Výstavba detských inkluzívnych ihrísk - RODINKA

  Zadávateľ:
Mestská časť Bratislava - Ružinov
  Predpokladaná hodnota:
254.103,66 €
  Možnosť prihlásenia do:
14.02.2023 10:02

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
30.01.2023
  Dátum zverejnenia:
01.02.2023
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mestská časť Bratislava - Ružinov
IČO: 00603155
Mierová 21, 82705 Bratislava - mestská časť Ružinov
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Beáta Šimorová
Telefón: +421 248284405
Email: beata.simorova@ruzinov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/6555
Hlavná adresa(URL): www.ruzinov.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Výstavba detských inkluzívnych ihrísk - RODINKA
Referenčné číslo: CS 2749/2023
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predložený projekt rieši rekonštrukciu a prípravné práce v rámci detského ihriska na ul. Haburská v meste Bratislava, mestskej časti Bratislava-Ružinov, parc. registra C 15641/66 a 15641/1291, kat. územie Ružinov, LV 8090. Súčasný stav ihriska si vyžaduje komplexnú modernizáciu herných prvkov, ale aj novú koncepciu riešenia, ktorá reflektuje súčasné trendy a prispôsobuje sa súčasným požiadavkám. Autorom projektu riešenia rozmiestnenia herných prvkov je Akad. sochár Jozef Kliský. Hlavným bodom prípravných prác rekonštrukcie Detského ihriska Haburská (DIH) bude kompletná rekonštrukcia spevnených plôch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
254 103,66 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45236210-5
45236100-1
37535200-9
37535290-6
37440000-4
37535210-2
39113600-3
39224340-3
45255400-3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Stavebný pozemok na parcelách č. reg. C, č. 15641/66 a 15641/129 - zastavané územie mesta BA, MČ Ružinov, ul. Haburská vo vnútrobloku v areáli medzi ulicami Haburská, Zálužická.
II.2.4) Opis obstarávania
Predložený projekt rieši rekonštrukciu a prípravné práce v rámci detského ihriska na ul. Haburská v meste Bratislava, mestskej časti Bratislava-Ružinov, parc. registra C 15641/66 a 15641/1291, kat. územie Ružinov, LV 8090. Súčasný stav ihriska si vyžaduje komplexnú modernizáciu herných prvkov, ale aj novú koncepciu riešenia, ktorá reflektuje súčasné trendy a prispôsobuje sa súčasným požiadavkám. Autorom projektu riešenia rozmiestnenia herných prvkov je Akad. sochár Jozef Kliský. Hlavným bodom prípravných prác rekonštrukcie Detského ihriska Haburská (DIH) bude kompletná rekonštrukcia spevnených plôch.
Podrobný opis predmetu zákazky tvorí Príloha č. 7 Technická správa, Príloha č. 5 Výkaz výmer a Príloha č. 8 Projektová dokumentácia.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
254 103,66 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 14.02.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou bude realizovaný s využitím informačného systému elektronického
verejného obstarávania ERANET.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
30.01.2023