Nákup potravín pre LUMEN - ŠZ, ZpS a DSS - IV.

  Zadávateľ:
LUMEN, Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
  Predpokladaná hodnota:
317.919,44 €
  Možnosť prihlásenia do:
06.02.2023 10:02

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
05.01.2023
  Dátum zverejnenia:
11.01.2023
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
LUMEN, Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00035777
Jilemnického 1707/1, 07501 Trebišov
Kód NUTS: SK042
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Eva Ivančinová
Telefón: +421 915875332
Email: ivancinovae@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/32
Hlavná adresa(URL): https://www.lumentv.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Sociálna starostlivosť
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Nákup potravín pre LUMEN - ŠZ, ZpS a DSS - IV.
Referenčné číslo: LUMEN - ŠZ, ZpS a DSS - potraviny IV.
II.1.2) Hlavný kód CPV
15000000-8
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je nákup potravín pre zariadenie LUMEN - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb.
Predmet zákazky je rozdelený do 4 samostatných ucelených častí:
Časť č. 1: Hydina, ryby a mrazené výrobky
Časť č. 2: Mlieko a mliečne výrobky
Časť č. 3: Rôzne potravinárske výrobky
Časť č. 4: Mäso bravčové a hovädzie, mäsové výrobky
Neoddeliteľnou súčasťou zákazky je doprava predmetu zákazky do dohodnutého miesta dodania a vyloženie v mieste dodania, v súlade s príslušnými legislatívnymi a hygienickými predpismi.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
317 919,44 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 4
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Hydina, ryby a mrazené výrobky
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15112000-6
15220000-6
15221000-3
15896000-5
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
LUMEN - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, Jilemnického 1707/1, 075 01 Trebišov.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je nákup hydinového mäsa, rýb a mrazených výrobkov, dodanie tovaru do miesta dodania a vyloženie tovaru v mieste dodania, v súlade s príslušnými legislatívnymi a hygienickými predpismi. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
48 178,35 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Mlieko a mliečne výrobky
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15510000-6
15530000-2
15550000-8
15540000-5
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
LUMEN - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, Jilemnického 1707/1, 075 01 Trebišov
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je nákup mlieka a mliečnych výrobkov, dodanie tovaru do miesta dodania a vyloženie
tovaru v mieste dodania, v súlade s príslušnými legislatívnymi a hygienickými predpismi. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
80 382,57 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 3
II.2.1) Názov
Rôzne potravinárske výrobky
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15800000-6
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
LUMEN - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, Jilemnického 1707/1, 075 01 Trebišov
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je nákup rôznych potravinárskych výrobkov, dodanie tovaru do miesta dodania a vyloženie tovaru v mieste dodania, v súlade s príslušnými legislatívnymi a hygienickými predpismi. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
117 738,89 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 4
II.2.1) Názov
Mäso bravčové a hovädzie, mäsové výrobky
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15100000-9
15113000-3
15111100-0
15130000-8
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
LUMEN - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, Jilemnického 1707/1, 075 01 Trebišov
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je nákup bravčového a hovädzieho mäsa a mäsových výrobkov, dodanie tovaru do miesta dodania a vyloženie tovaru v mieste dodania, v súlade s príslušnými legislatívnymi a hygienickými predpismi. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
71 619,63 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: III.1.1.1) Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa ustanovenia § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj "zákon o verejnom
obstarávaní") spôsobom podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.1.2) Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní
týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať
stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má
zabezpečiť.
III.1.1.3) Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti prostredníctvom
formuláru Jednotný európsky dokument podľa ustanovenia § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Úrad pre verejné
obstarávanie zverejnil manuál s vysvetlením k vypĺňaniu JEDu: https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html. Postup vyplnenia JED prostredníctvom bezplatnej služby Európskej
komisie poskytujúcej elektronickú verziu JED je popísaný v Príručke k elektronickej službe na vyplnenie a opätovné
použitie Jednotného európskeho dokumentu, ktorá je dostupná na webovom sídle úradu na
adrese:https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html. Verejný obstarávateľ
stanovuje, že uchádzač môže v časti IV. JED-u uviesť tzv. globálny údaj pre preukázanie splnenia podmienok účasti bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV. Postačuje, keď uchádzač uvedie nasledovné: - "Spĺňa požadované
podmienky účasti Áno".
III.1.1.4) Verejný obstarávateľ nemá oprávnenie získavať údaje podľa § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.1.5) Ďalšie pokyny a podrobnosti k podmienkam účasti týkajúcich sa osobného postavenia sú uvedené v časti E. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV súťažných podkladov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neuplatňujú sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neuplatňujú sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 06.02.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.04.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 06.02.2023 13:00
Miesto: Miestom on-line sprístupnenia ponúk je webová adresa: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/455878.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky prostredníctvom on-line sprístupnenia ponúk, t.j. automatické vytvorenie a odoslanie zápisnice z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na otváranie ponúk v IS EVO. Odoslaná zápisnica spĺňa náležitosti podľa § 52 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
VI.3.1) Verejné obstarávanie sa realizuje prostredníctvom informačného systému elektronického verejného obstarávania (ďalej len "IS EVO"), ktorý je dostupný na adrese www.uvo.gov.sk. V súlade s ustanovením § 20 zákona o verejnom obstarávaní sa bude komunikácia a výmena informácií vo verejnej súťaži uskutočňovať prostredníctvom elektronických prostriedkov, spôsobom určeným funkcionalitou IS EVO, ktorý spĺňa všetky požiadavky stanovené v ustanovení § 20 zákona o verejnom obstarávaní. Ďalšie informácie týkajúce sa spôsobu komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.3.2) Verejný obstarávateľ zverejňuje súťažné podklady a ďalšiu dokumentáciu, v elektronickej forme v profile
verejného obstarávateľa, pri príslušnej zákazke: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/455878.
VI.3.3) Žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok
účasti (ďalej len žiadosť o vysvetlenie):
VI.3.3.1) V prípade nejasností alebo potreby vysvetlenia informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na
preukázanie splnenia podmienok účasti, môže záujemca požiadať o ich vysvetlenie výhradne prostredníctvom systému IS EVO. Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti verejný obstarávateľ bezodkladne sprístupní záujemcom prostredníctvom IS EVO, najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred. Vysvetlenie na predložené otázky nájdu záujemcovia v profile v časti Dokumenty zákazky.
VI.3.3.2) Verejný obstarávateľ odporúča požiadať o vysvetlenie dostatočne vopred pred uplynutím lehoty na
predkladanie ponúk, tak, aby bolo umožnené verejnému obstarávateľovi sprístupniť vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Záujemcom sa odporúča sledovať zverejnené vysvetlenia, nakoľko každý nesie riziko prípadného nezapracovania tých skutočností, ktoré boli predmetom vysvetlenia do svojich ponúk.
VI.3.4) Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzač predkladá elektronicky prostredníctvom
komunikačného rozhrania IS EVO vo forme naskenovaného dokumentu vo formáte pdf. Ak sú doklady preukazujúce
splnenie podmienok účasti vystavované v elektronickej podobe, uchádzač ich predloží v elektronickej podobe.
VI.3.5) Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov, dokumentov preukazujúcich splnenie požiadaviek na
predmet zákazky, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.3.6) Nadlimitná zákazka je zadávaná postupom verejnej súťaže podľa § 66 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom
obstarávaní, t. j. vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a vyhodnotenie splnenia
podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
VI.3.7) Predmetné verejné obstarávanie nie je obstarávanie inovácií, nie je zelené verejné obstarávanie a nie je
obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
05.01.2023