Revitalizácia sídliska VII. cieľom zlepšenia environmentálnych aspektov (VO3)

  Zadávateľ:
Mesto Komárno
  Predpokladaná hodnota:
427.361,65 €
  Možnosť prihlásenia do:
03.02.2023 12:02

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
12.01.2023
  Dátum zverejnenia:
13.01.2023
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Komárno
IČO: 00306525
Nám. gen. Klapku 1, 94501 Komárno
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Vojtech Valkó
Telefón: +421 902179749
Email: valko.vojtech@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.komarno.sk/index.php?lang=slovak
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Revitalizácia sídliska VII. cieľom zlepšenia environmentálnych aspektov (VO3)
Referenčné číslo: VO3_SVII_IROP
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je revitalizácia sídliska VII. v Meste Komárno s cieľom zlepšenia environmentálnych aspektov.
Podrobná technická špecifikácia sa nachádza v PD a vo výkaze výmer.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
427 361,65 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 5
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Časť 1 - Detské ihriská
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45236210-5
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Mesto Komárno
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je revitalizácia sídliska VII. v Meste Komárno s cieľom zlepšenia environmentálnych aspektov.
Podrobná technická špecifikácia sa nachádza v PD a vo výkaze výmer.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
131 046,93 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 100
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: 302040BDP8
II.2.14) Doplňujúce informácie
Operačný program:Integrovaný regionálny operačný program (IROP)
Názov projektu: Zlepšenie environmentálnych aspektov sídliskových vnútroblokových priestorov v Komárne
Kód projektu: 302040BDP8
Časť: 2
II.2.1) Názov
Časť 2 - Multifunkčné ihrisko
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45212200-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Mesto Komárno
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je revitalizácia sídliska VII. v Meste Komárno s cieľom zlepšenia environmentálnych aspektov.
Podrobná technická špecifikácia sa nachádza v PD a vo výkaze výmer.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
123 509,65 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 100
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: 302040BDP8
II.2.14) Doplňujúce informácie
Operačný program:Integrovaný regionálny operačný program (IROP)
Názov projektu: Zlepšenie environmentálnych aspektov sídliskových vnútroblokových priestorov v Komárne
Kód projektu: 302040BDP8
Časť: 3
II.2.1) Názov
Časť 3 - Spevnené plochy
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233160-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Mesto Komárno
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je revitalizácia sídliska VII. v Meste Komárno s cieľom zlepšenia environmentálnych aspektov.
Podrobná technická špecifikácia sa nachádza v PD a vo výkaze výmer.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
53 377,13 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 60
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: 302040BDP8
II.2.14) Doplňujúce informácie
Operačný program:Integrovaný regionálny operačný program (IROP)
Názov projektu: Zlepšenie environmentálnych aspektov sídliskových vnútroblokových priestorov v Komárne
Kód projektu: 302040BDP8
Časť: 4
II.2.1) Názov
Časť 4 - Sadovnícke úpravy
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45112710-5
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Mesto Komárno
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je revitalizácia sídliska VII. v Meste Komárno s cieľom zlepšenia environmentálnych aspektov.
Podrobná technická špecifikácia sa nachádza v PD a vo výkaze výmer.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
113 208,69 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 30
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: 302040BDP8
II.2.14) Doplňujúce informácie
Operačný program:Integrovaný regionálny operačný program (IROP)
Názov projektu: Zlepšenie environmentálnych aspektov sídliskových vnútroblokových priestorov v Komárne
Kód projektu: 302040BDP8
Časť: 5
II.2.1) Názov
Časť 5 - Kontajnerové stojisko
Časť č.: 5
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45223100-7
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Mesto Komárno
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je revitalizácia sídliska VII. v Meste Komárno s cieľom zlepšenia environmentálnych aspektov.
Podrobná technická špecifikácia sa nachádza v PD a vo výkaze výmer.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
6 219,25 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 30
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: 302040BDP8
II.2.14) Doplňujúce informácie
Operačný program:Integrovaný regionálny operačný program (IROP)
Názov projektu: Zlepšenie environmentálnych aspektov sídliskových vnútroblokových priestorov v Komárne
Kód projektu: 302040BDP8
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Pre časti 1, 2 a 4:
1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm.:
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

2) Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 2 písm.:
a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,
d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

Pre časti 3 a 5:
1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm.:
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

2) Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 2 písm.:
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

Ďalšie doplňujúce informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Pre časti 1, 2 a 4:
1) Podmienkou účasti uchádzača v rámci verejného obstarávania je:
Podľa § 33 ods. 1 písm. a) uchádzač nebol v predchádzajúcich 3 mesiacoch v nepovolenom debete, jeho bankový účet (účty) nebol/i v predchádzajúcich 3 mesiacoch predmetom exekúcie, v prípade splácania úveru dodržoval v predchádzajúcich 3 mesiacoch splátkový kalendár, ak uchádzač úver z banky nečerpal, prehlásenie o tejto skutočnosti.
Za predchádzajúce obdobie sa pre účely zákazky považujú tri (3) mesiace predchádzajúce dňu vystavenia potvrdenia banky alebo ekvivalentného dokladu, resp. obdobie, za ktoré sú údaje dostupné v závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania činnosti či zriadenia účtu.

2) Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti:
Podľa § 33 ods. 1 písm. a) uchádzač predloží potvrdenie banky/bánk, nie staršie ako 3 mesiace predchádzajúce dňu predloženia cenovej ponuky uchádzačom, v ktorom/ktorých má vedený/é účet/účty, pričom na potvrdení/potvrdeniach musia byť uvedené nasledujúce skutočnosti:
uchádzač nebol v predchádzajúcich 3 mesiacoch v nepovolenom debete,
jeho bankový účet (účty) nebol/i v predchádzajúcich 3 mesiacoch predmetom exekúcie,
v prípade splácania úveru dodržoval v predchádzajúcich 3 mesiacoch splátkový kalendár,
ak uchádzač úver z banky nečerpal, prehlásenie o tejto skutočnosti
Pre spresnenie sa uvádza, že výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky.

K vyjadreniu banky/bánk alebo ekvivalentnému/ým dokladu/om uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača alebo splnomocnenou osobou uchádzača, že nemal a nemá vedené účty ani záväzky v inej/ých banke/ách ako tej/ých, od ktorej/ých predložil vyššie uvedené potvrdenie/a resp. ekvivalentný/é doklad/y.

3) Podľa § 33 ods. 2 ZVO Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže u osoby, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8.

4) Podľa § 33 ods. 4 ZVO Ak uchádzač alebo záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného a ekonomického postavenia dokument určený verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom, môže finančné a ekonomické postavenie preukázať predložením iného dokumentu, ktorý verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ považuje za vhodný.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Podľa § 33 ods. 1 písm. a) uchádzač nebol v predchádzajúcich 3 mesiacoch v nepovolenom debete, jeho bankový účet (účty) nebol/i v predchádzajúcich 3 mesiacoch predmetom exekúcie, v prípade splácania úveru dodržoval v predchádzajúcich 3 mesiacoch splátkový kalendár, ak uchádzač úver z banky nečerpal, prehlásenie o tejto skutočnosti.
Za predchádzajúce obdobie sa pre účely zákazky považujú tri (3) mesiace predchádzajúce dňu vystavenia potvrdenia banky alebo ekvivalentného dokladu, resp. obdobie, za ktoré sú údaje dostupné v závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania činnosti či zriadenia účtu.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Pre časti 1, 2 a 4:
1) Podmienky účasti uchádzača v rámci verejného obstarávania:
Podľa § 34 ods. 1 písm. b) uchádzač musí preukázať, že za predchádzajúcich 5 rokov realizoval dodávky, ktorých predmetom bola realizácia stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet jednotlivých častí zákazky samostatne, pričom kumulatívne všetky zákazky musia byť v nižšie uvedených hodnotách pre každú časť zákazky samostatne alebo ekvivalenty týchto hodnôt v inej mene (pri prepočte meny použite aktuálny kurz ECB v posledný deň príslušnom kalendárnom roku, v ktorom sa referencia zrealizovala):
Časť 1 Detské ihriská: 130 000,00 EUR bez DPH
Časť 2 Multifunkčné ihrisko: 120 000,00 EUR bez DPH
Časť 4 - Sadovnícke úpravy: 110 000,00 EUR bez DPH

2) Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti:
Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

3) Podľa § 34 ods. 3 ZVO Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Podľa § 34 ods. 1 písm. b) uchádzač musí preukázať, že za predchádzajúcich 5 rokov realizoval dodávky, ktorých predmetom bola realizácia stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet jednotlivých častí zákazky samostatne, pričom kumulatívne všetky zákazky musia byť v nižšie uvedených hodnotách pre každú časť zákazky samostatne alebo ekvivalenty týchto hodnôt v inej mene (pri prepočte meny použite aktuálny kurz ECB v posledný deň príslušnom kalendárnom roku, v ktorom sa referencia zrealizovala):
Časť 1 Detské ihriská: 130 000,00 EUR bez DPH
Časť 2 Multifunkčné ihrisko: 120 000,00 EUR bez DPH
Časť 4 - Sadovnícke úpravy: 110 000,00 EUR bez DPH
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Verejnému obstarávateľovi a úspešnému uchádzačovi vyplývajú nasledujúce práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí
NFP a to najmä:
a) povinnosť zhotoviteľa strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste súvisiaceho s dodávaným tovarom,
stavebnými prácami a službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými
osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť,
b) právo žiadateľa/prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi žiadateľom/prijímateľom a zhotoviteľom a výsledky kontroly poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 03.02.2023 12:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 03.02.2023 12:15
Miesto: Online otváranie ponúk cez systém ERANET!
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude verejné, t.j. Zadávateľ umožňuje online účasť na otváraní ponúk oprávneným osobám cez systém ERANET podľa § 52 ods. 2. Ďalšie doplňujúce informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Zadávateľ týmto informuje, že všetky povinne zverejňované dokumenty vrátane súťažných podkladov a vysvetlení
zverejní v súlade §64 ods. 4 zákona o VO v systéme Eranet na URL adrese: https://obstaravanie.eranet.sk/

2. Komunikácia medzi Zadávateľom a záujemcami / uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní
elektronickou formou, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu, prostredníctvom systému ERANET dostupného na https://obstaravanie.eranet.sk/ (ďalej len ERANET).

3. Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca / uchádzač povinný zaregistrovať sa v systéme ERANET na URL adrese: https://obstaravanie.eranet.sk/.

4. Súťažné podklady vrátane ich doplnení a vysvetlení sú záujemcom prístupné bezodplatne, neobmedzene, úplným a priamym prístupom v editovateľnej podobe na URL adrese: https://obstaravanie.eranet.sk/#/tenders zákazka s ID-
1840. O záujemcoch, ktorí si prevezmú súťažné podklady bez prihlásenia Zadávateľ nemá evidenciu - o zverejnení
doplňujúcich informácií a vysvetlení nebudú informovaní. Zadávateľ preto záujemcom odporúča, aby si súťažné
podklady stiahli až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému.

5. Komunikácia sa bude uskutočňovať zo strany Zadávateľa výhradne v slovenskom jazyku a to písomnou formou v
elektronickej podobe prostredníctvom systému ERANET. Zo strany záujemcu / uchádzača sa bude akceptovať aj český jazyk.

6. V rámci verejného obstarávania verejný obstarávateľ aplikuje tzv. sociálne aspekty - viď. Čl. XIV OSOBITNÉ
PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY Návrhu Zmluvy o dielo.

7. Zadávateľ všetky povinné informácie podľa zákona o verejnom obstarávaní uverejní aj v profile verejného
obstarávateľa na stránkach www.uvo.gov.sk.

8. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené touto výzvou a súťažnými
podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

9. V rámci verejného obstarávania sa vyžaduje zábezpeka v hodnote 3 000,00 EUR pre časť 1, 3 000,00 EUR pre časť 2 a 2 500,00 EUR pre časť 4. Pre časti 3 a 5 sa zábezpeka nevyžaduje! Všetky potrebné informácie sa nachádzajú v kapitole 11 Súťažných podkladov.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
12.01.2023