DNS na dodávky elektriny a zemného plynu pre roky 2023, 2024, 2025 a 2026

  Zadávateľ:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
  Predpokladaná hodnota:
  Možnosť prihlásenia do:
06.02.2023 10:02

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Užšia súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
06.01.2023
  Dátum zverejnenia:
12.01.2023
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00397768
Šrobárova 2, 04180 Košice - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Marcela Turčanová, Lucia Kohútková
Telefón: +421 911889974
Email: lucia.kohutkova@apuen.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.upjs.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/1036
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
DNS na dodávky elektriny a zemného plynu pre roky 2023, 2024, 2025 a 2026
Referenčné číslo: DNS 12023
II.1.2) Hlavný kód CPV
09310000-5
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Verejný obstarávateľ zriaďuje toto DNS, prostredníctvom ktorého sa budú priebežne, podľa potreby verejného obstarávateľa, zadávať jednotlivé zákazky na dodanie elektriny a zemného plynu pre dodávky počas najbližších 4 rokov. Plnenia na základe tohto DNS budú realizované v Košickom kraji.

DNS je rozdelené na dve kategórie:
1. Nákupy elektriny
2. Nákupy plynu

Keďže ceny elektriny a plynu sú na trhu momentálne nepredvídateľné, PHZ verejný obstarávateľ vyjadruje množstvom (nie hodnotou, preto je v bode II.1.5) Celková odhadovaná hodnota uvedené "1 EUR bez DPH"):
Predpokladaná spotreba elektriny pre najbližších 48 mesiacov: 25 146,00 MWh.
Predpokladaná spotreba plynu pre najbližších 48 mesiacov: 6 134,00 MWh.
Celková PHZ za celé DNS: 31 280,00 MWh.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Nákupy elektriny
Časť č.: 1.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
09310000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Košický kraj
II.2.4) Opis obstarávania:
Verejný obstarávateľ bude prostredníctvom tejto kategórie zriadeného DNS priebežne, podľa potreby a trhovej situácie, zadávať jednotlivé zákazky na dodanie elektriny pre dodávky počas najbližších 4 rokov (dodávky v rokoch 2023,2024,2025 a 2026).
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Dĺžka jednotlivých zmlúv bude určená verejným obstarávateľom na základe jeho potreby a trhovej situácie, spravidla pôjde o 12 mesačné kontrakty.

DNS je zriaďovaný na obdobie 48 mesiacov.

Keďže ceny elektriny sú na trhu momentálne nepredvídateľné, PHZ verejný obstarávateľ vyjadruje množstvom (nie hodnotou, preto je v bode II.1.5) Celková odhadovaná hodnota uvedené "1 EUR bez DPH"):
Predpokladaná spotreba elektriny pre najbližších 48 mesiacov: 25 146,00 MWh.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Nákupy plynu
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
09123000-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
SK042
II.2.4) Opis obstarávania:
Verejný obstarávateľ bude prostredníctvom tejto kategórie zriadeného DNS priebežne, podľa potreby a trhovej situácie, zadávať jednotlivé zákazky na dodanie zemného plynu pre dodávky počas najbližších 4 rokov (dodávky v rokoch 2023,2024,2025 a 2026).
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Dĺžka jednotlivých zmlúv bude určená verejným obstarávateľom na základe jeho potreby a trhovej situácie, spravidla pôjde o 12 mesačné kontrakty.

DNS je zriaďovaný na obdobie 48 mesiacov.

Keďže ceny zemného plynu sú na trhu momentálne nepredvídateľné, PHZ verejný obstarávateľ vyjadruje množstvom (nie hodnotou, preto je v bode II.1.5) Celková odhadovaná hodnota uvedené "1 EUR bez DPH"):
Predpokladaná spotreba zemného plynu pre najbližších 48 mesiacov: 6 134,00 MWh.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Záujemca musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Záujemca preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia spôsobom uvedeným v § 32 ods. 2 až 7 zákona o verejnom obstarávaní (napr. predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 alebo zápisom v registri hospodárskych subjektov § 152 ZOVO alebo v zápisom v obdobnom registri iného členského štátu).

Verejný obstarávateľ má v súčasnosti prístup v súlade so zákonom č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) týmto údajom z informačných systémov verejnej správy:
1.k potvrdeniu o nedoplatkoch na zdravotnom poistení a sociálnom poistení, t. zn. že doklad podľa § 32 ods. 2 písm. b) nie je povinný uchádzač predkladať. Neplatí to však v prípade, ak právnické osoby a fyzické osoby , nemajú sídlo, miesto podnikania ( zapísané v registri) v Slovenskej republike.

2.k potvrdeniu miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu, t. zn. že doklad podľa § 32 ods. 2 písm. c) nie je povinný uchádzač predkladať. Neplatí to však v prípade, ak právnické osoby a fyzické osoby, nemajú sídlo, miesto podnikania (zapísané v registri) v Slovenskej republike.

3.k dokladu na preukázanie, že je uchádzač oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, t. zn. že doklad podľa § 32 ods. 2 písm. e) nie je povinný uchádzač predkladať. Neplatí to však v prípade, ak právnické osoby a fyzické osoby , nemajú sídlo, miesto podnikania ( zapísané v registri) v Slovenskej republike.

V prípade, ak záujemca/uchádzač nepreukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom zo zoznamu hospodárskych, je teda povinný predložiť iba doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a), písm. d) a písm. f), ostatné doklady si verejný obstarávateľ zabezpečí sám z informačných systémov verejnej správy.

V prípade, ak by verejný obstarávateľ v období vyhodnotenia splnenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní nebude mať možnosť prístupu do informačných systémov verejnej správy (portál OverSi) napr. z technických dôvodov, je oprávnený vyžiadať si predmetné doklady od záujemcov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa zriadenie dynamického nákupného systému
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Verejný obstarávateľ si vyhradil právo realizovať elektronickú aukciu. Táto skutočnosť (či súčasťou vyhodnotenia ponúk bude aj elektronická aukcia) závisí od trhovej situácie a bude vždy uvedená vo výzve na predkladanie ponúk.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 06.02.2023 10:00
IV.2.3) Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
Dátum: 09.02.2023
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Dĺžka trvania DNS od jeho zriadenia: 48 mesiacov.

2. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, t.j. pred aj po zaradení do DNS a pred aj po lehote na predkladanie ponúk viažúcej sa ku konkrétnej zákazke postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE alebo iného nástroja podľa aktuálne zakúpených licencií (verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmigrovať / presunúť DNS do nového SW, podľa aktuálne zakúpených licenčných práv).

3. Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému DNS ako aj k jednotlivým zákazkám bude uverejnená v príslušnej časti v systéme Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/ a v prípade presunu DNS do nového systému verejný obstarávateľ uverejní korigendum, ktorým poskytne záujemcom nový priamy link na aktuálne používaný softvér.

4. Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej prevzatia. Za okamih prevzatia sa považuje okamih, odkedy má adresát objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície.

5. Ponuky a žiadosti o zaradenie v rámci konkrétnych zákaziek budú vyhotovené elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/ (a v prípade presunu DNS do nového systému sa ponuky a žiadosti o zaradenie budú predkladať do aktuálne používaného SW v zmysle užívateľských príručiek).

6. Všetky výdavky spojené so zaradením do DNS, s prípadnou a predložením ponuky do vybraných zákaziek znáša záujemca bez akéhokoľvek finančného alebo iného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

7. Kritérium vyhodnotenia ponúk v jednotlivých výzvach môže byť:
7.1. najnižšia celková cena za dodávku elektriny / plynu bez distribučných poplatkov
7.2. najnižšia jednotková cena (cena za 1 MWh) za dodávku elektriny / plynu
7.3. najnižšia hodnota aditívneho koeficientu (v prípade spotových nákupov).
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
06.01.2023