Upratovacie a čistiace služby v objekte Okresného súdu Banská Bystrica - Zvolenská cesta 14

  Zadávateľ:
Okresný súd Banská Bystrica
  Predpokladaná hodnota:
29.760,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
25.01.2023 15:01

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
12.01.2023
  Dátum zverejnenia:
13.01.2023
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Okresný súd Banská Bystrica
IČO: 00165735
Skuteckého 28, 97559 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktná osoba: Lucia Polešenská
Telefón: +421 488861486
Email: lucia.polesenska@justice.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Upratovacie a čistiace služby v objekte Okresného súdu Banská Bystrica - Zvolenská cesta 14
II.1.2) Hlavný kód CPV
90910000-9
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Upratovanie a čistenie administratívnych prevádzkových a sociálnych priestorov o celkovej výmere 3504,75 m2
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
29 760,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
90911200-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Okresný súd Banská Bystrica, Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica.
II.2.4) Opis obstarávania
Upratovacie služby je poskytovateľ povinný vykonávať v mieste plnenia, ktorými sú priestory pracoviska súdu v nájme v budove na ul. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica, a to deväť podlaží v celkovej výmere 3 504,75 m, z toho 2 775,81 m kancelárske priestory, 728,94 m ostatné priestory (sociálne zariadenia a chodby) (ďalej aj ako miesto plnenia).
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
29 760,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Predpokladané množstvo je 248 pracovných dní pri plnom využití fondu pracovného času v období od 1.2.2023 do 31.1.2024. Verený obstarávateľ je oprávnený a vyhradzuje si právo jednostranne upraviť, resp. zúžiť rozsah a zmeniť periodicitu poskytovania upratovacích služieb a to v závislosti od svojich potrieb, pričom o tejto skutočnosti je povinný vopred informovať.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Splnenie podmienok osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO, uchádzač musí byť zapísaný v Registri partnerov verejného sektora alebo v Zozname hospodárskych subjektov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Povinné predloženie potvrdenia o uzatvorení samostatnej platnej a účinnej poistnej zmluvy o poistení svojej zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom svojej činnosti. Limit poistného plnenia v samostatnej poistnej zmluve nesmie byť nižší ako 200 000,- € a poistenie musí trvať počas celého času poskytovania upratovacích služieb.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov. Zoznam musí obsahovať minimálne tri zákazky v budovách administratívneho charakteru.
Dokladom môže byť referencia, kde odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 25.01.2023 15:30
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
12.01.2023