Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií v obci Radnovce

  Zadávateľ:
Obec Radnovce
  Predpokladaná hodnota:
657.673,39 €
  Možnosť prihlásenia do:
03.02.2023 10:02

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
11.01.2023
  Dátum zverejnenia:
12.01.2023
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Radnovce
IČO: 00318981
Radnovce 81, 98042 Radnovce
Slovensko
Kontaktná osoba: Mária Ivaničová
Telefón: +421 904576327
Email: otazky.vo@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5239
Hlavná adresa(URL): https://radnovce.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií v obci Radnovce
Referenčné číslo: 1/2023
II.1.2) Hlavný kód CPV
45233140-2
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií v obci Radnovce.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
657 673,39 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233161-5
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Záujmové územie sa nachádza v intraviláne obce Radnovce, k.ú. Radnovce
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií v obci Radnovce s nasledovnými stavebnými objektami:
SO-01 Rekonštrukcia komunikácií,
SO-02 Výstavba chodníkov,
SO-03 Lávka pre chodcov.
Rozsah predmetu zákazky je riešený v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer, ktoré tvoria záväznú časť súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
657 673,39 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: OPLZ-PO6-SC611-2021-2
II.2.14) Doplňujúce informácie
Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry (pozemné komunikácie)
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1 Tejto súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia vymedzené v ustanovení § 32 ods. 1 ZVO.

1.2 Spôsob preukázania splnenia podmienok podľa § 32 ods. 1 ZVO:

1.2.1 Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia svojím zápisom v zozname hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len ZHS) v súlade s § 152 ZVO.
1.2.2 Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v ZHS podľa § 152 ZVO preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia dokladmi v súlade s § 32 ods. 2 ZVO.

1.3 Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 1.2.2 vyššie alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

1.4 Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

1.5 Verejny obstaravatel nie je opravneny pouzit udaje z informacnych systemov verejnej spravy podla osobitneho predpisu, a teda uchadzac (ak nie je zapisany v ZHS alebo ak doklady docasne nenahradza predlozenim JED alebo čestného vyhlásenia) predloží za ucelom preukazania splnenia podmienok ucasti osobneho postavenia Verejnemu obstaravatelovi v ponuke vsetky doklady podla § 32 ods. 2 ZVO.

1.6 Podrobnosti k podmienkam ucasti osobneho postavenia a ich preukazovanie su uvedene v § 32 ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Všetky informácie o podmienkach vykonania zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Vo verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje uplatnenie podľa § 42 ods. 12 zákona o VO tzv. Sociálneho aspektu.
Všetky podmienky vykonania zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 03.02.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.09.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 03.02.2023 10:30
Miesto: Otváranie ponúk bude elektronicky "ON-LINE" funkcionalitou IS EVO ver. 18.Viď Príručka On-line sprístupnenie
na https://eplatforma.vlada.gov.sk/dokumentacia/?csrt=4637970491913774025. Ponuky budú otvorené funkcionalitou IS EVO "On- line".
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Uchádzačom zašle IS EVO po elektronickom otvorení ponúk zápisnicu.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk komisiou bude v zmysle § 52 ods. 2 ZVO verejné. Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky - online. On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi, resp. záujemcami, postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO, tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi, resp. záujemcami, počas celého procesu verejného obstarávania. Komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Ďalšie informácie týkajúce sa spôsobu komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

2. Požiadavky ustanovujúce spôsob predloženia ponúk a ich obsah sú uvedené v Časti A. súťažných podkladov.

3. Verejný obstarávateľ záujemcom odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky. Bližšie informácie sú uvedené v Časti A. súťažných podkladov.
4. Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ak bude naplnená niektorá z podmienok uvedených v § 11
ods. 1 ZVO.

5. Verejný obstarávateľ obmedzuje informácie požadované v JED na podmienky účasti (týkajúce sa časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D) na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie ( Globálny údaj pre všetky podmienky účasti).

6. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 10 000,- EUR (Slovom: desaťtisíc eur). Bližšie informácie sú uvedené v Časti A. súťažných podkladov.

7. Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti môžu byť predbežne nahradené a) jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 ZVO alebo b) čestným vyhlásením podľa § 114 ZVO v súlade s bodom 4 Časti F. Podmienky účasti súťažných podkladov.

8. Predmetné verejné obstarávanie je zamerané na sociálne aspekty vzhľadom na podmienky plnenia zmluvy. Predmetné verejné obstarávanie nie je vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy zeleným obstarávaním, ani obstarávaním inovácií.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
11.01.2023