Zlepšenie prístupu marginalizovaných rómskych komunít k obytným domom i komunitnému centru

  Zadávateľ:
Obec Kružlová
  Predpokladaná hodnota:
248.016,33 €
  Možnosť prihlásenia do:
27.01.2023 10:01

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
10.01.2023
  Dátum zverejnenia:
11.01.2023
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Kružlová
IČO: 00330655
Kružlová 8, 09002 Kružlová
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Rastislav Tapšák
Telefón: +421 911976973
Email: rasto.tapsak@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zlepšenie prístupu marginalizovaných rómskych komunít k obytným domom i komunitnému centru
II.1.2) Hlavný kód CPV
45233142-6
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je vybudovanie novej a rekonštrukcia jestvujúcej miestnej komunikácie.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
248 016,33 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
k.ú. obce Kružlová
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetná jednoduchá stavba rieši vybudovanie novej a rekonštrukciu jestvujúcej miestnej komunikácie v
príslušnej časti obce. Navrhovaná nová komunikácia má šírku 4m kategórie D1 a rekonštruovaná
komunikácia šírky 4m D1 pre očakávanú premávku osobných a nákladných vozidiel.
Pozemky na ktorých je stavba navrhovaná sú vo vlastníctve investora objektu stavby. Územie je
charakterizované ako rovinaté.

Stavba je svojím charakterom rozčlenená do dvoch stavebných objektov:

SO 01 Miestna komunikácia k novým RD 75,98 m; šírka komunikácie 4m s opticky vyhradeným koridorom pre peších, oddelený deliacou čiarou žltej farby. Navrhovaná komunikácia sa navrhuje ako slepá
cesta a preto je navrhované otočisko na jej konci. Parkovacie plochy nie sú nenavrhnuté.

SO 02 Miestna komunikácia ku KC 206,86 m; rekonštrukcia existujúcej komunikácie šírky 3m, resp 4m. Pre nedostatočnú šírku komunikácie pre obojsmernú dopravu sú navrhované nové výhybne pre umožnenie vyhýbania protiidúcich vozidiel. Existujúca komunikácia je slepá cesta bez otočiska. Rekonštrukcia rieši novú točňu a nový chodník pre peších pozdĺž komunikácie. Parkovacie plochy nie sú nenavrhnuté.

Stavebné práce sa budú realizovať v rozsahu podľa výkazu výmer, ktorý je prílohou č.2 k tejto výzve.

Podrobnejší opis je uvedený v projektovej dokumentácií, ktorá tvorí prílohu č.3 tejto výzvy.

Pokiaľ sa v súťažných podkladoch nachádzajú údaje určujúce výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu pôvodu alebo výroby, môže dodávateľ v ponuke predložiť aj ekvivalentné riešenie pri dodržaní technických parametrov (minimálnych technických požiadaviek) navrhovaných stavebných postupov a materiálov. Dodávateľ musí mať zahrnuté v jednotkovej cene ekvivalentného riešenia všetky povinnosti a náklady spojené so zabudovaním ekvivalentu do diela vrátane projektu, zabezpečenia údajov a výkresov, osvedčení, očakávaných schválení, opakovaných podaní, zmien a dodatkov diela.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
248 016,33 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Operačný program Ľudské zdroje
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti osobného postavenia sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré tvoria prílohu tejto výzvy.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa.
III.1.5) Informácie o vyhradených zákazkách
Zákazka je vyhradená pre chránené pracovné dielne a hospodárske subjekty, ktorých hlavným cieľom je sociálna a profesionálna integrácia postihnutých alebo znevýhodnených osôb
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Podmienky vykonania zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré tvoria prílohu tejto výzvy.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 27.01.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami / uchádzačmi sa bude uskutočňovať v zmysle § 187l ods. 3 zákona elektronicky podľa § 20 zákona a to prostredníctvom Informačného Systému Elektronického Verejného
Obstarávania - IS EVO VER. 18.0 na adrese uvedenej v odseku I.3) KOMUNIKÁCIA tohto oznámenia.

2. Verejný obstarávateľ poskytuje bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických
prostriedkov k dokumentom, potrebným na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti a to na internetovej adrese podľa bodu I.3) tejto výzvy a z uvedeného dôvodu tieto dokumenty záujemcom nezasiela. Priamy odkaz na túto internetovú adresu je tiež zverejnený v profile VO na web stránke Úradu pre verejné obstarávanie.

3. Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom,
I.) ktorý ma povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora (RPVS) a nie je zapísaný v RPVS;
II.) ktorého subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapísať sa do RPVS a nie sú zapísaní v RPVS;
III.) ktorý ma povinnosť zapísať sa do RPVS a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v RPVS sú osoby,
uvedené v § 11ods.1 písm c);
IV.) ktorého subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapísať sa do RPVS majú v RPVS zapísaného konečného užívateľa výhod, ktorým je osoba podľa v §11 ods.1 písm c);
Uchádzač je povinný riadiť sa ustanoveniami zákona č. 315/2016 o registri partnerov verejného sektora v znení
neskorších predpisov.

4. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené touto výzvou a súťažnými
podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo :
- neprijať ani jednu ponuku v prípade, ak cena úspešnej ponuky prekročí výšku finančných prostriedkov vyčlenených
verejným obstarávateľom na predmet zákazky.
- neuzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý predložil ponuku presahujúcu limit predpokladanej hodnoty zákazky,
- zrušiť súťaž v súlade s § 57 zákona.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
10.01.2023