Environmentálne centrum v obci Kočovce – stavebné práce

  Zadávateľ:
Obec Kočovce
  Predpokladaná hodnota:
194.491,91 €
  Možnosť prihlásenia do:
27.01.2023 09:01

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
12.01.2023
  Dátum zverejnenia:
13.01.2023
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Kočovce
IČO: 00311685
Kočovce 280, 91631 Kočovce
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Monika Kopúnová, starostka obce
Telefón: +421 327461221
Fax: +421 327461226
Email: podatelna@kocovce.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.kocovce.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Environmentálne centrum v obci Kočovce – stavebné práce
Referenčné číslo: VO/ZNH/1/2023
II.1.2) Hlavný kód CPV
45210000-2
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmet zákazky je definovaný v zmysle Projektu pre stavebné povolenie "Prestavba hasičskej zbrojnice", ktorý vyhotovila ArchPoint s.r.o., Trenčianska 1880/20, 915 01 Nové Mesto nad Váhom v novembri 2019. Obec Kočovce plánuje prestavbu objektu hasičskej zbrojnice, ktorá sa nachádza v obci Kočovce, k.ú. Kočovce, na pozemkoch s parc. č. 155/2 a 154/1. Na parcelách č. 154/3, 155/3, 559/1 budú realizované spevnené plochy pred hasičskou zbrojnicou. Prípojka NN bude realizovaná na parcelách č. 153/2, 154/2 a 548/5. Hasičská zbrojnica sa nachádza v centre obce Kočovce. Dielo sa bude realizovať v existujúcej budove hasičskej zbrojnice, ktorá bude prestavaná na budúce envirocentrum. Objekt hasičskej stanice sa v súčasnosti nevyužíva. Jedná sa o 1-podlažnú stavbu, nepodpivničenú, s nevyužitým podkrovím. Objekt nemá ani schodisko do podkrovia. Má pôdorysný tvar obdĺžnika s celkovými rozmermi 12,59 x 8,81 m. Nedochádza k prístavbe k objektu, navrhnuté sú interiérové úpravy na 1. NP, nové schodisko do podkrovia a nadstavba strechy. Pôvodná strecha bude v plnom rozsahu vybúraná, vrátane stropu nad 1. NP. Tvar novej strechy bude opäť valbový, sú v nej navrhnuté 2 vikiere. Veža bude pri prestavbe zachovaná, je tu navrhnutá len nová fasáda a nové výplne otvorov. Vybudované budú tiež spevnené plochy pri objekte hasičskej zbrojnice spevnené plochy z betónovej dlažby a zatrávňovacích tvárnic. Dielo je členené na nasledovné stavebné objekty: Objekt: SO-01 Prestavba hasičskej zbrojnice a Objekt: SO-02 Prípojka NN. Podrobnejšie v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
194 491,91 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Kočovce.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmet zákazky je definovaný v zmysle Projektu pre stavebné povolenie "Prestavba hasičskej zbrojnice", ktorý vyhotovila ArchPoint s.r.o., Trenčianska 1880/20, 915 01 Nové Mesto nad Váhom v novembri 2019. Obec Kočovce plánuje prestavbu objektu hasičskej zbrojnice, ktorá sa nachádza v obci Kočovce, k.ú. Kočovce, na pozemkoch s parc. č. 155/2 a 154/1. Na parcelách č. 154/3, 155/3, 559/1 budú realizované spevnené plochy pred hasičskou zbrojnicou. Prípojka NN bude realizovaná na parcelách č. 153/2, 154/2 a 548/5. Hasičská zbrojnica sa nachádza v centre obce Kočovce. Dielo sa bude realizovať v existujúcej budove hasičskej zbrojnice, ktorá bude prestavaná na budúce envirocentrum. Objekt hasičskej stanice sa v súčasnosti nevyužíva. Jedná sa o 1-podlažnú stavbu, nepodpivničenú, s nevyužitým podkrovím. Objekt nemá ani schodisko do podkrovia. Má pôdorysný tvar obdĺžnika s celkovými rozmermi 12,59 x 8,81 m. Nedochádza k prístavbe k objektu, navrhnuté sú interiérové úpravy na 1. NP, nové schodisko do podkrovia a nadstavba strechy. Pôvodná strecha bude v plnom rozsahu vybúraná, vrátane stropu nad 1. NP. Tvar novej strechy bude opäť valbový, sú v nej navrhnuté 2 vikiere. Veža bude pri prestavbe zachovaná, je tu navrhnutá len nová fasáda a nové výplne otvorov. Vybudované budú tiež spevnené plochy pri objekte hasičskej zbrojnice spevnené plochy z betónovej dlažby a zatrávňovacích tvárnic. Dielo je členené na nasledovné stavebné objekty: Objekt: SO-01 Prestavba hasičskej zbrojnice a Objekt: SO-02 Prípojka NN. Podrobnejšie v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
194 491,91 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Operačný program Kvalita životného prostredia
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. V zmysle § 117 ods. 5 a § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) sa verejného obstarávania môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
2. V zmysle § 117 ods. 5 a § 32 ods. 1 písm. f) zákona verejný obstarávateľ na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia vyžaduje predložiť Čestné vyhlásenie, ktorým uchádzač preukáže, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
3. Uchádzač nie je povinný predkladať doklad podľa odseku 1. z dôvodu, že verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Nevyžaduje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1. Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. V zmysle § 34 ods. 1 písm. b) zákona - zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 1. Verejný obstarávateľ určil minimálny štandard (úroveň) na preukázanie splnenia tejto podmienky skutočnosť, aby zmluvná cena (hodnota referencie) bola min. 100 000,- € bez DPH (t. z. minimálny objem je 100 000,- € bez DPH na jednu stavbu - referenciu). Uchádzač musí (ako minimálnu úroveň) na splnenie tejto podmienky ako doklad predložiť minimálne jednu takúto referenciu, pričom táto referencia musí byť o uskutočnených stavebných prácach rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. Ak bude v referencii uvedený objem v inej mene ako Euro použije sa na prepočet z inej meny na Euro kurz inej meny k mene Euro, ktorý bol v danom období zverejnený ECB ako posledný v príslušnom kalendárnom roku.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 27.01.2023 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Jedná sa o obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
12.01.2023