Zlepšenie environmentálnych aspektov mesta Humenné – regenerácia vnútroblokov Nemocničná ul. a Družstevná ul.

  Zadávateľ:
Mesto Humenné
  Predpokladaná hodnota:
336.998,67 €
  Možnosť prihlásenia do:
02.02.2023 09:02

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
11.01.2023
  Dátum zverejnenia:
13.01.2023
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Humenné
IČO: 00323021
Kukorelliho 34, 06628 Humenné
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Anton Bernacký – splnomocnená osoba pre VO
Telefón: +421 948926308
Email: bernacky.obstaravanie@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/5561
Hlavná adresa(URL): https://www.humenne.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
TANOT s.r.o.
IČO: 50778200
Komenského 48/44 , 09431 Hanušovce nad Topľou
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Anton Bernacký – splnomocnená osoba pre VO
Telefón: +421 948926308
Email: bernacky.obstaravanie@gmail.com
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zlepšenie environmentálnych aspektov mesta Humenné – regenerácia vnútroblokov Nemocničná ul. a Družstevná ul.
Referenčné číslo: 1/2023 - SP (ERANET)
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je revitalizácia vnútroblokových priestorov, ich modernizácia a zatraktívnenie priestorov pri dosiahnutí pôvodného urbanistického a koncepčného riešenia. V rámci prác budú uskutočnené nevyhnutné práce za týmto účelom.
Členenie stavby:
SO 02 Vnútroblok na ulici Nemocničnej
SO 03 Vnútroblok na ulici Nemocničná a Družstevná
Všetky potrebné zmluvné dojednania (napr. spôsob realizácie zákazky, práva a povinnosti zmluvných strán, spôsoby ukončenia zmluvy, zmluvné sankcie, ...) sú obsiahnuté v Zmluve o dielo, ktorá tvorí prílohu súťažných podkladov a je nevyhnutné si ju pred odovzdaním ponuky podrobne preštudovať.
Bližšia charakteristika celého predmetu zákazky je špecifikovaná v projektovej dokumentácii a v časti D. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
336 998,67 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45112711-2
45236250-7
45236000-0
45236210-5
45316110-9
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Katastrálne územie - Humenné. Kompletné miesto dodania alebo plnenia je uvedené v bode 1.6.1 časti A. POKYNY PRE UCHÁDZAČOV súťažných podkladov a to z dôvodu obmedzenej kapacity tohto formuláru Výzvy.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom obstarávania sú stavebné práce podľa požiadaviek verejného obstarávateľa viď. príloha č.9 SP - Výkaz výmer a príloha č.10 SP - Projektová dokumentácia.

Predmetom zákazky je revitalizácia vnútroblokových priestorov, ich modernizácia a zatraktívnenie priestorov pri dosiahnutí pôvodného urbanistického a koncepčného riešenia. V rámci prác budú uskutočnené nevyhnutné práce za týmto účelom.
Členenie stavby:
SO 02 Vnútroblok na ulici Nemocničnej
SO 03 Vnútroblok na ulici Nemocničná a Družstevná
Všetky potrebné zmluvné dojednania (napr. spôsob realizácie zákazky, práva a povinnosti zmluvných strán, spôsoby ukončenia zmluvy, zmluvné sankcie, ...) sú obsiahnuté v Zmluve o dielo, ktorá tvorí prílohu súťažných podkladov a je nevyhnutné si ju pred odovzdaním ponuky podrobne preštudovať.
Bližšia charakteristika celého predmetu zákazky je ďalej špecifikovaná v projektovej dokumentácii a výkaze výmer.
Verejný obstarávateľ podrobným opisom predmetu zákazky stanovil minimálne požiadavky, ktoré požaduje dodržať pre daný predmet zákazky.
Používané materiály musia spĺňať požadované parametre a predpísané normy.
Dodávateľ je povinný vykonané práce a materiály, ktoré súvisia s predmetom dodávky chrániť pred poškodením, zničením a krádežami až do ich prevzatia verejným obstarávateľom. V opačnom prípade bude znášať všetky škody.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprevziať predmet dodávky od zhotoviteľa po jeho ukončení, ak nebude úplný, resp. prevádzky schopný.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
336 998,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 5
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: IROP-PO7-SC73-2021-87
II.2.14) Doplňujúce informácie
V zmysle ZoD je zhotoviteľ povinný zložiť depozit vo výške 10 % z ponúkanej ceny diela s DPH, na bežný bankový účet
objednávateľa uvedený v záhlaví Zmluvy, a to pred podpisom ZoD. Depozit je povinný zhotoviteľ zložiť najneskôr do 10
pracovných dní od doručenia vyzvania na uzavretie zmluvy. Podrobné podmienky zloženia depozitu sú uvedené v ZoD.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v súlade s § 32 ods. 1 ZVO v nadväznosti na § 112 ods. 5 písm. a) ZVO:
písm. e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
písm. f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Uchádzač preukazuje podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 ZVO týkajúce sa osobného postavenia spôsobom podľa § 32 ods. 2 ZVO:
písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky
písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a písm. f) ZVO platným zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov vedeným Úradom pre verejné obstarávanie v zmysle § 152 ZVO.
Uchádzač/záujemca zapísaný do Zoznamu hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže doklady požadované na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a písm. f) ZVO nahradiť predložením informácie o jeho zapísaní do Zoznamu hospodárskych subjektov, prípadne potvrdením o jeho zapísaní do Zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO. V súlade s § 152 ods. 3 ZVO bude uznaný aj rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Bude prijatý aj iný rovnocenný doklad predložený záujemcom.

Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti predložením nasledovných dokladov: podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO - zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: k § 34 ods. 1 písm. b):
Uchádzač predloží:
a) zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác;
b) referencie, resp. potvrdenie / potvrdenia o uskutočnených stavebných prácach rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky - inžinierske stavby (za stavebné práce rovnakého alebo porovnateľného charakteru ako je predmet zákazky sa považujú zákazky na výstavbu a/alebo rekonštrukciu/revitalizáciu námestí, verejných priestranstiev, oddychových zón, detských ihrísk a športových ihrísk a/alebo iných spevnených plôch, chodníkov a pod.) s uvedením:
- názvu objednávateľa,
- názvu stavby a miesto realizácie,
- ceny za dielo bez DPH (uskutočnenie stavebných prác celkom za požadované obdobie),
- lehoty uskutočnenia,
- stručnej charakteristiky, čo bolo predmetom realizácie,
- zhodnotenia uskutočnených stavebných prác,
- kontaktu na osobu, ktorá môže potvrdiť skutočnosti uvádzané v potvrdení / referencii.
Referencie, resp. potvrdenie / potvrdenia musia byť kumulatívne minimálne vo výške predpokladanej hodnoty zákazky (336 998,67 EUR bez DPH).

Ak uchádzač nemá k dispozícii potvrdenie odberateľa o uspokojivom vykonaní stavebných prác, je potrebné predložiť vyhlásenie uchádzača o uskutočnení stavebných prác doplnený dokladom preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah.

Verejný obstarávateľ zohľadní referencie uchádzačov uvedené v evidencii referencií podľa § 12 ZVO, ak takéto referencie existujú. V prípade, že uchádzač má zverejnené referencie na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie, verejný obstarávateľ odporúča uviesť ich v zozname svojich referencií s poznámkou ÚVO a uvedie odkaz, resp. registračné číslo tejto referencie. Ak z referencie ÚVO nevyplýva preukázanie minimálnej úrovne spôsobilosti, verejný obstarávateľ odporúča, aby uchádzač v ponuke uviedol informácie preukazujúce požadovanú úroveň spôsobilosti.

V prípade, ak uchádzač predkladá zmluvu, resp. zákazku, ktorej realizácia presahuje stanovené obdobie rokov, t.j. uskutočnenie stavebných prác (zmluva/zákazka) začalo pred piatimi (5) rokmi, alebo nebolo skončené do vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej aj ako rozhodné obdobie), alebo zmluva/zákazka, ktorej realizácia začala pred viac ako piatimi (5) rokmi od vyhlásenia verejného obstarávania, uchádzač v zozname uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť uskutočnenia stavebných prác, ktorá bola realizovaná v požadovanom rozhodnom období. V prípade, ak uskutočnenie stavebných prác realizoval uchádzač ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, vyčísli a započíta iba finančný objem, realizovaný ním samotným, pričom finančný objem uvádza v EUR bez DPH.

Ak doklady obsahujú finančné vyjadrenie v cudzej mene (inej ako euro) uchádzač ich predloží v pôvodnej mene a v mene EURO. Prepočet inej meny na euro uchádzač prepočíta priemerným ročným kurzom Európskej centrálnej banky (ECB) za príslušný rok (priemerná hodnota kurzu cudzej meny voči 1 EUR za ukončený rok), ktorého sa údaj týka. Za rok 2023 uchádzač prepočíta inú menu kurzom ECB ku dňu zverejnenia Výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania.

Vyžaduje sa predloženie naskenovaných originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti.
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Zmluva s úspešným uchádzačom nadobudne platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť, vzhľadom na zdroj financovania realizácie Diela, dňom nasledujúcim po dni kumulatívneho splnenia všetkých nasledovných podmienok:
- zverejnenie zmluvy v Centrálnom registri zmlúv v zmysle príslušných právnych predpisov,
- ukončenie finančnej kontroly, ak poskytovateľ príspevku z fondov EÚ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly prijímateľovi (verejnému obstarávateľovi).
Ak boli v rámci finančnej kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom súhlasu prijímateľa s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa Metodického pokynu CKO č. 5, ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za VO.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 02.02.2023 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 02.02.2023 09:30
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční v jednej fáze.
Otváranie ponúk sa uskutoční Online.
Otváranie ponúk vykoná komisia tak, že najskôr overí neporušenosť elektronickej ponuky a následne otvorí ponuku.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je verejné a bude prebiehať výlučne elektronickou formou, prostredníctvom funkcionality systému ERANET. Uchádzači, ktorí podali ponuku v lehote na predkladanie ponúk budú mať v systéme ERANET v rámci predmetnej zákazky sekciu "Otváranie ponúk", do ktorej vedia vstúpiť 15 min. pred otvorením ponúk. Manuál k otváraniu ponúk sa nachádza na prihlasovacej stránke systému.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Zadávateľ týmto informuje, že všetky povinne zverejňované dokumenty vrátane súťažných podkladov a vysvetlení
zverejní v súlade s § 64 ods. 4 zákona o VO v systéme ERANET na URL adrese: https://obstaravanie.eranet.sk/#/tenders v rámci zobrazenia detailu predmetného verejného obstarávania (priamy link: https://obstaravanie.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/1839).

2. Zadávateľ záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po registrovaní sa do systému. Pri zverejnení
doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov budú títo záujemcovia informovaní. O záujemcoch, ktorí si
prevezmú súťažné podklady bez registrácie verejný obstarávateľ nemá evidenciu - o zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov nebudú informovaní.

3. Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa do systému ERANET na URL: https://obstaravanie.eranet.sk. Uchádzač je oprávnený predložiť ponuku až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému ERANET. Registrácia do systému ERANET je bezplatná. Podmienky a pravidlá používania systému ERANET sú uvedené na: https://obstaravanie.eranet.sk v časti PODMIENKY a MANUÁL.

4. Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému ERANET:
a) OS: MS Win 7 a vyššie, Android, iOS7, Linux;
b) Aktuálne verzie prehliadačov: IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 30.0 a vyššie, Chrome 35 a vyššie;
c) Ďalšie požiadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies.

5. Komunikácia medzi Zadávateľom a záujemcami/uchádzačmi bude v slovenskom jazyku. Zo strany záujemcu /
uchádzača bude akceptovaný aj český jazyk.

6. Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky v súlade s § 112 ods. 7 písm. b) ZVO a § 55 ods. 1 ZVO, t.j. vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk (super reverzný postup).
V súlade s § 55 ods. 1 ZVO verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, vyhodnotí u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.

7. Zábezpeka sa vyžaduje. Výška zábezpeky je 10 000,00 EUR (slovom: desať tisíc eur). Ostatné detailné
informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

8. Predmetné verejné obstarávanie nepatrí medzi obstarávanie inovácií a obstarávanie zamerané na sociálne aspekty. Verejné obstarávanie zohľadňuje zelené verejné obstarávanie.

9. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené touto výzvou a súťažnými
podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

10. Verejný obstarávateľ si ako objednávateľ vyhradzuje právo nepristúpiť k uzatvoreniu zmluvy alebo odstúpiť od
zmluvy s úspešným uchádzačom ako zhotoviteľom bez akýchkoľvek sankcií, v prípade neschválenia, resp. krátenia
účelových finančných prostriedkov určených na financovanie predmetu zmluvy zo strany zriaďovateľa, resp. prerušiť
realizáciu do schválenia finančného krytia.

11. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly / auditu súvisiaceho so stavebnými prácami kedykoľvek počas
platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302071BUW7-73-87, a to
oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly / auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

12. Ďalšie podmienky verejného obstarávateľa sú uvedené obsahom súťažných podkladov.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
11.01.2023