Denný Stacionár Lužianky, Domov Seniorov

  Zadávateľ:
Obec Lužianky
  Predpokladaná hodnota:
2.973.965,10 €
  Možnosť prihlásenia do:
02.02.2023 09:02

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
12.01.2023
  Dátum zverejnenia:
13.01.2023
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Lužianky
IČO: 34003517
Rastislavova 275/266, 95141 Lužianky
Slovensko
Kontaktná osoba: Jozef Bojda, starosta
Telefón: +421 376410180
Email: obec@luzianky.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.luzianky.sk
Hlavná adresa(URL): www.luzianky.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Denný Stacionár Lužianky, Domov Seniorov
Referenčné číslo: VL2023_L_1
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky výber zhotoviteľa diela pre vybudovanie projektu s názvom:
Denný Stacionár Lužianky a Domov Seniorov
v zmysle položkového rozpočtu a projektovej dokumentácie, ktoré sú súčasťou súťažných podkladoch.

Zákazka sa pozostáva z 3 časti:
Časť č. 1: Denný Stacionár Lužianky
Časť č. 2: Domov Seniorov
Časť č. 3: Domov Seniorov, sadové úpravy
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
2 973 965,10 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Časť č. 1: Denný Stacionár Lužianky
Časť č.: 1.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45215200-9
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Lužianky, č.p. 1176/1, 1176/14, 176/45, 1176/57-58
II.2.4) Opis obstarávania
Stavebné objekty:
SO-01 Denný stacionár
SO-11 Vodovod
SO-12 Kanalizácia
SO-14 Plynovod
SO-15 NN prípojka

Požiadavka investora obce Lužianky, je poskytnutie služieb pre seniorov. Obec určila nevyužívanú časť objektu pre naplnenie služieb seniorom pre skvalitnenie života.
Západné krídlo ZŠ bude potrebné stavebne upraviť tak, aby mohlo stavebne i prevádzkovo slúžiť ako samostatný objekt pre seniorov. Časť objektu bude využívaná ako domov seniorov (rieši samostatný projekt SO 02 Dom seniorov), západná časť prízemia bude slúžiť ako denný stacionár.

Bližšia charakteristika predmetu zákazky je špecifikovaná v projektovej dokumentácii, výkaze výmer a v súťažných podkladoch - v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
704 283,27 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 8
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: IROP-PO2-SC211-2021-78
II.2.14) Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ požaduje pre časť č. 1 zábezpeku v zmysle § 112 ods. 14 zákona o verejnom obstarávaní vo výške 20.000,- EUR (slovom: Dvadsaťtisíc EUR).
Podrobnosti o zábezpeke a spôsobe jej zloženia sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zákazka vzhľadom na financovanie projektu musí byť kompletne ukončená, odovzdaná a prevzatá do 31.10.2023.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Časť č. 2: Domov Seniorov
Časť č.: 2.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45215212-6
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Lužianky, parc. č. 1176/1, 1176/14, 176/45, 1176/57-58
II.2.4) Opis obstarávania
Stavebné objekty:
SO-02
SO-11 Vodovod pre SO-02
SO-12 Kanalizácia pre SO-02
SO-13.1 Areálová dažďová kanalizácia a SO-13.2 dažďová kanalizácia
SO-14 Plynovod pre SO-02
SO-15 NN prípojka pre SO-02
SO-17 Spevnené plochy, parkoviská, vjazd
SO-18 VONKAJŠIE AREÁLOVÉ OSVETLENIE
SO20 Výmena NN rozvádzača trafostanice

Bližšia charakteristika predmetu zákazky je špecifikovaná v projektovej dokumentácii, výkaze výmer a v súťažných podkladoch - v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
2 171 479,42 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Plán obnovy
II.2.14) Doplňujúce informácie
Podaný zámer v zmysle výzvy - 13I01-22-V01 z 05.10.2022
Verejný obstarávateľ požaduje pre časť č. 2 zábezpeku v zmysle § 112 ods. 14 zákona o verejnom obstarávaní vo výške 55.000,- EUR (slovom: Päťdesiatpäťtisíc EUR).
Podrobnosti o zábezpeke a spôsobe jej zloženia sú uvedené v súťažných podkladoch.
Časť: 3
II.2.1) Názov
Časť č. 3: Domov Seniorov, sadové úpravy
Časť č.: 3.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45112700-2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Lužianky
II.2.4) Opis obstarávania
Stavebný objekt: SO-19 TERÉNNE A SADOVÉ ÚPRAVY
Bližšia charakteristika predmetu zákazky je špecifikovaná v projektovej dokumentácii, výkaze výmer a v súťažných podkladoch - v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
98 202,41 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Plán obnovy
II.2.14) Doplňujúce informácie
Podaný zámer v zmysle výzvy - 13I01-22-V01 z 05.10.2022
Verejný obstarávateľ požaduje pre časť č. 3 zábezpeku v zmysle § 112 ods. 14 zákona o verejnom obstarávaní vo výške 2.000,- EUR (slovom: dvetisíc EUR).
Podrobnosti o zábezpeke a spôsobe jej zloženia sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: časť č. 1) a časť č. 2)
1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa ustanovenia § 32 ods. 1 písm. a) - f) zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2 písm. a) - f), resp. § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní.

Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. b) - f) zákona o verejnom obstarávaní, ak verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu, tzn.:
- vo vzťahu k preukazovaniu podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní platí, že ak uchádzač alebo záujemca nepredloží doklad podľa odseku 2 písm. a), je povinný na účely preukázania podmienky podľa odseku 1 písm. a) poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov;

- vo vzťahu k preukazovaniu podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní platí, že verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladu podľa ods. 2 písm. d) iba vo vzťahu k preukázaniu toho, že voči uchádzačovi resp. záujemcovi nebolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku; K ostatným podmienkam v rámci tohto tohoto ustanovenia platí, že verejný obstarávateľ si overí
ich splnenie uchádzačom alebo záujemcom na portáli www.oversi.gov.sk;

- vo vzťahu k preukazovaniu podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b), c), e) a f) zákona o verejnom obstarávaní platí, že verejný obstarávateľ si ich splnenie uchádzačom alebo záujemcom overí na portáli www.oversi.gov.sk a v Registri osôb so zákazom vedeným Úradom pre verejné obstarávanie.

2. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má zabezpečiť.

3. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti:
a) v súlade s §39 ZVO jednotným európskym dokumentom, alebo
b) v súlade s §114 ods. 1 čestným vyhlásením, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom, alebo
c) v súlade s §152 ZVO informáciou o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ uzná za rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie.

4. Ak uchádzač nepredloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, verejný obstarávateľ v súlade s §152 ods. 4 ZVO overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Pre časť č. 1) a č. 2)
Uchádzač predloží doklad podľa § 33 ods. 1) písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, t.j. vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky.
2.
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejné mu obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže u osoby, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Pre časť č. 1) a č. 2)
1. § 33 ods. 1, písm. a) uchádzač predloží:
a) vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej má vedený účet, o solventnosti a schopnosti plniť finančné záväzky. nie staršie ako 3 mesiace od vyhlásenia tejto zákazky vo Vestníku verejného obstarávania. V predmetnom vyjadrení banka potvrdí, že uchádzač za predchádzajúcich 24 mesiacov ku dňu vystavenia dokladu/vyjadrenia:
nie je a nebol za dané obdobie v nepovolenom debete,
v prípade splácania úveru dodržuje a za dané obdobie dodržiaval splátkový kalendár, bežný účet uchádzača nie je a nebol za dané obdobie predmetom exekúcie.
Pre spresnenie sa uvádza, že výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Pre časť č. 1 a časť č. 2)
Verejný obstarávateľ bude požadovať predložiť doklady na preukázanie podmienok účasti týkajúce sa technickej a
odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. b), c), d), g), h), l) v súvislosti s § 35 a § 36 zákona v rozsahu a platnosti v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
2.
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca
verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.
Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej
technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z
písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu.
Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí
preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Pre časť č. 1) a časť č. 2)
1.k § 34 ods. 1 písm. b)
Technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže predložením zoznamu stavebných prác rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky, uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác (za rozhodné obdobie sa považuje obdobie posledných piatich predchádzajúcich rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa zaslania výzvy na predkladanie ponúk do vestníka verejného obstarávania).
Zoznam uskutočnených stavebných prác musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní týchto stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok. Ak odberateľom
- bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona, dokladom je referencia, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie,
- bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Uchádzač predloží zoznam uskutočnených stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky s rozpočtovým nákladom minimálne v hodnote predpokladanej hodnoty zákazky za predchádzajúcich päť (5) rokov od vyhlásenia verejného obstarávania. (viac v SP)
2. k § 34 ods. 1 písm. c)
2.1
min. jeden elektrotechnik s príslušným dokladom na riadenie činnosti alebo prevádzky v zmysle platných právnych predpisov pre elektrické zariadenie v rozsahu: oprava a údržba EZ do 1 000V vrátane bleskozvodov) vydané oprávnenou autoritou resp. iný doklad vydaný príslušným orgánom členského štátu.
2.2
min. jeden revízny technik elektrických zariadení s príslušným dokladom vydaným oprávnenou autoritou Technickou inšpekciou, resp. iné ekvivalentné osvedčenie platné v EÚ na činnosť odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení, resp. iný doklad vydaný príslušným orgánom členského štátu.
2.3
min. jeden klampiar - uchádzač predloží príslušný doklad (napr. výučný list) o oprávnení klampiara v zmysle platných právnych predpisov, resp. iný doklad vydaný príslušným orgánom členského štátu.
3. k § 34 ods. 1 písm. d)
1.
Uchádzač predloží platný dokument od nezávislej certifikačnej autority na zabudovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov, resp. obdobný certifikát vydaný príslušným orgánom členského štátu.
2.
Uchádzač predloží platný dokument od nezávislej certifikačnej autority na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavieb, resp. obdobný certifikát vydaný príslušným orgánom členského štátu.
3.
Uchádzač predloží platný certifikát kvality vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým uchádzač preukáže zavedenie a používanie systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001 vzťahujúci sa na sa na oblasť predmetu zákazky. (Viac v SP)
4. k § 34 ods. 1 písm. g)
Kľúčový odborník č. 1 - Stavbyvedúci
Uchádzač predloží údaje o odbornej kvalifikácii a odbornej praxi minimálne 1 osoba s odbornou spôsobilosťou v oblasti predmetu zákazky (stavbyvedúci za pozemné stavby).
Kľúčový odborník č. 2 - Autorizovaný bezpečnostný technik
Uchádzač za účelom preukázania splnenia podmienky účasti predloží platné osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika vydané Národným Inšpektorátom práce resp. iný doklad vydaný príslušným orgánom členského štátu.
5.Podľa § 34 ods. 1 písm. h)
Certifikát EMAS, resp. registrácia v schéme EMAS, prípadne validované environmentálne vyhlásenie alebo iný rovnocenný dôkaz. (viac v SP)
6.Podľa § 34 ods. 1 písm. l)
Uchádzač predloží čestné vyhlásenie, v ktorom uvedie podiel subdodávateľa na realizácii zákazky v % (viac v SP)
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
V súlade so zákonom 230/2022 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejný obstarávateľ požaduje aby najmenej 70% (hmotnosti)
stavebného a demolačného odpadu, ktorý vznikne na stavbe, musí byť pripravený na opätovné použitie alebo zaslaný
na recykláciu, alebo iné zhodnotenie materiálu vrátane operácií zasypávania, pri ktorých sa ako náhrada za iné materiály používa odpad. Táto požiadavka sa uplatní na odpady uvedené v skupine číslo 17 Katalógu odpadov okrem
nebezpečných odpadov a odpadu pod katalógovým číslom 17 05 04.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Bližšie informácie uvedené v súťažných podkladoch
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 02.02.2023 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.09.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 02.02.2023 10:00
Miesto: Obecný úrad Lužianky, Rastislavova 266, 951 41 Lužianky
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk sa riadi § 54 ZVO. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v slovenskom jazyku
písomne v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Zo strany záujemcu/uchádzača bude akceptovaný aj český jazyk. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania (systém EVO) - https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html.

2. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých
subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra
partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

3. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky, dokladov, ktorými preukazuje splnenie
podmienok účasti a iných dokladov súvisiacich s týmto oznámením, znáša záujemca/uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

4. Uchádzači predložia skeny originálov alebo úradne osvedčených kópii požadovaných dokladov. Všetky doklady musia byť platné a odrážať skutočný stav v čase, v ktorom sa uchádzač zúčastňuje verejného obstarávania. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka, to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.

5. Ak uchádzač nemá v úmysle zadať podiel zákazky tretím osobám, je túto skutočnosť povinný vyslovene uviesť vo svojej ponuke.

6. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a neuzavrieť zmluvu so žiadnym uchádzačom v prípade, ak ceny v predložených ponukách budú vyššie ako predpokladaná hodnota zákazky.

7. Skutočnosti, týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené vo Výzve na predkladanie ponúk v súťažných
podkladoch sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona.

8. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 37 ods. 3 ZVO.

9. Predmet zmluvy je spolufinancovaný zo Štrukturálnych fondov EÚ, preto Verejný obstarávateľ požaduje, aby sa úspešný uchádzač zaviazal strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby sú:
I.Poskytovateľ a ním poverené osoby
II.Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby
III.Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby
IV.Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu
V.Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov
VI.Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ
VII.Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. I. až VI. v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
10. Predmetné verejné obstarávanie je zelené, nie je obstaranie inovácií ani obstaranie zamerané na sociálne aspekty.
11. Ďalšie informácie sú kapacitných dôvodov v SP.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
12.01.2023