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.

Uvedené platí aj pre prípady, ak by výkaz-výmer obsahoval akúkoľvek odvolávku na konkrétneho výrobcu a táto by nebola len odvolaním sa na všeobecne známy konkrétny materiál, ktorý určuje úroveň minimálnej kvality pre zachovanie technologických vlastností stavby. Ak by aj v zmysle § 42 ods. 3 ZVO nebol niektorý z parametrov odvolávajúcich sa na konkrétnu značku / výrobcu vo výkaz výmer opatrený slovom alebo ekvivalentný, považuje sa tento odkaz za taký, ako keby bol opatrený slovným spojením alebo ekvivalentný.

Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač v zmluve najneskôr v čase jej uzavretia (čím nie je dotknutá možnosť uviesť ich skôr napr. v rámci predkladania ponuky) uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ako aj údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
663 849,96 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: NFP310020CUQ5
II.2.14) Doplňujúce informácie
Brezno Malá vodná nádrž
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: ) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v §32 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len ZVO).

2) Splnenie týchto podmienok uchádzač preukazuje dokladmi podľa §32 ods. 2 ZVO.

V súlade s §32 ods. 3 ZVO verejný obstarávateľ nepožaduje predloženie dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. a), b), c) a písm. e) zákona o verejnom obstarávaní od uchádzača, ktorý má sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike, nakoľko je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.

Ak uchádzač nepredloží doklad podľa § 32 ods. 2. písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, je povinný na účely
preukázania podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní poskytnúť verejnému
obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Uvedená podmienka podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní sa netýka registra trestov pre právnické osoby a registra trestov pre fyzické osoby s obvyklým pobytom mimo územia SR, nakoľko tieto doklady nie je verejný obstarávateľ oprávnený získať z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.

3) Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

4) Podmienky účasti môže uchádzač preukázať aj:
a) v súlade s §39 ZVO jednotným európskym dokumentom, alebo
b) v súlade s §114 ods. 1 ZVO čestným vyhlásením, alebo
b) v súlade s §152 ZVO informáciou o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ uzná za
rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie.

5) Ak uchádzač nepredloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, verejný obstarávateľ v súlade s §152 ods. 4 ZVO overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov.

6) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má zabezpečiť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ vyžaduje splnenie podmienky podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní -zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania spolu v celkovom obrate do výšky predpokladanej hodnoty časti zákazky, na ktorú uchádzač predkladá ponuku s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác.

Uchádzač musí preukázať, že z toho minimálne 1 úspešne zrealizovaná zákazka rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky bola v min. hodnote 400.000,00 € bez DPH. Za stavbu rovnakého alebo podobného charakteru sa považujú stavby vodných nádrží, priehrad vrátane ich výstavby či rekonštrukcie, výstavba priehradných múrov (alebo ich rekonštrukcia), priehradných terás, prehrádzanie vodných tokov, úprava priehradného dna, úpravy brehov a pod. (verejný obstarávateľ nevyžaduje skúsenosť so všetkými vymenovanými prácami. Ide o príkladmé vymedzenie podobných alebo rovnakých prác ako je predmet zákazky, komisia verejného obstarávateľa bude každú referenciu vyhodnocovať s ohľadom na predložené plnenia a tento predmet zákazky).

Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo
záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

Predložený zoznam uskutočnených stavebných prác musí obsahovať:
- obchodné meno alebo názov odberateľa, kontakt na odberateľa, kde je možné informácie overiť,
-sídlo objednávateľa,
-názov predmetu plnenia zmluvy, stručný opis,
-zmluvnú cenu a zmluvnú lehotu dodania,
-potvrdenie o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác.

Uchádzač môže na preukázanie splnenia technickej a odbornej spôsobilosti použiť a verejného obstarávateľa odkázať na evidenciu referencií uchádzača.

2. Verejný obstarávateľ vyžaduje splnenie podmienky podľa § 34 ods. 1 písm. d) zákona - opis technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality v nadväznosti na § 35 zákona o verejnom obstarávaní uvedením opatrení manažérstva kvality.

3. Verejný obstarávateľ vyžaduje splnenie podmienky podľa § 34 ods. 1 písm. h) - uvedenie opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy, v nadväznosti na § 36 zákona uvedením opatrení environmentálneho riadenia.

Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať vyplneným Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1 zákona, pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom a obsahom spĺňa podmienky účasti požadované verejným obstarávateľom, ku dňu predkladania ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať. Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať aj čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade uchádzač alebo záujemca postupujú podľa §34 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 2:
Uchádzač preukáže, že je držiteľom platného certifikátu ISO 9001 Systém manažérstva kvality (alebo ekvivalent) vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie noriem zabezpečenia kvality v oblasti vodných alebo vodohospodárskych stavieb.

Certifikát musí byť vydaný akreditovanými certifikačnými orgánmi.


K bodu 3:
Uchádzač preukáže, že je držiteľom platného certifikátu ISO 14001 Systém environmentálneho manažérstva (alebo ekvivalent) vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa preukazuje splnenie noriem v oblasti vodných alebo vodohospodárskych stavieb.

Certifikát musí byť vydaný akreditovanými certifikačnými orgánmi.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 20.03.2023 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.07.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 20.03.2023 09:30
Miesto: A4A - Agency 4 Academy, s.r.o., Pražská 11, 811 04 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Ponuky predkladajú prostredníctvom elektronického prostriedku podľa § 20, umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie aj ich sprístupnenie prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Postup zadávania zákazky podlimitným postupom sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom informačného systému EVO (elektronická platforma) na https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby uchádzač dodržal podmienky na softvér a hardvér výpočtovej techniky z ktorej bude odosielať súťažné podklady, aby mal uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady, technické vybavenie a odborné ovládanie systému EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému EVO sú zadefinované a zverejnené na portáli EVO v časti Príručky a odporúčania pre systém EVO (http://www.uvo.gov.sk). Súťažné podklady budú sprístupnené záujemcom po bezplatnej registrácii v systéme EVO.

2.Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do systému EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.

3.V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa systému EVO môžu záujemcovia/ uchádzači kontaktovať eplatforma@vlada.gov.sk / +421 2 209 25 100

4.Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodávatelia a subdodávatelia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Verejný obstarávateľ rovnako neuzatvorí zmluvu s uchádzačom, ktorého konečný užívateľ výhod je verejný funkcionár podľa §11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.

5.Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku vo výške 15.000 EUR. Bližšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch (bod 15 Zábezpeka).

6.Podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní JED, je dokument, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom. Ostatné ustanovenia § 39 týmto nie je dotknuté. Jednotný európsky dokument (ďalej len "JED") je zverejnený v profile verejného obstarávateľa. Jednotný európsky dokument v editovateľnej forme je možné stiahnuť z webového sídla UVO (www.uvo.gov.sk). Manuál k vyplneniu dokumentu je zverejnený na http://www.uvo.gov.sk/extdoc/1096/jed_-_manual.pdf. Verejný obstarávateľ požaduje aby bol Jednotný európsky dokument ručne podpísaný osobou oprávnenou konať za hospodársky subjekt/záujemcu/uchádzača alebo riadne splnomocnenou osobou.

7. V prípade nedostatku finančných prostriedkov v rozpočte verejného obstarávateľa (napr. ak proces verejného obstarávania v rámci kontroly poskytovateľom NFP nebude schválený) si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie.

8. Predmetné verejné obstarávanie je civilnou podlimitnou zákazkou (bežný postup pre podlimitné zákazky), ktorá je realizovaná postupom super reverznej verejnej súťaže.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
26.02.2023