Odborné vzdelávanie zamestnancov

  Zadávateľ:
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
1.370.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
07.02.2023 09:02

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Rokovacie konanie so zverejnením
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
06.01.2023
  Dátum zverejnenia:
12.01.2023
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35914939
Rožňavská 1, 83272 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Martin Štancel
Telefón: +421 220297807
Email: stancel.martin@slovakrail.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.zssk.sk/
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9090
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Služby železničnej dopravy
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Odborné vzdelávanie zamestnancov
Referenčné číslo: 1673-S5699/2023-SeON
II.1.2) Hlavný kód CPV
80511000-9
Hlavný kód CPV, doplnkový slovník:
MA08-5 - Na použitie na železniciach
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je odborné vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov obstarávateľa vo vybraných profesiách v zmysle zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach, vyhlášky č. 245/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a prevádzkovaní dopravy na dráhe a vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a činnostiach na určených technických zariadeniach. Podrobný opis predmetu zákazky je definovaný v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 370 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Školiace strediská uchádzača podľa súťažných podkladov a vzdelávacie zariadenie ako stredisko odbornej prípravy rušňovodičov v zmysle zákona o doprave na dráhach č. 514/2009 Z. z..
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je odborné vzdelávanie zamestnancov obstarávateľa, ktoré je zamerané na získanie, overenie a udržanie odbornej spôsobilosti a zahŕňa pravidelné školenia a semináre, kurzy na dochádzku a internátne kurzy, periodické a mimoriadne odborné skúšky. Požadované výkony sa budú objednávať v závislosti od prevádzkových potrieb počas platnosti zmluvného vzťahu, pričom sa predpokladajú najmä kurzy a odborné skúšky v profesiách rušňovodič, pochôdzkar; majster koľajiska; semináre a odborné skúšky v profesiách vedúci oddelenia inšpekcie a predpisov, vedúci tímu BŽD, vedúci tímu BOZP, vedúci tímu predpisov, inšpektor BŽD, inšpektor BOZP; pravidelné školenia a periodické skúšky v profesiách rušňovodič, vedúci posunu, pochôdzkar; majster koľajiska. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 370 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: III.1.1.1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej "zákon o verejnom obstarávaní" alebo aj "ZVO").
III.1.1.2) Na preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní obstarávateľ požaduje predložiť:
i) Doklad podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní (ktorým môže byť napr. výpis z obchodného registra), pričom uchádzač môže postupovať v súlade s § 32 ods. 4 a/alebo 5 alebo § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
ii) Platný doklad podľa § 102 ods. 1 písm. q) bod 1. zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým záujemca preukáže oprávnenie na vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov prevádzkovateľov dráh, dráhových podnikov a iných osôb zúčastnených na prevádzke dráhy v zmysle predmetu zákazky.
III.1.1.3) V zmysle § 32 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní obstarávateľ nie je orgán verejnej moci a nedisponuje prístupom do informačných systémov verejnej správy.
III.1.1.4) Vzhľadom na postup verejného obstarávania, ktorým je rokovacie konanie so zverejnením, obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že v prípade, ak preukázanie podmienok účasti osobného postavenia predbežne nahradia Jednotným európskym dokumentom, budú obratom po uplynutí lehoty na predkladanie žiadosti o účasť vyzvaní k predloženiu dokladov požadovaných obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: III.1.3.1) Podľa § 34 ods.1 písm. a) ZVO - zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO. Zoznam poskytnutých služieb vypracuje záujemca. Odporúčaný vzor je zverejnený v profile obstarávateľa v zverejnených dokumentoch pre túto zákazku.
III.1.3.2) Vzhľadom na postup verejného obstarávania, ktorým je rokovacie konanie so zverejnením, obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že v prípade, ak preukázanie podmienok účasti technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti oni alebo ich iné osoby, ktorých kapacity záujemca využíva, predbežne nahradia Jednotným európskym dokumentom, budú obratom po uplynutí lehoty na predkladanie žiadosti o účasť vyzvaní k predloženiu dokladov požadovaných obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Pre splnenie podmienky účasti uvedenej v bode III.1.3.1) podľa § 34 ods.1 písm. a) ZVO obstarávateľ požaduje predložiť Zoznam poskytnutých služieb, ktorým záujemca preukáže, že za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia tohto verejného obstarávania (vyhlásením sa rozumie zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Publikačnom vestníku EÚ) poskytol služby odborného vzdelávania a overovania odbornej spôsobilosti rovnakého charakteru ako je predmet tejto zákazky pre osoby, ktoré vykonávajú pracovné činnosti pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe (vrátane rušňovodičov) v minimálnej celkovej hodnote 200 000 EUR bez DPH (slovom dvestotisíc EUR bez DPH) a z toho pre rušňovodičov v minimálnej celkovej hodnote 100 000 EUR bez DPH (slovom jednostotisíc EUR bez DPH).

Odporúčaný vzor Zoznamu poskytnutých služieb je zverejnený v profile obstarávateľa v zverejnených dokumentoch pre túto zákazku. Zoznam poskytnutých služieb vypracuje záujemca.

Podľa § 40 ods. 5 písm. a) ZVO obstarávateľ je povinný pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti záujemcov, ktoré sa týkajú technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO, zohľadniť referencie záujemcov uvedené v evidencii referencií podľa § 12 ZVO, ak takéto referencie ku dňu predloženia ponuky alebo žiadosti o účasť existujú a záujemca ich v žiadosti o účasť identifikoval.
III.1.6) Požadované zábezpeky a záruky
Nepožaduje sa
III.1.7) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Podľa súťažných podkladov. Predmet zákazky bude financovaný z finančných zdrojov obstarávateľa.
III.1.8) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
Ak bude obstarávateľom prijatá ponuka skupiny dodávateľov, obstarávateľ vyžaduje v zmysle § 37 ods. 2 ZVO pred uzatvorením zmluvy, ktorá je výsledkom tohto verejného obstarávania, vytvorenie niektorej z právnych foriem Obchodného zákonníka alebo Občianskeho zákonníka, resp. podľa právnych predpisov platných v krajine sídla členov skupiny dodávateľov. Nevyžaduje sa, aby vytvorená právna forma mala samostatnú právnu subjektivitu.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu
Odkaz na príslušný zákon, právny predpis alebo administratívne opatrenie: Plnenie predmetu zákazky musí byť realizované len s platným dokladom podľa § 102 ods. 1 písm. q) bod 1. zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým záujemca preukáže oprávnenie na vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov prevádzkovateľov dráh, dráhových podnikov a iných osôb zúčastnených na prevádzke dráhy v zmysle predmetu zákazky.
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Podľa súťažných podkladov resp. v znení ich neskorších zmien v závislosti od prijatých záverov z uskutočnených rokovaní s uchádzačmi.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Rokovacie konanie s predchádzajúcou výzvou na súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.4) Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
Použitie etapového konania na postupné znižovanie počtu riešení, o ktorých sa bude diskutovať, alebo ponúk, o ktorých sa bude rokovať: Nie
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 07.02.2023 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.3.1) Tento postup verejného obstarávania - rokovacie konanie so zverejnením je realizovaný podľa ustanovení § 94 a nasl. ZVO. Záujemcovia v prvej fáze rokovacieho konania so zverejnením predkladajú žiadosť o účasť, ktorej obsahom budú doklady a dokumenty na preukázanie splnenia podmienok účasti stanovených obstarávateľom a uvedených v tomto oznámení o vyhlásení verejného obstarávania v oddiely III.PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE.
VI.3.2) Obstarávateľ v tomto verejnom obstarávaní uplatňuje plne elektronickú komunikáciu prostredníctvom informačného systému informačného systému Elektronického verejného obstarávania (ďalej "IS EVO"). Podrobné informácie o IS EVO určených pre prácu záujemcu s týmto systémom nájdete na https://eplatforma.vlada.gov.sk/ v sekcii DOKUMENTÁCIA a v sekcií VIDEO NÁVODY.
VI.3.3) Žiadosť o účasť záujemca predkladá elektronicky prostredníctvom IS EVO a musí byť doručená v lehote podľa bodu IV.2.2) tohto oznámenia.
VI.3.4) Doručovanie podaní - v IS EVO sa za okamih doručenia považuje odoslanie danej informácie (žiadosti, vysvetlenia a iné). Tento údaj je uvedený v dátume podania príslušného dokumentu. Dátum odoslania = dátum doručenia.
VI.3.5) V prípade akýchkoľvek nejasností/potreby vysvetlenia informácií potrebných na preukázanie splnenia podmienok účasti uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v inej sprievodnej dokumentácii poskytnutej obstarávateľom v lehote na predkladanie žiadostí o účasť, môže záujemca požiadať obstarávateľa o vysvetlenie prostredníctvom funkcionality IS EVO.
Vysvetlenie informácií obstarávateľ poskytne elektronicky prostredníctvom IS EVO bezodkladne, najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie žiadostí o účasť za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred.
VI.3.6) Pre elektronický spôsob predkladania dokladov a dokumentov tvoriacich žiadosť o účasť prostredníctvom IS EVO platia primerane pre záujemcu podmienky, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch v časti A.1 v bode 13.
VI.3.7) Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti obstarávateľ vykoná v súlade s § 40 ZVO. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti obstarávateľ vykoná na základe dokumentov predložených záujemcom elektronicky prostredníctvom IS EVO.
VI.3.8) Obstarávateľ určil na komunikáciu so záujemcami/uchádzačmi v tejto zákazke slovenský a český jazyk.
VI.3.9) Všetky doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v jazyku podľa súťažných podkladoch v časti A.1 v bode 13.
VI.3.10) V tomto oznámení sa uvádza odkaz na súťažné podklady, ktoré obsahujú postupy k predkladaniu ponúk v súvislosti s druhou fázou rokovacieho konania so zverejnením. Obstarávateľ vyzve na predloženie základnej ponuky všetkých záujemcov, ktorí splnia podmienky účasti.
VI.3.11) Obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami aj k súťažným podkladom ako aj k ostatným dokumentom poskytnutých obstarávateľom v lehote na predkladanie žiadostí o účasť, ktoré sa vzťahujú sa k predkladaniu ponúk v ďalšej fáze rokovacieho konania so zverejnením predkladania ponúk.
VI.3.12) Nejedná sa o zelené verejné obstarávanie, ani o obstarávanie inovácií, ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: Sú uvedené v § 163 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
06.01.2023