Verejná architektonicko-výtvarná dvojetapová súťaž na návrh expozície: Život a dielo básnika Ivana Kraska

  Zadávateľ:
Balneologické múzeum v Piešťanoch
  Predpokladaná hodnota:
18.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
22.03.2023 15:03

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
21.02.2023
  Dátum zverejnenia:
22.02.2023
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Balneologické múzeum v Piešťanoch
IČO: 36086967
Beethovenova 5 , 92101 Piešťany
Slovensko
Kontaktná osoba: PhDr. Vladimír Krupa
Telefón: +421 337722875
Email: balneomuzeum@zupa-tt.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Verejná architektonicko-výtvarná dvojetapová súťaž na návrh expozície: Život a dielo básnika Ivana Kraska
II.1.2) Hlavný kód CPV
71000000-8
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Verejná architektonicko-výtvarná dvojetapová súťaž návrhov na Architektonicko-výtvarný návrh novej expozície s názvom Život a dielo básnika Ivana Kraska. Účelom súťaže je získať najlepšie riešenie a poskytovateľa služieb architekta pre architektonicko-výtvarný návrh expozície s názvom Život a dielo básnika Ivana Kraska. Dvojetapová súťaž, v ktorej porota v prvej etape z prihlásených účastníkov stanoví a vyberie troch najlepších účastníkov, ktorí postúpia do druhej etapy. Porota ich vyzve aby v druhej etape súťaže vypracovali návrhy na expozíciu. Návrhy musia vypracovať podľa rozsahu podmienok súťaže a zadania / libreta súťaže. Táto súťaž sa vyhlasuje ako neanonymná verejná, ktorá je vyhlásená pre vopred neurčený počet účastníkov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
18 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 1
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
Maximálny počet častí, ktoré môžu byť pridelené jednému uchádzačovi
1
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Predpokladaná hodnota
18 000,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 22.03.2023 15:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
21.02.2023