Čistiace prostriedky

  Zadávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
2.362.761,93 €
  Možnosť prihlásenia do:
01.03.2023 09:03

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
05.01.2023
  Dátum zverejnenia:
11.01.2023
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 30845572
Kutuzovova 8, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Stanislav BEREŽNÝ
Telefón: +421 960317669
Fax: +421 960317679
Email: Stanislav.BEREZNY@mod.gov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/452381
Hlavná adresa(URL): www.mosr.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Obrana
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Čistiace prostriedky
Referenčné číslo: ÚpIA-EL3/1-165-8-2023 OOSP
II.1.2) Hlavný kód CPV
39800000-0
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka čistiacich prostriedkov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
2 362 761,93 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
39224200-0
39224300-1
39713431-3
39830000-9
39831000-6
39831240-0
39831250-3
39525800-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miestom dodania tovaru sú organizačné zložky, útvary a zariadenia MO SR po celom území SR.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodávka čistiacich prostriedkov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
2 362 761,93 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 01.03.2023 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.07.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 01.03.2023 09:05
Miesto: Otváraním elektronických ponúk sa rozumie ich on-line sprístupnenie v IS EVO komisiou na vyhodnotenie ponúk verejného obstarávateľa (ďalej len komisia) všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Komisia prostredníctvom funkcionality IS EVO sprístupní všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku informácie o počte predložených ponúk a návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom všetkých ponúk predložených v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:

VI.3.1.)

Celá komunikácia vo verejnom obstarávaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi (vrátane vysvetľovania súťažných podkladov) sa bude uskutočňovať prostredníctvom elektronického informačného systému pre elektronické verejné obstarávanie (ďalej len IS EVO) ktorého správcom je Úrad vlády Slovenskej republiky s využitím všetkých jeho funkcionalít. IS EVO je dostupný bezplatne na adrese:
https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html. Ďalšie informácie ku komunikácii sú uvedené v bode 9 oddielu A.1 "Pokyny pre uchádzačov" súťažných podkladov.

VI.3.2.)

V prípade potreby môžu záujemcovia/uchádzači požiadať o technickú pomoc pri používaní IS EVO Úrad vlády SR na emailovej adrese helpdesku: eplatforma@vlada.gov.sk alebo telefonicky na čísle: + 421 2 209 25 100.

VI.3.3.)

Verejný obstarávateľ požaduje viazanosť ponúk zabezpečiť zábezpekou. Zábezpeka ponúk je stanovená vo výške 10 000,- EUR. Ďalšie podmienky týkajúce sa zábezpeky sú uvedené v bode 16 oddielu A.1 "Pokyny pre uchádzačov" súťažných podkladov.

VI.3.4.)

Verejný obstarávateľ sa v súlade s § 66 ods. 7 písm. b) rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a
vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk určených vo výzve na predkladanie ponúk a na základe pravidiel ich uplatnenia určených v oddiele A.3 "Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia" súťažných podkladov (tzv. super reverz).

VI.3.5.)

Ďalšie informácie k podmienkam účasti:

Upozornenie: Verejný obstarávateľ je podľa § 40 ods. 5 písm. a) ZVO povinný pri vyhodnotení splnenia podmienok
účasti uchádzačov, ktoré sa týkajú technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO zohľadniť referencie uchádzačov uvedené v evidencii referencií podľa § 12 ZVO, ak takéto referencie ku dňu predloženia ponuky existujú a uchádzač ich v ponuke identifikoval.

skratkou "ZVO" za rozumie zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Toto verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním, nie je obstarávaním inovácií ani obstarávaním
zameraným na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
05.01.2023