Sanácia geologického prostredia – zabezpečenie skalného brala ochrannými sieťami na ceste I/59 v km 21,900 v k.ú. Motyčky

  Zadávateľ:
Slovenská správa ciest
  Predpokladaná hodnota:
185.673,79 €
  Možnosť prihlásenia do:
27.01.2023 08:01

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
12.01.2023
  Dátum zverejnenia:
13.01.2023
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Slovenská správa ciest
IČO: 00003328
Miletičova 19, 82619 Bratislava-Ružinov
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Eva Čapkovičová
Telefón: +421 484343242
Email: eva.capkovicova@ssc.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Investičná výstavba správy ciest 1. triedy
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Sanácia geologického prostredia – zabezpečenie skalného brala ochrannými sieťami na ceste I/59 v km 21,900 v k.ú. Motyčky
Referenčné číslo: 409/1230/2023
II.1.2) Hlavný kód CPV
45233280-5
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je realizácia prác - zabezpečenie skalného odrezu cesty I/59 ochrannými sieťami v km 21,683 212,132 v k.ú. Motyčky. Predmet zákazky zahŕňa aj vybavenie potrebných povolení súvisiacich so sanáciou geologického prostredia, výrubom drevín, náklady na vytýčenie inžinierskych sietí a náklady na odvoz a likvidáciu vzniknutých odpadov.

Bližšie informácie a podrobný rozsah požadovaných prác sú uvedené v Prílohe č. 1 Rekapitulácia rozpočtu cenová ponuka a v Prílohe č. 2 Projektová dokumentácia.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
185 673,79 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Skalné bralo pri ceste I/59 v km 21,683 22,132 Motyčky. Bližšie vymedzenie miesta realizácie prác je uvedené v PD.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je realizácia prác - zabezpečenie skalného odrezu cesty I/59 ochrannými sieťami v km 21,683 212,132 v k.ú. Motyčky. Celková cena za predmet zákazky zahŕňa aj náklady na vybavenie potrebných povolení súvisiacich so sanáciou geologického prostredia, výrubom drevín, náklady na vytýčenie inžinierskych sietí a náklady na odvoz a likvidáciu vzniknutých odpadov v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. v platnom znení.
Sanačné práce je nutné realizovať po častiach:
-Očistenie svahov od náletových drevín
-Očistenie svahov od nestabilných balvanov a blokov
-Očistenie svahov a zberných žľabov od osypových kužeľov, vývratov a balvanov
-Montáž ochranných sietí
Bližšie informácie a podrobný rozsah požadovaných prác sú uvedené v Prílohe č. 1 Rekapitulácia rozpočtu cenová ponuka a v Prílohe č. 2 Projektová dokumentácia.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
185 673,79 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní - uchádzač preukáže, že je oprávnený uskutočňovať stavebné práce, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky

2. Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač predkladá čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ si zároveň túto skutočnosť overí príslušným zápisom v Registri osôb so zákazom vedeným Úradom pre verejné obstarávanie.
V prípade, že uchádzač je zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov verejný obstarávateľ využije na overenie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní nahliadnutie do Zoznamu hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevzťahuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. podľa § 34 ods. 1 písm. b) - zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania
2.podľa § 34 ods. 1 písm. g) - údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy, alebo riadiacich zamestnancov. Uchádzač preukáže odbornú kvalifikáciu u nasledovných pozíciách odborných garantov: Stavbyvedúci min. 1 osoba s odborným zameraním pre inžinierske stavby, podkategória: geotechnika

Bližšie informácie o podmienkach účasti sú uvedené v súťažných podkladoch.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 1. Uchádzač musí preukázať, že za obdobie predchádzajúcich piatich rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, uskutočnil stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky (tzn. sanácia geologického prostredia, montáž cestných bariér.....), a to kumulatívne v celkovej hodnote minimálne 180 000 eur bez DPH).
Verejný obstarávateľ odporúča, aby zoznam stavebných prác obsahoval minimálne:
- názov a stručný opis predmetu zmluvy, z ktorého bude možné posúdiť splnenie podmienky účasti,
- zmluvný termín a skutočný termín uskutočnenia stavebných prác,
- zmluvnú cenu za uskutočnenie stavebných prác bez DPH celkom za požadované obdobie,
- kontaktné údaje odberateľa prostredníctvom, ktorých je možné uvedené informácie overiť (meno a priezvisko, tel. č., e-mail),
- názov, sídlo odberateľa a potvrdenie odberateľa o uspokojivom vykonaní stavebných prác.
V prípade, ak je referencia zverejnená v evidencii referencii vedenej ÚVO, verejný obstarávateľ odporúča uviesť odkaz na zverejnenú referenciu, kde si ju verejný obstarávateľ preverí.

K bodu 2.
Uchádzač preukáže splnenie podmienky predložením:
-dokladu o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho osvedčenie SKSI alebo ekvivalentný doklad o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, alebo ekvivalentný doklad preukazujúci predmetné skutočnosti, vydané príslušným orgánom v krajine sídla osoby zodpovednej za riadenie stavebných prác, , s odborným zameraním inžinierske stavby, podkategória: geotechnika
- uchádzač zároveň predloží doklad alebo dokument, z ktorého budú zrejmé údaje o postavení navrhovanej odbornej osoby (stavbyvedúci) voči uchádzačovi, interná/externá kapacita uchádzača.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 27.01.2023 08:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ určuje osobitné podmienky súvisiace s plnením zmluvy. Verejný obstarávateľ na preukázanie ich splnenia požaduje od úspešného uchádzača, aby doručil, a to v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na poskytnutie súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy (t.j. pred podpisom zmluvy o dielo) verejnému obstarávateľovi:
- platný certifikát ISO 14 001
- platný certifikát systému manažérstva kvality zodpovedajúceho ISO 9001
- platný certifikát systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zodpovedajúceho ISO 45001
- Zmluvu o dielo vrátane príloh

Bližšie informácie o osobitných podmienkach súvisiacich s plnením zmluvy sú uvedené v súťažných podkladoch.

2. Systém EVO sprístupní predložené ponuky k ich otvoreniu po lehote na predkladanie ponúk, dňa 27.01.2023 o 08:30 hod.

3. Verejný obstarávateľ nedisponuje prístupom k údajom dostupným v informačných systémoch verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na zníženie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). Vzhľadom na uvedené je uchádzač povinný predložiť verejnému obstarávateľovi všetky doklady slúžiace na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
12.01.2023