Zmluvný výskum pre výskumný projekt UAV

  Zadávateľ:
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
  Predpokladaná hodnota:
699.266,67 €
  Možnosť prihlásenia do:
21.03.2023 10:03

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
14.02.2023
  Dátum zverejnenia:
20.02.2023
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00397687
Vazovova 5, 81243 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Michaela Takáč Markovičová
Telefón: +421 918600969
Email: markovicova@visions.cc
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1030
Hlavná adresa(URL): https://www.stuba.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Zmluvný výskum pre výskumný projekt UAV
II.1.2) Hlavný kód CPV
73200000-4
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je realizácia Zmluvného výskumu pre výskumný projekt UAV
Predmet zákazky je rozdelený na dve samostatné časti, v ktorých je možné predložiť ponuku aj samostatne podľa možností každého dodávateľa, a to:

1.Časť1.: Zmluvný výskum: výdržové vlastnosti komponentov a vyžarovacie charakteristiky komunikačných modulov, spoľahlivosť komunikácie
2.Časť 2: Zmluvný výskum: bezpečnostné prvky a systém pristávania

Špecifikácia požadovaných služieb je uvedená v Prílohe č. 1.1 č. 1.2 týchto súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
699 266,67 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Zmluvný výskum: výdržové vlastnosti komponentov a vyžarovacie charakteristiky komunikačných modulov, spoľahlivosť komunikácie
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
72240000-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Sídlo verejného obstarávateľa
II.2.4) Opis obstarávania:
Zmluvný výskum: výdržové vlastnosti komponentov a vyžarovacie charakteristiky komunikačných modulov, spoľahlivosť komunikácie - obstaranie zmluvného výskumu - služby nevyhnutnej pre realizáciu výskumno-vývojových aktivít žiadateľa v súlade s opisom činností v rámci hlavnej aktivity.
Podrobná špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch a prislúchajúcich prílohách.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Odhadovaná hodnota
260 666,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
2
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: 313010ATR9 / Výskum a vývoj využiteľnosti autonómnych lietajúcich prostriedkov v boji proti pandémii spôsobenej COVID-19
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly orgánu oprávnenému
vykonávať kontrolu podľa zákona č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných
fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP verejného
obstarávateľa. Podrobnosti sú uvedené v návrhu zmluvy.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Zmluvný výskum: bezpečnostné prvky a systém pristávania
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
72240000-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Sídlo verejného obstarávateľa
II.2.4) Opis obstarávania:
Zmluvný výskum: bezpečnostné prvky a systém pristávania - obstaranie zmluvného výskumu - služby nevyhnutnej pre realizáciu výskumno-vývojových aktivít žiadateľa v súlade s opisom činností v rámci hlavnej aktivity.
Podrobná špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch a prislúchajúcich prílohách.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Odhadovaná hodnota
439 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
2
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: 313010ATR9 / Výskum a vývoj využiteľnosti autonómnych lietajúcich prostriedkov v boji proti pandémii spôsobenej COVID-19
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly orgánu oprávnenému
vykonávať kontrolu podľa zákona č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných
fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP verejného
obstarávateľa. Podrobnosti sú uvedené v návrhu zmluvy.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Požaduje sa predloženie všetkých dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO alebo zákon o verejnom obstarávaní), ktoré uchádzač preukazuje podľa § 32 ods. 2 ZVO, resp. ods. 4 a ods. 5 ZVO.

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 je možné nahradiť podľa § 152 ZVO potvrdením o
zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne v zmysle § 37 ZVO.

Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok
účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky
podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré
čestným vyhlásením nahradil.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožaduje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Npožaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: (1) Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ v zmysle zákona o verejnom obstarávaní (Uvedená lehota je 36 mesiacov prechádzajúcich dátumu zverejnenia zákazky vo vestníku EU).

(2) Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1) - § 34 ods. 1 písm. a) ZVO Zoznamom poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky musí preukazovať min. jednu poskytnutú službu v oblasti predmetu zákazky a z toho minimálne jednu v hodnote 100 000 eur bez DPH. Za podobný charakter sa bude považovať dodávky služieb a/alebo výskumných úloh v oblasti bezpilotných lietajúcich prostriedkov, navigácie alebo dodávky bezpilotných lietajúcich prostriedkov pre výskumné účely. V prípade ak predkladá ponuku na viac častí uvedenú hodnotu bude preukazovať na každú časť osve.

2) - § 34 ods. 1 písm. g) ZVO Uchádzač preukáže splnenie tejto podmienky predložením dokladov o vzdelaní, odbornej kvalifikácii, dosiahnutých odborných spôsobilostiach a predložením životopisu vrátane odbornej praxe kľúčových odborníkov zodpovedných za poskytnutie služieb, z ktorého obsahu bude jednoznačne vyplývať splnenie tejto podmienky.
Pre časť 1 uchádzač preukazuje Expertov č. 1, 2, 3, 4, 5 a Pre časť 2 uchádzač preukazuje Expertov č. 1, 3, 4, 5, 6

Expert č.1 Výskumný pracovník pre navigáciu /pilot UAV/min.1 os.
Preukáže svoju odbornú spôsobilosť nasledovne:
a)min. 5 ročné skúsenosti s lietaním s bezpilotnými lietajúcimi prostriedkami, prostredníctvom životopisu;
b)nalietaných viac ako 150 letových hodín s bezpilotnými lietajúcimi prostriedkami vrátane platformy Ardupilot alebo PX4, preukáže kópiou leteckého denníku
c)držiteľ povolenia na lietanie bezpilotného lietajúceho prostriedku alebo osvedčenia pilota bezpilotného lietajúceho prostriedku EASA A2, alebo ekvivalent daného osvedčenia
d)skúsenosti s lietaním v Osobitná kategória prevádzky UAS definovanej v článku 5 Nariadenia EÚ 2019/947 alebo ekvivalent daného osvedčenia
Uchádzač preukáže splnenie tejto podmienky predložením nasledovne: životopisom, kópiou leteckého denníku, ktorou dokladuje počet nalietaných hodín, povolením na lietanie bezpilotného lietajúceho prostriedku alebo osvedčením pilota bezpilotného lietajúceho prostriedku A2.

Expert č. 2 Výskumný pracovník v oblasti termografie min.1 osoba len pre ČASŤ 1
Preukáže nasledovne:
a)min. 5 ročné skúsenosti s termografiou a vyhodnocovaním výstupov, preukáže prostredníctvom profesijného životopisu;
b)min. 1 zákazka o oblasti termografie na rádiotelekomunikačných zariadeniach, preukáže prostredníctvom profesijného životopisu;

Expert č. 3 Výskumný pracovník v oblasti kybernetiky min. 1 osoba
Preukáže nasledovne:
a)min. 5 ročné skúsenosti návrhu a konštrukcie riadiacich systém na báze jedno čipových systémov, preukáže prostredníctvom profesijného životopisu;
b)realizácia min 3 dodávok/projektov návrhu riadiacich systém na báze jednočipových systémov, preukáže prostredníctvom profesijného životopisu;

Expert č. 4 Výskumný pracovník v oblasti geodézie alebo geoinformatiky min. 1 osoba
Preukáže nasledovne:
a)vysokoškolské vzdelanie v oblasti geodézie alebo geoinformatiky, preukáže prostredníctvom profesijného životopisu;
b)realizácia min 3 dodávok/projektov v oblasti merania veličín a ich prezentáciu v GIS, preukáže prostredníctvom profesijného životopisu;

Expert č. 5 Výskumný pracovník v oblasti programovania riadiacich systémov v oblasti automatizácie meracích prístrojov alebo kybernetiky min. 1 osoba
Preukáže nasledovne:
a)min. 5 ročné skúsenosti s programovaním automatizovaných systémov presného merania alebo kybernetiky, preukáže prostredníctvom profesijného životopisu;
b)realizácia min 3 dodávok/projektov v oblasti automatizovaných systémov presného merania alebo kybernetiky preukáže prostredníctvom profesijného životopisu;

Expert č. 6 Výskumný pracovník v oblasti návrhu a mechanickej konštrukcie systémov, presného merania alebo mechatroniky min. 1 osoba len pre časť 2
Preukáže nasledovne:
a)min. 3 ročné skúsenosti s návrhom a konštrukciou systémov, presného merania alebo mechatroniky
b)realizácia min 3 dodávok/projektov v oblasti automatizovaných systémov, presného merania alebo mechatroniky
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Uchádzač musí predložiť platné povolenie na vykonávanie leteckých prác v zmysle §44 ods. 2 zákona 143/1998 Z.z. / minimálne 3 roky a povinnosť mať registrovaných min. 5 bezpilotných lietadiel / alebo ekvivalentné povolenie
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 21.03.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.10.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 21.03.2023 10:15
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky. Miestom sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Komisia zverejní počet predložených ponúk a návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom; ostatné údaje uvedené v ponuke vrátane obchodného mena alebo názvu, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytu všetkých uchádzačov sa nezverejňujú.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejný obstarávateľ nevyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky.
2. V prípade, ak uchádzač použije jednotný európsky dokument (JED) je ho povinný vyplniť v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ povoľuje vyplniť oddiel časti 4 - globálny údaj. Doklady
a dokumenty dočasne nahradené JED musia preukazovať stav platný k dátumu predkladania ponúk.
3. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, tj. pred aj po lehote na
predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného
rozhrania systému Josephine. Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú
záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej prevzatia. Za okamih prevzatia sa považuje okamih, od kedy má adresát
objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tj. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície.
4. Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložená
do systému Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/ Predkladanie ponúk je
umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné previesť týmito spôsobmi
a)v systéme Josephine registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom
a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou
eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému Josephine, a to v
pracovných dňoch v čase 8.00 16.00 hod.
b)nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na
kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do systému Josephine. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému
Josephine, a to v pracovných dňoch v čase 8.00 16.00 hod.
c)vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára
aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému
Josephine, a to v pracovné dni v čase 8.00 16.00 hod.
d)počkaním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára uchádzača v
listovej podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú obvykle 3 pracovné dni a je potrebné s
touto lehotou počítať pri vkladaní ponuky. Autentifikovaný uchádzač si po prihlásení do systému Josephine v
Prehľade zákaziek vyberie predmetnú zákazku a vloží svoju ponuku do určeného formulára na príjem ponúk,
ktorý nájde v záložke Ponuky.
5. Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej
zákazke v systéme Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/, čím verejný
obstarávateľ umožní neobmedzený a priamy prístup k podkladom.
6. Verejný obstarávateľ uzná v relevantných prípadoch ako rovnocenné doklady a certifikáty vydané orgánmi z
iných štátov ako aj iné dôkazy predložené uchádzačom, rovnocenné požiadavkami na vystavenie príslušného
dokladu.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
14.02.2023