Stavebné opravy šatne CHM S2, (Chirurgický monoblok)

  Zadávateľ:
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
  Predpokladaná hodnota:
159.511,55 €
  Možnosť prihlásenia do:
03.02.2023 11:02

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
10.01.2023
  Dátum zverejnenia:
11.01.2023
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
IČO: 00610577
Hollého 14, 08181 Prešov
Slovensko
Kontaktná osoba: Anna Sobotová
Telefón: +421 517011232
Fax: +421 517722247
Email: sobotova@fnsppresov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.fnsppresov.sk
Hlavná adresa(URL): www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1369
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Stavebné opravy šatne CHM S2, (Chirurgický monoblok)
Referenčné číslo: 2/2023/VO
II.1.2) Hlavný kód CPV
45215140-0
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je zhotovenie diela: Stavebné opravy šatne CHM S2, (Chirurgický monoblok, suterén) v rozsahu podľa projektovej dokumentácie (ďalej len PD) a výkazu výmer, ktoré sú v prílohe č. 6 súťažných podkladov a v nej popísanej stavebnotechnickej dokumentácie.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
159 511,55 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45111300-1
45300000-0
45310000-3
45332400-7
45410000-4
45421130-4
45421132-8
45432210-9
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Miesto uskutočnenia predmetu zákazky: S2 ( suterén ) chirurgického monobloku Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je zhotovenie diela: Stavebné opravy šatne CHM S2, (Chirurgický monoblok, suterén ) v rozsahu podľa projektovej dokumentácie (ďalej len PD) a výkazu výmer, ktoré sú v prílohe č. 6 súťažných podkladov a v nej popísanej stavebnotechnickej dokumentácie.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
159 511,55 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 3
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa ustanovenia § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa ustanovení § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní vo väzbe na ustanovenie § 112 ods. 5 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti nasledovne:
písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
Na účely preukázania splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač musí preukázať, že je oprávnený na výkon príslušnej voľnej a remeselnej živnosti zodpovedajúcej predmetu zákazky, ktorá je podmienená požadovanou odbornou kvalifikáciou dotknutej osoby na účel preukázania odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (živnostenský zákon), prípadne podľa ekvivalentných príslušných právnych predpisov platných v krajine uchádzača. Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v rozsahu remeselných živností disponoval minimálne: oprávnením na elektroinštaláciu a oprávnením na vodoinštaláciu v zmysle živnostenského zákona.
Uchádzač zapísaný do Zoznamu hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže
doklady požadované na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní nahradiť predložením informácie o jeho zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov, prípadne potvrdením o jeho zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom prostredníctvom Jednotného európskeho dokumentu (JED) v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní alebo čestným vyhlásením v zmysle § 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ nemá oprávnenie získavať údaje podľa § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
Vyžaduje sa predloženie skenov originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov požadovaných v rámci tejto podmienky účasti.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Podmienky uskutočnenia predmetu zákazky sú uvedené v návrhu Zmluvy o dielo.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 03.02.2023 11:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.05.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 03.02.2023 13:30
Miesto: Online otváranie ponúk sa uskutoční na adrese: https://fnsppresov.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/651
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ prostredníctvom funkcionality systému ERANET na to určenej, umožní účasť na otváraní ponúk prostredníctvom online sprístupnenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a určeným spôsobom komunikácie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. V súlade s § 20 zákona o verejnom obstarávaní sa komunikácia medzi verejným obstarávateľom a
záujemcami/uchádzačmi uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní spôsobom určeným funkcionalitou elektronického prostriedku, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu, prostredníctvom systému ERANET dostupného na https://fnsppresov.eranet.sk (ďalej len ERANET), ktorý spĺňa všetky požiadavky stanovené v ustanoveniach § 20 zákona o verejnom obstarávaní. Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa v systéme ERANET na URL adrese: https://fnsppresov.eranet.sk. Súťažné podklady vrátane ich doplnení a vysvetlení sú záujemcom prístupné bezodplatne, neobmedzene, úplným a priamym prístupom na URL adrese: https://fnsppresov.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/651. O záujemcoch, ktorí si prevezmú súťažné podklady bez prihlásenia verejný obstarávateľ nemá evidenciu - o zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení nebudú informovaní. Verejný obstarávateľ preto záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému. Komunikácia sa bude uskutočňovať výhradne v slovenskom jazyku, prípadne v českom jazyku a to písomnou formou v elektronickej podobe prostredníctvom systému ERANET.
2. Za moment doručenia elektronickej informácie sa považuje moment jej odoslania v systéme ERANET, t.j. moment uloženia elektronickej zásielky v elektronickej schránke jej adresáta v systéme ERANET.
3. V rámci zadávania zákazky sa uplatňuje ustanovenie § 112 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní,
vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
4. Uchádzač môže v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom prostredníctvom Jednotného európskeho dokumentu (JED) alebo čestným vyhlásením v zmysle § 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil manuál s vysvetlením k vypĺňaniu JEDu: https://www.uvo.gov.sk/jednotnyeuropsky-dokument-preverejneobstaravanie602.html. Postup vyplnenia JED prostredníctvom bezplatnej služby Európskej komisie poskytujúcej elektronickú verziu JED je popísaný v Príručke k elektronickej službe na vyplnenie a opätovné použitie Jednotného európskeho dokumentu, ktorá je dostupná na webovom sídle úradu na adrese:
https://www.uvo.gov.sk/jednotnyeuropsky-dokument-preverejne-obstaravanie-602.html. Verejný obstarávateľ
stanovuje, že uchádzač môže v časti IV. JED-u uviesť tzv. globálny údaj pre preukázanie splnenia podmienok účasti bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV. Postačuje, keď uchádzač uvedie nasledovné: - "Spĺňa
požadované podmienky účasti Áno".
5. Zábezpeka sa požaduje vo výške 4 000,00 eur. Podrobnosti o zložení a vrátení zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
6. Verejný obstarávateľ umožní obhliadku miesta uskutočnenia predmetu zákazky všetkým záujemcom, ktorí o to
požiadajú prostredníctvom funkcionality systému ERANET. Bližšie informácie k účasti na obhliadke sú uvedené v
súťažných podkladoch
7. Podmienky a pravidlá používania systému ERANET sú uvedené na: https://fnsppresov.eranet.sk v časti PODMIENKY a MANUÁL. Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému ERANET: OS: MS Win 7 a vyššie, Android, iOS7, Linux; Aktuálne verzie prehliadačov: IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 32.0 a vyššie, Chrome 40 a vyššie; Ďalšie požiadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies
8. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií a ani obstarávanie
zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
10.01.2023