Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy - 2. etapa

  Zadávateľ:
Slovenská správa ciest
  Predpokladaná hodnota:
7.014.330,16 €
  Možnosť prihlásenia do:
14.02.2023 10:02

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
05.01.2023
  Dátum zverejnenia:
11.01.2023
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Slovenská správa ciest
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00003328
Miletičova 19, 82619 Bratislava-Ružinov
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Lucia Husárová
Telefón: +421 484343210
Email: lucia.husarova@ssc.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/private/organization/15/orders
Hlavná adresa(URL): www.ssc.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Investičná výstavba správy ciest I. triedy
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Investičná výstavba správy ciest I. triedy
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy - 2. etapa
Referenčné číslo: 4/1230/2023
II.1.2) Hlavný kód CPV
45221111-3
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis:
Názov predmetu zákazky: Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2. etapa
Predmet zákazky je rozdelený na 6 častí:
Časť 1: I/51 Ladzany most ev. č. 51-158
Časť 2: I/59 Staré Hory most ev. č. 59-020
Časť 3: I/59 Staré Hory most ev. č. 59-022
Časť 4: I/71 Šiatorská Bukovinka most nad železničnou traťou ev. č. 71-007
Časť 5: I/71 Holiša most cez železničnú trať ev. č. 71-002
Časť 6: I/72 Hačava most ev. č. 72-014
Ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je obsiahnuté v časti 1.4 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a v
priloženej projektovej dokumentácii.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
7 014 330,16 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 6
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
I/51Ladzany - most ev. č. 51-158
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233120-6
45262620-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
okres: Krupina, k. ú.: Ladzany, kraj: Banskobystrický
II.2.4) Opis obstarávania:
Ide o rekonštrukciu, ktorej účelom je prebudovanie mosta v havarijom stave a rekonštrukcia priľahlých úsekov cesty pred a za mostným objektom, úprava kategórie na moste i na priľahlej cestnej komunikácii v potrebnom rozsahu. Cieľom je zlepšenie dopravnej situácie danej lokality a prostredníctvom odstránenia bezpečnostného rizika na moste a zvýšenia technicko dopravných parametrov zvýšiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v predmetnom úseku cesty I. triedy I/51 z pohľadu tranzitnej, osobnej i nákladnej dopravy.
Vzhľadom na veľmi zlý stav mostného objektu je preto potrebné tento mostný objekt sčasti zbúrať a vybudovať nový ponad potok Veperec. Z dôvodu budovania nového mostného objektu dôjde i k úprave kategórie na moste a na priľahlom úseku cesty z kategórie C7,5 na kategóriu C9,5. Celková dĺžka riešeného úseku je 122,741 m.
Rozsah projektovej dokumentácie resp. členenie objektovej skladby je nasledovné:
Cestné objekty
101-00 Rekonštrukcia cesty I/51
801-00 Obchádzková komunikácia
Mostné objekty
201-00 Most nad potokom Veperec
Múry
220-00 Gabiónový múr v km 0,180 km 0,217 vľavo
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je obsiahnuté v časti 1.4 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a v
priloženej projektovej dokumentácii.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
777 986,94 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Časť: 2
II.2.1) Názov
I/59 Staré Hory - most ev. č. 59-020
Časť č.: 2.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233120-6
45246000-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
okres: Banská Bystrica, k. ú. Staré Hory, kraj: Banskobystrický
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetný úsek rieši úpravu komunikácie I/59 a rekonštrukciu mosta ev. č. 59-020. Úsek sa nachádza v extraviláne a v intravitálně katastrálneho územia Staré Hory, časť Polkanová .
Na základe zistených skutočností a skutkového stavebno - technického stavu mosta je nevyhnutné riešenie komplexnej výmeny hornej stavby mostného zvršku, nosnej konštrukcie a príslušenstva mosta s osadením nových bezpečnostných prvkov resp. zariadení (zábradlí resp. zvodidiel) v požadovanej miere zadržania, prechodových oblastí, sanáciu spodnej stavby (opôr) úpravu okolia mosta cestných svahov a vodného toku vydláždením koryta z dôvodu ochrany spodnej stavby mosta v nevyhnutnom rozsahu na vtokovej a výtokovej strane. V rámci technického riešenia je potrebné uvažovať so zriadením obchádzkovej trasy počas výstavby v mieste mostného objektu. Úpravu nivelety vozovky cesty I/59 resp. úpravu obrusnej vrstvy vozovky cesty I/59 riešiť v nevyhnutnom rozsahu pred a za mostným objektom
Celková dĺžka úpravy cesty I/59 je 125 m. Úprava cesty I/59 začína v cestnom km 11,611 a končí v ckm 11,736. Súčasťou úpravy cesty je aj úprava miestnej komunikácie s jestvujúcim mostom ev.č.59-020V.
Stavba je členená na objekty:
101-00 Úprava cesty I/59
102-00 Obchádzková trasa
201-00 Rekonštrukcia mosta ev.č.59-020
202-00 Úprava koryta Starohorského potoka
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je obsiahnuté v časti 1.4 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a v
priloženej projektovej dokumentácii.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
601 684,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program Integrovaná infraštruktúra.
Časť: 3
II.2.1) Názov
I/59 Staré Hory - most ev. č. 59-022
Časť č.: 3.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233120-6
45246000-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
okres: Banská Bystrica, k. ú. Staré Hory, kraj : Banskobystrický
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetný úsek rieši úpravu komunikácie I/59 a rekonštrukciu mosta ev. č. 59-022. Úsek sa nachádza v katastrálneho územia Staré Hory, časť Polkanová .
Na základe zistených skutočností a skutkového stavebno - technického stavu mosta je nevyhnutné riešenie komplexnej výmeny hornej stavby mostného zvršku, nosnej konštrukcie a príslušenstva mosta s osadením nových bezpečnostných prvkov resp. zariadení (zábradlí resp. zvodidiel) v požadovanej miere zadržania, prechodových oblastí, sanáciu spodnej stavby (opôr) úpravu okolia mosta cestných svahov a vodného toku vydláždením koryta z dôvodu ochrany spodnej stavby mosta v nevyhnutnom rozsahu na vtokovej a výtokovej strane. V rámci technického riešenia je potrebné uvažovať so zriadením obchádzkovej trasy počas výstavby v mieste mostného objektu. Úpravu nivelety vozovky cesty I/59 resp. úpravu obrusnej vrstvy vozovky cesty I/59 riešiť v nevyhnutnom rozsahu pred a za mostným objektom. Celková dĺžka úpravy cesty I/59 je 170 m. Úprava cesty sa nachádza v intraviláne a extraviláne.
Úprava cesty I/59 začína v cestnom km 12,940 a končí v ckm 13,110. Súčasťou úpravy cesty je aj úprava jestvujúceho odpočívadla a úprava jestvujúceho pôvodného mostného objektu ev.č.59-022V. Premosťovanú prekážku tvorí Starohorský potok. Oprava mosta je navrhnutá na pôvodnom mieste mosta.
Stavba je členená na objekty:
101-00 Úprava cesty I/59
102-00 Obchádzková trasa
201-00 Rekonštrukcia mosta ev.č.59-022
202-00 Úprava mosta ev.č.59-022V
203-00 Úprava koryta Starohorského potoka
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je obsiahnuté v časti 1.4 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a v
priloženej projektovej dokumentácii.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
717 159,69 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Časť: 4
II.2.1) Názov
I/71 Šiatorská Bukovinka - most nad železničnou traťou ev. č. 71-007
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233120-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
okres: Lučenec, k. ú. Šiatorská Bukovinka, Radzovce, kraj: Banskobystrický
II.2.4) Opis obstarávania:
Dominantným objektom pripravovanej stavby je objekt 201 - most ev. č. 71-007 na ceste I/71, ktorý vzhľadom na jeho stavebný stav VI Veľmi zlý je potrebné opraviť s normovým navýšením zaťažiteľnosti mosta a s odstránením veľmi zlého technického stavu mostného objektu. Rekonštrukcia mosta spočíva v zosilnením nosnej konštrukcie a spodnej stavby. Súčasťou opravy mosta je aj úprava vozovky. Celková dĺžka úpravy je 291,92 m. Pričom na úsekoch v km 0,000 00 - 0,0,020 00 a 0,210 00 - 0,291 92 sa obnoví obrusaná vrstva krytu (odfrézovanie pôvodného krytu a následne sa položí nová vrstva z SMA11) a na predpoliach mosta v km 0,020 00 - 0,069 75 (začiatok mosta) a v km 0,130 69 (koniec mosta) - 0,210 00 sa zrealizuje komplet výmena vozovky vrátane aktívnej zóny.
Celkový rozsah
Výmena krytu vozovky hrúbky 40 mm :
-Od km 0,000 000 - 0,020 000 - dĺžka 20,0 m
-Od km 0,210 000 - 0,2910920 - dĺžka 81,9 m
Výmena vozovky hrúbky min 600 mm spolu s aktívnou zónou min. hrúbky 500 mm:
-Od km 0,020 000 0,069 75 (začiatok mosta) - dĺžka 49,75 m
-km 0,130 69 (koniec mosta) km 0,210 000 - dĺžka 79,31 m
Rekonštrukcia mosta
-plocha mostného objektu 548,12 m2
Členenie stavby:
Stavba nie je rozčlenená na úseky, t. j. ide o jeden celistvý úsek.
Prehľad stavebných objektov:
201 00 Rekonštrukcia most ev. č. 71-007
650 00 Preložka telekomunikačného kábla Slovak Telekom
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je obsiahnuté v časti 1.4 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a v
priloženej projektovej dokumentácii.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
881 555,56 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Časť: 5
II.2.1) Názov
I/71 Holiša - most cez železničnú trať ev. č. 71-002
Časť č.: 5
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233120-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
okres: Lučenec, k. ú. Lučenec, kraj: Banskobystrický
II.2.4) Opis obstarávania:
Účelom je realizovať navrhovanú rekonštrukciu s cieľom odstrániť nevyhovujúci stav a tým zvýšiť plynulosť a bezpečnosť dopravy a zabezpečiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky.
Samotná rekonštrukcia mosta bude spočívať vo vybúraní existujúceho mostného zvršku až po horný povrch NK a následnom zrealizovaní novej spriahajúcej dosky a nového mostného zvršku. Ďalej vybudovaním nových záverných stienok a dobetonávkou krídiel, zrealizovaním nových prechodových oblastí s prechodovými doskami. Vybudovaním revíznych schodísk pred a za mostom. Očistením a reprofiláciou ložisk, sanáciou pohľadových plôch spodnej stavby, opravou spevnených plôch v okolí mosta a vyrúbaním náletových drevín. Rekonštrukcia mosta a cesty bude prebiehať po polovičkách, takže jazdiť sa bude za regulovanej dopravy semaforom po nerekonštruovanej polovičke cesty.
Celkový rozsah
Celkový rozsah prác v rámci akcie I/71 Holiša most cez železničnú trať ev. č. 71-002 je zrejmý z projektovej dokumentácie.
Samotnú stavbu tvoria samostatné stavebné objekty:
- 101-00 Rekonštrukcia cesty I/71
- 201-00 Rekonštrukcia mosta ev. č. 71-002
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je obsiahnuté v časti 1.4 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a v
priloženej projektovej dokumentácii.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
2 128 134,58 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Časť: 6
II.2.1) Názov
I/72 Hačava - most ev. č. 72-014
Časť č.: 6.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233120-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
okres: Rimavská Sobota, k. ú. Hačava, kraj: Banskobystrický
II.2.4) Opis obstarávania:
Stavba sa nachádza na ceste I/72 v BB kraji, k. ú Hačava, od km 28,094 00 pasportu cesty do km 28,425 60 pasportu cesty. Most ev. č. 72-014 bude asanovaný a postavený ako nový. Šírkové usporiadanie cesty je v sledovanom úseku premenlivé, šírka vozovky 7,00 - 7,60m, zodpovedajúcej kategórie C 7,5/60. Z hľadiska bezpečnosti a plynulosti premávky je potrebné predmetný úsek cesty zrekonštruovať.
Členenie stavby:
Samotnú stavbu tvoria samostatné stavebné objekty:
010-00 Asanácia jestvujúceho mosta
101-00 Rekonštrukcia cesty I/72
102-00 Obchádzková trasa
201-00 Most ev. č. 72-014
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je obsiahnuté v časti 1.4 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a v
priloženej projektovej dokumentácii.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 907 809,39 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program Integrovaná infraštruktúra
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 ZVO. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5 a § 152 ods. 1 (zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 ZVO. Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. V súlade s § 187 ods. 7 ZVO zápis v zozname podnikateľov vykonaný podľa predpisov účinných do 17.04.2016 je zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností. V záujme aktualizácie údajov uvedených v zozname hospodárskych subjektov je potrebné, aby hospodárske subjekty prostredníctvom formulára oznámenia zmeny údajov doplnili doklady na webovej stránke: https://www.uvo.gov.sk/. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 ZVO.

Verejný obstarávateľ nedisponuje prístupom k údajom dostupným v informačných systémoch verejnej správy
podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na zníženie administratívnej záťaže využívaním
informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).

Vzhľadom na uvedené je uchádzač povinný predložiť verejnému obstarávateľovi všetky doklady slúžiace na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za všetkých členov skupiny osobitne, splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok
účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZVO. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o Jednotnom európskom dokumente pre verejné obstarávanie je možné nájsť na https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europskydokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html. Hospodársky subjekt môže v časti IV. JED-u uviesť tzv. "globálny údaj pre všetky podmienky účasti", bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV. Postačuje, keď hospodársky subjekt uvedie nasledovné: "Spĺňa požadované podmienky účasti Áno".

Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla,
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 zákona alebo
nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neaplikujú sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Neaplikujú sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť preukazuje uchádzač týmito dokladmi:
- podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO: predložením zoznamu stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:
1.bol verejný obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12 ZVO
dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie,
2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také
potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení,
doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené,

- podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO: údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na
plnenie zmluvy PERSONÁL UCHÁDZAČA,

-podľa § 34 ods.1 písm. h) v nadväznosti na § 36 ZVO uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré
uchádzač použije pri plnení zmluvy,

- podľa § 34 ods. 1 písm. l) ZVO uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač alebo záujemca v úmysle
zabezpečiť subdodávateľom.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uvedené v súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 14.02.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 14.02.2024
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 14.02.2023 10:30
Miesto: Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banská
Bystrica. Po otvorení ponúk sa vykonajú všetky úkony podľa ZVO.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom funkcionality IS EVO všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku elektronicky prostredníctvom funkcionality IS EVO.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Ide o zákazku pre ktorú platia Zmluvné podmienky na výstavbu, pre stavebné a inžinierske diela projektované
objednávateľom (červená kniha), prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov
(FIDIC), slovenský preklad, SACE 2008.

Postup pre predmetné verejné obstarávanie: ide o nadlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác delenú na 6 častí, postup: verejná súťaž podľa § 66 ods. 7, písm. b) ZVO, tzn. vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, a to u uchádzača prvého v poradí.

Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi/záujemcami postupovať v zmysle § 20 ZVO, výlučne
elektronicky, prostredníctvom informačného systému elektronického verejného obstarávania IS-EVO ver. 18.0 s využitím všetkých jeho funkcionalít. Systém IS-EVO je dostupný na adrese: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html.

Na zabezpečenie neobmedzeného prístupu k dokumentácií potrebnej na spracovanie ponuky a dokladov k ponuke, ako aj na vysvetľovania/doplnenia verejný obstarávateľ zverejňuje všetky dokumenty, sprievodnú dokumentáciu a
informácie v IS EVO a v profile verejného obstarávateľa.

Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky. Výška zábezpeky pre jednotlivé časti je nasledovná:
časť 1: 38 000,00 EUR
časť 2: 30 000,00 EUR
časť 3: 35 000,00 EUR
časť 4: 44 000,00 EUR
časť 5: 100 000,00 EUR
časť 6: 95 000,00 EUR
Podmienky zloženia, vrátenia alebo uvoľnenia zábezpeky ponuky sú bližšie špecifikované v bode 24 Zábezpeka časti A.1 Pokyny pre záujemcov súťažných podkladov.

Verejný obstarávateľ má za to, že predložením ponuky uchádzač zodpovedá za zabezpečenie aj súhlasov všetkých
ostatných dotknutých osôb so spracovaním osobných údajov uvedených v predloženej ponuke podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a GDPR. Uvedené platí aj pre prípad, keď ponuku predkladá skupina dodávateľov.

Verejný obstarávateľ nedisponuje prístupom k údajom dostupným v informačných systémoch verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na zníženie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). Vzhľadom na uvedené je uchádzač povinný predložiť verejnému obstarávateľovi všetky doklady slúžiace na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia.

Úspešný uchádzač/uchádzači je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

V zmysle § 40 ods. 8 písm. d) ZVO verejný obstarávateľ môže vylúčiť kedykoľvek počas verejného obstarávania
uchádzača alebo záujemcu, ak na základe dôveryhodných informácií, bez potreby vydania predchádzajúceho
rozhodnutia akýmkoľvek orgánom verejnej moci, má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu alebo obmedzujúcu hospodársku súťaž, a to bez ohľadu na
akýkoľvek majetkový, zmluvný alebo personálny vzťah medzi týmto uchádzačom alebo záujemcom a daným
hospodárskym subjektom.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
05.01.2023