Obnova NKP Palác mestský na Námestí sv. Mikuláša č. 5 v SL - vypracovanie PD - Opakované 2

  Zadávateľ:
Mesto Stará Ľubovňa
  Predpokladaná hodnota:
127.730,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.01.2023 10:01

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
11.01.2023
  Dátum zverejnenia:
12.01.2023
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Stará Ľubovňa
IČO: 00330167
Obchodná 1, 06401 Stará Ľubovňa
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Michala Musalová
Telefón: +421 524315213
Fax: +421 524323033
Email: michala.musalova@vpssl.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Obec mesto
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Obnova NKP Palác mestský na Námestí sv. Mikuláša č. 5 v SL - vypracovanie PD - Opakované 2
Referenčné číslo: 238/23
II.1.2) Hlavný kód CPV
71200000-0
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Zákazka pozostáva zo samostatne vypracovanej projektovej dokumentácie pre prípravu a realizáciu projektového zámeru obnova budovy Mestského paláca na Nám. Sv. Mikuláša č. 5 v Starej Ľubovni.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
127 730,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71240000-2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Mestský úrad, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je vypracovanie Projektovej dokumentácie pre prípravu a realizáciu projektového zámeru obnova budovy Mestského paláca na Nám. Sv. Mikuláša č. 5 v Starej Ľubovni. Navrhované riešenie musí vychádzať z hlavného cieľa predmetu zákazky, ktorým je rekonštrukcia interiéru a exteriéru budovy vrátane k nej prislúchajúcich častí dvorového krídla a dvora s rešpektovaním zachovania jeho základnej historickej pôdorysnej dispozície a dispozičnej schémy a priestorového a objemového usporiadania. Cieľom obnovy je zachovanie a obnova hodnotových historických konštrukčných umeleckých, umelecko-remeselných a remeselníckych súčasti objektu, jeho autentických výtvarných súčastí a architektonických prvkov. Ďalšie podrobnejšie špecifiká rozsah a parametre predmetu zákazky sú uvedené v prílohe tejto výzvy.
Projektová dokumentácia musí byť vyhotovená v súlade s platným zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku stavebný zákon v znení neskorších predpisov ako aj v súlade s platnými vyhláškami a zmysle platných STN a ďalšej platnej legislatívy.
Súčasťou predmetu zákazky je tiež projektové energetické hodnotenie (s vyčíslením predpokladaného zníženia potreby primárnej energie pri realizácií obnovy vo výške min. 30% primárnej energie), zapracovanie požiadaviek dotknutých orgánov, realizácia archeologických výskumov pre potreby spracovania riešenej dokumentácie s objednávateľom a KPÚ, 3x aktualizácia cenovej úrovne rozpočtu po dobu 5 rokov od dodania PD, súčinnosť v procese verejného obstarávania, navrhnutých stavebných prác, zameranie skutkového stavu stavby formou 3D skenovania pre použitie presných podkladov pri projektovaní, aktívne poistenie za škody spôsobené v projekcií vo výške min. 300 000 EUR.
Verejný obstarávateľ požaduje dodržiavať pri vypracovaní Projektovej dokumentácie podmienky z rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu vydanom dňa 27.01.2022 (Príloha č. 2), vzhľadom k skutočnosti, že objekt č. 5, ktorého exteriér, interiér a dvorná časť sú predmetom na vypracovanie PD, je zapísaný v ústrednom zozname pamiatkového fondu v registri nehnuteľnosti národných kultúrnych pamiatok ako národná kultúrna pamiatka.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
127 730,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Projektová dokumentácia musí byť vyhotovená v súlade s platným zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku stavebný zákon v znení neskorších predpisov ako aj v súlade s platnými vyhláškami a zmysle platných STN a ďalšej platnej legislatívy.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 26.01.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
11.01.2023