„Dodávka a inštalácia zariadení na výrobu vodíka PEM elektrolytickým procesom“

  Zadávateľ:
RIGHT POWER, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
4.916.240,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
08.02.2023 10:02

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
06.01.2023
  Dátum zverejnenia:
12.01.2023
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
RIGHT POWER, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36366544
Na Bráne 8665/4, 01001 Žilina
Kód NUTS: SK0
Slovensko
Kontaktná osoba: Lukas Choma
Telefón: +421 41907558801
Email: lukas.choma@rightpower.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): https://rightpower.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Elektrická energia
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
„Dodávka a inštalácia zariadení na výrobu vodíka PEM elektrolytickým procesom“
II.1.2) Hlavný kód CPV
42993000-3
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je dodávka technológie pre decentralizovanú výrobu zeleného vodíka elektrolýzou vrátane činností spojených s umiestnením a montážou tovaru. Ide najmä ovýrobné technológie podľa výzvy skódom: OPKZP-PO4-SC411-2022-74. Technologické zariadenia pozostávajú zvýrobných zariadení, medziskladových zariadení anevyhnutnej infraštruktúry bezemisnej energie.
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42120000-6
42510000-4
51000000-9
38540000-2
79421200-3
45311000-0
48781000-6
51500000-7
63121110-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK031
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je dodávka technického riešenia a zariadení, kde uchádzač poskytne technické riešenie vrátane 5 ročnej záruky na dielo. Súčasťou predmetu zákazky je napojenie všetkých technologických prvkov na inžinierske siete a realizácia potrebných podporných súčastí a systémov.
Súčasťou predmetu zákazky nie je dokumentácia pre stavebné povolenie.
Predmetom tejto zákazky je aj inštalácia a montáž zariadení na výrobu vodíka PEM elektrolytickým procesom na obstarávateľom určené miesto v areáli Green Park Martin (areál bývalých ZŤS).
Predmet zákazky sa bude odovzdávať ako kompletné technické riešenie, vrátane potrebnej dokumentácie.
Podrobný opis požadovaných služieb je definovaný v časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
4 916 240,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 60
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPKZP-PO4-SC411-2022-74,Operačný program: Kvalita životného prostredia.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť hospodársky subjekt, ktorý spĺňa taxatívne určené podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Podrobný popis podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia je v prílohe č. 12 súťažných podkladov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Obstarávateľ neurčil podmienky účasti podľa § 33 zákona týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.4) Objektívne pravidlá a kritériá účasti
Zoznam a stručný opis pravidiel a kritérií: v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) ZoVO
v zmysle § 35 ZoVO

Podrobný popis podmienok účasti týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti sú v prílohe č. 12 súťažných podkladov.
III.1.8) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
Ak ponuku predloží skupina dodávateľov, obstarávateľ nevyžaduje vytvorenie požadovanej právnej formy do lehoty na
predkladanie ponúk. Obstarávateľ vyžaduje vytvorenie niektorej z právnych foriem podľa Obchodného zákonníka alebo
Občianskeho zákonníka, resp. podľa právnych predpisov platných v krajine sídla členov skupiny dodávateľov, pred
uzatvorením zmluvy, ak ponuka skupiny dodávateľov bude obstarávateľom prijatá. Nevyžaduje sa, aby
vytvorená právna forma mala samostatnú právnu subjektivitu. Vytvorenie právnej formy je potrebné z dôvodu garancie
dodržania stanovených zmluvných podmienok a riadneho plnenia zmluvy, ktorá sa má uzatvoriť.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 08.02.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 08.02.2023 10:10
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky, on-line prostredníctvom funkcionality systému JOSEPHINE. Miestom on-line sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/ a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Obstarávateľ prostredníctvom funkcionality systému JOSEPHINE na to určenej umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a určeným spôsobom komunikácie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejná súťaž sa realizuje postupom podľa § 91 v spojení s § 66 ods. 7 písm. b) zákona.
2. Verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním.
3. Verejné obstarávanie nie je obstarávaním inovácií.
4. Verejné obstarávanie nie je obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.
5. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii so záujemcami / uchádzačmi postupovať v zmysle § 20 zákona prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami / uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania. JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér pre elektronizáciu zadávania verejných zákaziek. JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne https://josephine.proebiz.com.
6. Verejný obstarávateľ poskytuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Súťažné podklady a prípadné vysvetlenie alebo doplnenie súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie budú verejným obstarávateľom zverejnené v systéme JOSEPHINE na adrese: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/32310/summary.
7. Komunikačným jazykom v tejto verejnej súťaži je slovenský alebo český jazyk
8.Uchádzač môže doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom v ods. III.1.1) a
III.1.3) tohto oznámenia predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom pre verejné obstarávanie (JED).
Uchádzač vyplní časti I. až III. JED-u a oddiel: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti časti IV JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED-u. Predloha JED-u je dostupná v mieste zverejnenia súťažných podkladov.
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
9.Obstarávateľ v súlade s § 11 ZoVO nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do
registra partnerov verejného sektora (podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia, alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
10.Zákazka nie je rozdelená na časti. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.
Obstarávateľ nerozdelil predmet zákazky na časti, nakoľko rozdelenie predmetu zákazky by pre obstarávateľa predstavovalo viaceré riziká. Vzhľadom na nadväznosť a podmienenosť jednotlivých zložiek plnenia zmluvy, zložitú koordináciu viacerých poskytovateľov tovarov a služieb a všeobecne zvýšené riziko riadneho plnenia zákazky pri viacerých len ťažko časovo a vecne koordinovateľných entitách, by rozdelenie predmetu zákazky na časti predstavovalo nadmerne technicky obtiažne a nákladovo neefektívne riešenie, ktoré by zároveň znamenalo vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
06.01.2023