Výroba a dodanie informačných tabúľ PAAS (vrátane úchytov) pre parkovaciu politiku

  Zadávateľ:
METRO Bratislava, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
831.789,28 €
  Možnosť prihlásenia do:
09.02.2023 10:02

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
05.01.2023
  Dátum zverejnenia:
11.01.2023
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
METRO Bratislava, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35732881
Primaciálne námestie 1, 81101 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Marianna Horváthová
Telefón: +421 948857625
Email: marianna.horvathova@metroba.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.metroba.sk
Hlavná adresa(URL): https://obstaravanie.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/1831
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Akciová spoločnosť
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Výroba a dodanie informačných tabúľ PAAS (vrátane úchytov) pre parkovaciu politiku
Referenčné číslo: OTS2205676
II.1.2) Hlavný kód CPV
31523200-0
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je výroba a dodanie informačných tabúľ PAAS (vrátane úchytov) pre parkovaciu politiku v Bratislave. Osádzanie PAAS tabúľ bude prebiehať vo vlastnej réžii a nie je súčasťou predmetnej zákazky. Predmet zákazky je bližšie špecifikovaný v prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť Súťažných podkladov na linku https://obstaravanie.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/1831
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
831 789,28 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
30195000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Technická 6/ Bazová 8, Bratislava. Konkrétna lokalita bude špecifikovaná pri každej objednávke.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je výroba a dodanie informačných tabúľ PAAS (vrátane úchytov) pre parkovaciu politiku v Bratislave. Osádzanie PAAS tabúľ bude prebiehať vo vlastnej réžii a nie je súčasťou predmetnej zákazky. Predmet zákazky je bližšie špecifikovaný v prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť Súťažných podkladov na linku https://obstaravanie.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/1831
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
831 789,28 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Spoločnosť METRO Bratislava a.s. a Hlavné mesto SR Bratislava (ďalej aj ako Odberateľská organizácia) postupujú v tomto obstarávaní v súlade s ustanoveniami § 1 ods. 8 ZVO in-house verejné obstarávanie, pričom sa toto verejné obstarávanie neuskutoční spoločne v mene a na účet všetkých zúčastnených verejných obstarávateľov, ale beneficientom výsledku verejného obstarávania je výlučne Hlavné mesto SR Bratislava, ktoré s úspešným uchádzačom uzatvorí Rámcovú zmluvu. Riadením tohto verejného obstarávania je poverená spoločnosť METRO Bratislava a.s., pričom z tohto pohľadu sa dá pokladať aj za poskytovateľa podporných činností vo verejnom obstarávaní. Nositeľom práv a povinností z Rámcovej zmluvy bude však už výlučne Hlavné mesto SR Bratislava na strane Odberateľa/ Objednávateľa. Písomnou zmluvou v tejto veci je Objednávka na verejné obstarávanie k PAAS informačným tabuliam pre parkovaciu politiku číslo OTS2205676 zo dňa 16.12.2022 medzi METRO Bratislava a.s. a Hlavným mestom SR Bratislava. Tento postup však nemá žiadne účinky a vplyv na proces verejného obstarávania, naceňovanie predmetu zákazky a samotné ponuky uchádzačov.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 09.02.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 09.02.2023 10:05
Miesto: ERANET online otváranie ponúk,
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Obstarávateľská organizácia týmto informuje, že všetky povinne zverejňované dokumenty vrátane súťažných podkladov a vysvetlení zverejní v súlade s § 64 ods. 4 ZVO v systéme ERANET na URL adrese:
https://obstaravanie.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/1831

2. Obstarávateľská organizácia záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po registrovaní sa do systému. Pri zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov budú títo záujemcovia informovaní. O záujemcoch, ktorí si prevezmú súťažné podklady bez registrácie nemá obstarávateľská organizácia evidenciu - o zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov nebudú informovaní.

3. Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa do systému ERANET na URL: https://obstaravanie.eranet.sk. Uchádzač je oprávnený predložiť ponuku až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému. Registrácia do systému ERANET je bezplatná. Podmienky a pravidlá používania systému sú uvedené na: https://obstaravanie.eranet.sk v časti Podmienky a manuál.

4. Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému ERANET: OS: MS Win 7 a vyššie, Android, iOS7, Linux; Aktuálne verzie prehliadačov: IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 30.0 a
vyššie, Chrome 35 a vyššie; Ďalšie požiadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies.

5. Zábezpeka je stanovená vo výške 5000,- EUR.

6. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena v EUR s DPH za celý predmet zákazky spolu.

7. Všetky predložené doklady musia odrážať skutočný stav uchádzača v čase, v ktorom sa zúčastňuje na verejnom obstarávaní.

8. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť toto verejné obstarávanie alebo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené alebo ak nastane niektorá z okolností uvedených v § 57 ZVO.

9. Ak uchádzač alebo záujemca použije jednotný európsky dokument alebo čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu záujemcu písomne požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených jednotným európskym dokumentom. Uchádzač alebo záujemca doručí doklady verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak obstarávateľská organizácia neurčí dlhšiu lehotu.

10. Výsledkom verejného obstarávania bude Rámcová zmluva na dobu 48 mesiacov s jedným hospodárskym subjektom.

11. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom. V súlade s Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, obstarávateľská organizácia týmto informuje záujemcov, že Rámcovú zmluvu s úspešným uchádzačom uzatvorí majetkovo a organizačne prepojená osoba Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00603481, DIČ: 2020372596. Úspešnému uchádzačovi teda vzniká povinnosť poskytnúť súčinnosť pri uzatváraní Rámcovej zmluvy s Hlavným mestom SR Bratislava, pričom znenie zmluvy sa nemení. Obstarávateľská organizácia v takomto prípade administratívne ukončí verejné obstarávanie, akoby zmluvu podpísala sama.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
05.01.2023