Budovanie jednoduchých objektov protipovodňovej ochrany na Lesnom celku Mestské lesy Krompachy

  Zadávateľ:
Mestské lesy Krompachy s.r.o.
  Predpokladaná hodnota:
122.910,63 €
  Možnosť prihlásenia do:
15.03.2023 13:03

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
12.01.2023
  Dátum zverejnenia:
13.01.2023
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mestské lesy Krompachy s.r.o.
IČO: 43775578
Maurerova ulica 945/29, 05342 Krompachy
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Sajdák
Telefón: +421 903783572
Email: mlkrompachy@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/456205
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/456205
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Budovanie jednoduchých objektov protipovodňovej ochrany na Lesnom celku Mestské lesy Krompachy
Referenčné číslo: 083KE440002
II.1.2) Hlavný kód CPV
45246400-7
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis
Výstavba jednoduchého priečneho odvodnenia s akumuláciou vody a splavenín na lesných cestách rôznych kategórií.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
122 910,63 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Katastrálne územie mesta Krompachy.
II.2.4) Opis obstarávania
Zemné práce, HEB tyče, kamenivo rôznej frakcie, preprava materiálu na stavbu.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Predpokladaná hodnota
122 910,63 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: EPFRV - výzva 44/PRV/2019, kód projektu: 083KE440002
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 15.03.2023 13:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
12.01.2023