I/68 a III/3188 Rožkovany križovatka

  Zadávateľ:
Slovenská správa ciest
  Predpokladaná hodnota:
828.100,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
31.01.2023 09:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
09.01.2023
  Dátum zverejnenia:
11.01.2023
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Slovenská správa ciest
IČO: 00003328
Miletičova 19, 82619 Bratislava-Ružinov
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Maroš Kačala, Ing. Jaroslav Štelmák, Ing. Viera Slaninová
Telefón: +421 557277227
Email: sekretariat.ivsc.ke@ssc.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/15
Hlavná adresa(URL): https://www.ssc.sk/sk/aktualne.ssc
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Košice
IČO: 00003328
Kasárenské námestie č.4 , 04001 Košice
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Maroš Kačala, Ing. Jaroslav Štelmák, Ing. Viera Slaninová
Telefón: +421 557277227
Email: sekretariat.ivsc.ke@ssc.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/15
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): https://www.ssc.sk/sk/aktualne.ssc
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Štátna rozpočtová organizácia
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Investičná výstavba, správa a údržba ciest I.triedy
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
I/68 a III/3188 Rožkovany križovatka
Referenčné číslo: PL-01/23
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Účelom stavby je rekonštrukcia jestvujúcej križovatky ciest I/68 a III/3188 súvisiaceho úseku cesty I/68 pre odstránenie jej nevyhovujúceho stavebno-technického stavu s cieľom zvýšenia bezpečnosti, plynulosti a prehľadnosti dopravy, účastníkov verejnej premávky vrátane prechodu chodcov a zníženie negatívnych dopadov na životné prostredie v predmetnom mieste.
Predmetná stavba je členená na objekty v zmysle triedenia stavebných prác podľa klasifikácie stavieb:
SO 101-00 Úprava cesty I/68
SO 102-00 Úprava cesty III/3188
SO 103-00 Chodníky
SO 621-00 Verejné osvetlenie
SO 701-00 Preložka VTL plynovodu
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
828 100,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233120-6
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Slovenská republika, št. cesta I/68 a III/3188, kraj Prešovský, okres Sabinov, k.ú. Rožkovany
II.2.4) Opis obstarávania
Účelom stavby je rekonštrukcia jestvujúcej križovatky ciest I/68 a III/3188 súvisiaceho úseku cesty I/68 pre odstránenie jej nevyhovujúceho stavebno-technického stavu s cieľom zvýšenia bezpečnosti, plynulosti a prehľadnosti dopravy, účastníkov verejnej premávky vrátane prechodu chodcov a zníženie negatívnych dopadov na životné prostredie v predmetnom mieste.
Predmetná stavba je členená na objekty v zmysle triedenia stavebných prác podľa klasifikácie stavieb:
SO 101-00 Úprava cesty I/68
SO 102-00 Úprava cesty III/3188
SO 103-00 Chodníky
SO 621-00 Verejné osvetlenie
SO 701-00 Preložka VTL plynovodu
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
828 100,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 8
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: PL-01/23
II.2.14) Doplňujúce informácie
Zákazka bude realizovaná podľa FIDIC Zmluvné podmienky na výstavbu (červená kniha).

Predmet zákazky bude spolufinancovaný z EŠIF - OPII, Prioritná os 6 - Cestná infraštruktúra.

Do lehoty vyznačenej v bode II.2.7 nie je započítané zimné obdobie od 01.12. príslušného roku do 01.03. nasledujúceho roku, v ktorom nie je možné realizovať stavebné práce v súlade s TKP.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa jeho osobného postavenia ustanovené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. (ďalej len zákon o VO).

2. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti osobné postavenie podľa § 32 ods.2, resp. ods.4, resp. ods.5, a to v súlade s § 20 ods. 20 alebo § 152 ods. 1 zákona o VO.

3. V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č.91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznikla hospodárskym subjektom so statusom právnickej osoby na účely preukázania osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o VO povinnosť predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu, ktorý vydáva Generálna prokuratúra Slovenskej republiky. Hospodársky subjekt zapísaný v zozname hospodárskych subjektov môže preukázať splnenie vyššie uvedenej podmienky účasti:
a) predložením výpisu z registra trestov právnickej osoby nie staršieho ako tri mesiace v procese verejného obstarávania priamo verejnému obstarávateľovi alebo
b) doplnením tohto údaja do zoznamu hospodárskych subjektov prostredníctvom formulára oznámenia o zmene údajov, ktorého vzor Úrad pre verejné obstarávanie zverejňuje na svojom webovom sídle s priloženým výpisom z registra trestov právnickej osoby nie starším ako tri mesiace.

4. Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v súlade s § 152 zákona o VO. V súlade s §187 ods.7 zákona o VO zápis v zozname podnikateľov vykonaný podľa predpisov účinných do 17.04.2016 je zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností. V záujme aktualizácie údajov uvedených v zozname hospodárskych subjektov je potrebné, aby hospodárske subjekty prostredníctvom formulára oznámenia zmeny údajov doplnili doklady na webovej stránke: https://www.uvo.gov.sk/.

5. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia
Jednotným európskym dokumentom (JED) v zmysle § 39 ods.1 zákona o VO alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ods.1 zákona o VO.

6. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

7. V súlade s § 32 ods.3 zákona o VO uchádzač nemusí predložiť doklad podľa § 32 ods.1 písm.e) zákona o VO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu.
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Pred podpisom zmluvy sa požaduje, aby úspešný uchádzač poskytol riadnu súčinnosť.

Od skupiny dodávateľov sa nevyžaduje, aby vytvorila právne vzťahy do predloženia ponuky.

Ak bude úspešným uchádzačom skupina dodávateľov, táto musí vytvoriť právne vzťahy tak, aby bolo zabezpečené
riadne plnenie zmluvy. V tomto prípade sa požaduje pred podpisom zmluvy predložiť verejnému obstarávateľovi zmluvu, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne voči objednávateľovi za záväzky vzniknuté počas realizácie predmetu zákazky.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 31.01.2023 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 31.01.2023 09:10
Miesto: Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Košice, Kasárenské námestie č.4, Košice
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku (IS EVO) všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom komunikácie (IS EVO).
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Jazyk komunikácie: štátny jazyk SR (slovenský jazyk).

Komunikácia medzi záujemcami / uchádzačmi a verejným obstarávateľom sa uskutočňuje výlučne elektronicky prostredníctvom informačného systému pre elektronické verejného obstarávanie (IS EVO), verzia 18.0. Uchádzač
predkladá svoju ponuku elektronicky prostredníctvom informačného systému IS EVO. V prípade, že budú uplatnené revízne postupy, záujemcovia / uchádzači zaregistrovaní v systéme EVO sa dozvedia o tejto skutočnosti e-mailovou notifikáciou, kde budú upozornení na nové informácie v procese zadávania zákazky.

2. Súťažné podklady, vysvetlenia prípadne doplnenia informácií alebo inej sprievodnej dokumentácie budú uverejnené v elektronickej podobe v systéme IS EVO a v profile verejného obstarávateľa, zriadeného Úradom pre verejné obstarávanie.

3. V zmysle § 112 ods. 7 písm. b) zákona o VO sa vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritériá na vyhodnotenie ponúk, a to u uchádzača prvého v poradí (superreverzný postup).

4. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP), a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly, auditu a overovania sú:
a) MD SR a ním poverené osoby
b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby
c) NKÚ SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby
e) Splnomocnení zástupcovia EK a Európskeho dvora audítorov
f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v bode a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ

5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo postupovať v zmysle § 57 zákona o VO resp. neprijať ani jednu ponuku a neuzavrieť zmluvu so žiadnym uchádzačom v prípade, ak ponuky budú neprijateľné; nepridelenia finančných
prostriedkov zo ŠF EÚ a zo ŠR; nepridelenia súhlasu na podpis zmluvy, ak ponúkané ceny budú vyššie ako PHZ, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo VO alebo ak zrušenie VO odporučil riadiaci orgán; v prípade neuzavretia zmluvy o NFP na predmetnú stavbu.

6. Verejný obstarávateľ vylúči z VO uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom VO s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž (v zmysle § 40 ods. 8 písm. d) zákona o VO).

Akákoľvek snaha uchádzača získať dôverné informácie, vstúpiť do nezákonných dohôd s iným hospodárskym
subjektom, neoprávnene ovplyvňovať postup VO alebo člena komisie alebo zamestnanca verejného obstarávateľa pred/počas vyhodnocovania ponúk bude viesť k vylúčeniu uchádzača.

Uchádzač je povinný riadiť sa etickým kódexom záujemcu/uchádzača tak, aby bol zachovaný verejný záujem, princípy a zásady verejného obstarávania, ochrana hospodárskej súťaže. Etický kódex sa vzťahuje aj na subdodávateľov a iné subjekty účastné v procese VO.

7. Pre uzavretie zmluvy platí ustanovenie uvedené v § 11 ods. 1 zákona o VO.

8. Verejný obstarávateľ má za to, že predložením ponuky uchádzač zodpovedá za zabezpečenie aj súhlasov všetkých ostatných dotknutých osôb so spracovaním osobných údajov uvedených v predloženej ponuke podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a GDPR.

Uvedené platí aj pre prípad, keď ponuku predkladá skupina dodávateľov.

9. Nakoľko verejnému obstarávateľovi nie je umožnený prístup k údajom z IS verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č.177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na zníženie administratívnej záťaže využívaním IS verejnej správy, uchádzač je povinný predložiť všetky doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia.

10. Ide o zelené verejné obstarávanie.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
09.01.2023