Realizácia stavby „Multifunkčná voľnočasová športová hala Martin“

  Zadávateľ:
Mesto Martin
  Predpokladaná hodnota:
2.422.718,92 €
  Možnosť prihlásenia do:
01.02.2023 10:02

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
10.01.2023
  Dátum zverejnenia:
13.01.2023
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Martin
IČO: 00316792
Nám. S. H. Vajanského 1, 03601 Martin
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Marta Kohútová, Ing. Tibor Maňka
Telefón: +421 434204157 / 434204181
Fax: +421 434204230
Email: marta.kohutova@martin.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/5089
Hlavná adresa(URL): http://www.martin.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): https://evo.ebit.sk
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Realizácia stavby „Multifunkčná voľnočasová športová hala Martin“
Referenčné číslo: VO/1/2023/SP
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je realizácia novostavby športovej haly a jej napojenia na verejné dopravné a technické vybavenie územia v rozsahu podľa projektovej dokumentácie a podľa výkazu výmeru prác a dodávok. Športová hala bude súčasťou areálu Základnej školy A. Dubčeka v Martine. Z južnej a východne strany haly budú vybudované prístupové komunikácie a chodníky pre zásobovanie a prístup do objektu. Navrhovaná montovaná stavba s oceľovým skeletom bude mať 2 dispozičné podlažia + 3. technické podlažie. Rozmery stavby 52,30 x 28,00 m, výška sedlovej strechy 11,50 m.
Stavba bude umiestnená v existujúcom uzavretom areáli Základnej školy A. Dubčeka na pozemkoch parcela číslo KNC 502/30, 502/34, 502/35, 502/47, 502/384, 502/490, katastrálne územie Záturčie, okres Martin, zapísané na liste vlastníctva číslo 1870, ktorých výlučným vlastníkom je verejný obstarávateľ.
Stavba je členená na stavebné objekty (SO):
SO-10 Športová hala
SO-20 Komunikácie a spevnené plochy
SO-30 Prípojka vody
SO-31 Prípojka kanalizácie, vonkajšia kanalizácia
SO-32 Dažďové vody
SO-33 Prípojka teplovodu
SO-34 Elektrická prípojka NN
SO-35 Verejné osvetlenie
SO-100 Preložka splaškovej kanalizácie

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky v nadväznosti na obchodné (zmluvné) podmienky, ktoré tvoria časť D. "Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky", v projekte stavby spracovanej spoločnosťou Hplus, a.s., Kollárova 73, 036 01 Martin, autorizovaným architektom Ing. arch. Dušan Holán, v zmysle všeobecno-technických požiadaviek, technologických postupov a všeobecne záväzných technických požiadaviek, pri dodržaní platných STN, podľa platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov a vypracovaných Zadaní výkaz výmer Súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
2 422 718,92 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45111300-1
45223000-6
45300000-0
45310000-3
45311000-0
45261000-4
45330000-9
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Areál Základnej školy A. Dubčeka na pozemkoch parcela číslo KNC 502/30, 502/34, 502/35, 502/47, 502/384, 502/490, katastrálne územie Záturčie, okres Martin, zapísané na liste vlastníctva číslo 1870.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je realizácia výstavby novej športovej haly a jej napojenia na verejné dopravné a technické vybavenie územia v rozsahu podľa projektovej dokumentácia a podľa výkazu výmer prác a dodávok.
Športová hala bude súčasťou areálu Základnej školy A. Dubčeka v Martine. Z južnej a východne strany haly budú vybudované prístupové komunikácie a chodníky pre zásobovanie a prístup do objektu. Navrhovaná montovaná stavba s oceľovým skeletom bude mať 2 dispozičné podlažia + 3. technické podlažie. Rozmery stavby 52,30 x 28,00 m, výška sedlovej strechy 11,50 m.
Stavba bude umiestnená v existujúcom uzavretom areáli Základnej školy A. Dubčeka na pozemkoch parcela číslo KNC 502/30, 502/34, 502/35, 502/47, 502/384, 502/490, katastrálne územie Záturčie, okres Martin, zapísané na liste vlastníctva číslo 1870, ktorých výlučným vlastníkom je verejný obstarávateľ.

Stavba je členená na stavebné objekty (SO):
SO-10 Športová hala
SO-20 Komunikácie a spevnené plochy
SO-30 Prípojka vody
SO-31 Prípojka kanalizácie, vonkajšia kanalizácia
SO-32 Dažďové vody
SO-33 Prípojka teplovodu
SO-34 Elektrická prípojka NN
SO-35 Verejné osvetlenie
SO-100 Preložka splaškovej kanalizácie

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky v nadväznosti na obchodné (zmluvné) podmienky, ktoré tvoria časť D. "Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky", v projekte stavby spracovanej spoločnosťou Hplus, a.s., Kollárova 73, 036 01 Martin, autorizovaným architektom Ing. arch. Dušan Holán, v zmysle všeobecno-technických požiadaviek, technologických postupov a všeobecne záväzných technických požiadaviek, pri dodržaní platných STN, podľa platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov a vypracovaných Zadaní výkaz výmer Súťažných podkladov.

Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač/i alebo záujemca/i vypracoval/i časový harmonogram diela, ktorý bude súčasťou Zmluvy o dielo č. 01/UHI/2023 (Príloha č. 2 k Zmluve o dielo č 01/UHI/2023).
Doba realizácie navrhnutá v harmonograme musí zahŕňať aj čas potrebný na odovzdávacie a preberacie konanie, a s tým súvisiacu prípravu všetkých náležitostí (atesty, skúšky, revízne správy, doklady).
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
2 422 718,92 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 7
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Predmet zákazky bude financovaný z dotácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a úverových zdrojov, ako poskytovateľa dotácie na základe výsledkov konania o žiadosti o poskytnutie dotácie.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Ich splnenie uchádzač
preukáže podľa ustanovenia § 32 ods. 2, resp. 3, resp. ods. 4, resp. ods. 5 alebo § 152 v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, predložením originálu alebo úradne osvedčených fotokópií dokladu.
1.2 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní:
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista
právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu
pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu,
c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu
zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v
štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
1.3 Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 odseku 1, ak nie je ustanovené inak:
a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. b) doloženým potvrdením Zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,
d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. b), § 32 ods. 2 písm. c) a § 32
ods. 2 písm. e), nakoľko VO je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.
Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2, ak verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu ( § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).

Splnenie podmienok účasti podľa § 32 môže uchádzač preukázať vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. 1 zákona alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Ostatné podmienky účasti osobného postavenia, ako aj odôvodnenie primeranosti podmienky účasti podľa ustanovenia § 32 sú uvedené v Súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Kritériá výberu sú stanovené v súťažných dokumentoch k obstarávaniu.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Kritériá výberu sú stanovené v súťažných dokumentoch k obstarávaniu.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Kritériá výberu sú stanovené v súťažných dokumentoch k obstarávaniu.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Kritériá výberu sú stanovené v súťažných dokumentoch k obstarávaniu.
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Všetky podrobnosti týkajúce sa podmienok účasti, ich odôvodnenia a komunikácie sú uvedené v Súťažných podkladoch, ktoré sú pre uchádzačov a záujemcov záväzné.
Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela dodržiavať vypracovaný časový harmonogram realizácie diela, ktorý tvorí
Prílohu č. 2 Zmluvy o dielo č. 01/UHI/2023.
Verejný obstarávateľ uzavrie Zmluvu o dielo č. 01/UHI/2023 s úspešným uchádzačom na základe výsledku elektronickej aukcie.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Verejný obstarávateľ na predmet zákazky použije elektronickú aukciu v zmysle § 54 zákona o verejnom obstarávaní. Elektronická aukcia sa uskutoční prostredníctvom aukčného systému Mesta Martin eBIT verzia 4.0.0.0., ktorý je certifikovaným systémom v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, podmienky a priebeh e- aukcie sú uvedené v časti F. Súťažných podkladov.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 01.02.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 15.12.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 01.02.2023 10:30
Miesto: Elektronicky, Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49, Martin, kancelária č. 429, 4. poschodie.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk komisiou na predmet zákazky je neverejné, koná sa bez účasti uchádzačov a zápisnica z otvárania ponúk sa uchádzačom neodosiela.
Po vyhodnotení predložených dokladov a dokumentov, budú uchádzači, ktorí splnili podmienky účasti, elektronicky
vyzvaní na predloženie nových cien prostredníctvom elektronickej aukcie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k všetkým poskytnutým dokumentom / informáciám počas lehoty na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ bude všetky dokumenty uverejňovať ako elektronické dokumenty v príslušnej časti zákazky v systéme EVO.eBIT portal na portáli
http://www.evoportal.sk/, ako aj v profile verejného obstarávateľa (ÚVO).

2. Predkladanie ponúk je umožnené iba registrovaným uchádzačom, ktorých verejný obstarávateľ zaregistroval do
systému EVO portal schválením jeho žiadosti o registráciu, a ktorým systém EVO portal vygeneroval UID používateľa.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať na adrese: http://www.evoportal.sk/index.php?zobraz=registracia; pokyny k
registrácií sú uvedené priamo na tejto adrese.

3. Ponuka musí byť vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložená do elektronického prostriedku EVO.eBIT portal umiestnenom na webovej adrese http://www.evoportal.sk/. Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované v Súťažných podkladoch verejný obstarávateľ odporúča predložiť ako sken originálu, resp. sken úradne overenej kópie v súbore pdf, pokiaľ nie je určené inak.
Uchádzač môže v ponuke predložiť aj kópie dokladov, vrátane kópií v elektronickej podobe podľa pokynov uvedených v Súťažných podkladoch.

4. Ak uchádzač v ponuke preukázal splnenie podmienok účasti jednotným európskym dokumentom uchádzača podľa § 39 ods. 1 alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 a nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk vyhodnotí splnenie podmienok účasti uchádzačom, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí.

5. Verejný obstarávateľ Mesto Martin si vyhradzuje právo uzavrieť Zmluvu o dielo č. 01/UHI/2023 v stanovenej lehote
viazanosti ponúk s druhým, resp. ďalším uchádzačom v poradí na základe výsledku pôvodnej elektronickej aukcie v
prípade:
- ak fyzická alebo právnická osoba vo fáze zadávania zákazky pred uzavretím zmluvy
- úspešný uchádzač, odstúpi od svojej ponuky ( odmietne podpísať zmluvu), resp. ponuka úspešného uchádzača (s
použitím e - aukcie) bola opäť vyhodnocovaná alebo prebiehala konzultácia na základe predloženej najnižšej ceny,
- resp. s ktorou uzavrie zmluvu o dielo a stratí v priebehu jej plnenia schopnosť splniť si zmluvný záväzok v lehote
viazanosti ponúk.
Verejný obstarávateľ v tomto istom postupe zadávania zákazky vyberie nového úspešného uchádzača v lehote
viazanosti ponúk a výsledok oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali.

6. Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov alebo uchádzačov, že je potrebné sa zaregistrovať do elektronického prostriedku Mesta Martin, stránka www.martin.ebit.sk za účelom predkladania ponúk do elektronickej aukcie, pokiaľ už nie sú v elektronickom prostriedku systéme registrovaní.

7. Predpokladaný termín začatia elektronickej aukcie bude uchádzačom oznámený elektronicky vo výzve na účasť a až po vyhodnotení ponúk a podmienok uvedených v elektronickej aukcii, ktoré sú uvedené v časti F. Súťažných podkladov.

8. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania podlimitnej zákazky z dôvodov uvedených v § 57 ods. 1 a ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a v bode 31 Súťažných podkladov.

9. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu o dielo s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť
zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo
ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

10. Predmetné verejné obstarávanie z uvedených možností je považované za zelené verejné obstarávanie.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
10.01.2023