Rozšírenie kapacity ČOV Odorín, splašková kanalizácia II. Etapa - Odorín

  Zadávateľ:
Obec Odorín
  Predpokladaná hodnota:
869.092,44 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.01.2023 10:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
09.01.2023
  Dátum zverejnenia:
11.01.2023
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Odorín
IČO: 00329428
Odorín 266, 05322 Odorín
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Mária Goduľová
Telefón: +421 534461954
Email: obecodorin@stonline.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.obecodorin.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rozšírenie kapacity ČOV Odorín, splašková kanalizácia II. Etapa - Odorín
Referenčné číslo: PVO/2023/O
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je rozšírenie ČOV v obci Odorín o kapacitu 500 EO a dobudovanie splaškovej kanalizácie v severovýchodnej časti obce, kde bude vybudovaná sieť kanalizačných zberačov. Podrobnejšie v súťažných podkladoch a v prílohách k súťažným podkladom.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
869 092,44 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45252127-4
45232424-0
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
obec Odorín, okres Spišská Nová Ves.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je rozšírenie ČOV v obci Odorín o kapacitu 500 EO a dobudovanie splaškovej kanalizácie v severovýchodnej časti obce, kde bude vybudovaná sieť kanalizačných zberačov.

Rozšírenie kapacity ČOV Odorín:

Odpadové vody z obce Odorín sú v súčasnosti čistené na existujúcej mechanicko-biologickej ČOV. Mechanické predčistenie pozostáva z hrablicového koša. Biologické čistenie prebieha v 2ks zrkadlovo umiestnených biologických reaktoroch. Aktivačné nádrže sú vybavené difúzormi tlakovej aerácie. Dosadzovacie separačné nádrže tvaru V sú umiestnené vostavbami v reaktoroch. Meranie prietoku prebieha v betónovej šachte osadenej nástrčným merným žľabom a ultrazvukovou hladinovou sondou. Kal je zhromažďovaný a zahusťovaný v existujúcom kalojeme, likvidovaný v tekutom stave. Kapacita ČOV je v súčasnosti 700EO, čo je pre potreby rozrastajúcej sa obce s 940 obyvateľmi a občianskou vybavenosťou nedostatočné. Z uvedených faktov vyplýva potreba rozšírenia kapacity a modernizácie ČOV. Navrhované rozšírenie zabezpečí potrebné čistenie odpadových vôd s vypúšťaním do povrchového recipienta.

Na zabezpečenie osadenia navrhovanej technológie ČOV je potrebné vybudovať železobetónovú nádrž, prepojovacie potrubia, ručne stierané hrablice a previesť minimálne zásahy do jestvujúcej budovy ČOV. Objekt ČOV bude oplotený pomocou jestvujúceho a navrhovaného poplastovaného pletiva.

Splašková kanalizácia:
V severovýchodnej časti obce bude vybudovaná sieť kanalizačných zberačov, ktorými budú splaškové vody odvádzané do verejnej kanalizácie.

Podrobnejšie v projektovej dokumentácii a ostatných dokumentoch, ktoré tvoria prílohy k súťažným podkladom.

Súčasťou realizácie sú aj služby, ktoré je spolu so stavebnými prácami potrebné vykonať, a to najmä:
- spracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby,
- porealizačné zameranie stavby geodetom (geometrický plán),
- zneškodnenie prípadne zhodnotenie odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavby (doklad o prevzatí odpadu a fotokópie záznamov o prevádzke vozidiel ktorými bol odpad vyvážaný).
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
869 092,44 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 8
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: ak nastanú skutočnosti podľa §57 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Predmet zákazky bude financovaný z dotácie v zmysle zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.
Verejný obstarávateľ vyžaduje zloženie zábezpeky podľa §46 ZVO vo výške 25 000,00 EUR. Podmienky zloženia
zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti
týkajúce sa osobného postavenia stanovené v §32 ods. 1 ZVO.

2) Splnenie týchto podmienok uchádzač preukazuje dokladmi podľa §32 ods. 2 ZVO. Verejný obstarávateľ nepožaduje predloženie dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. a), b), c) a písm. e) zákona o verejnom obstarávaní od uchádzača, ktorý má sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike, nakoľko je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. Ak uchádzač nepredloží doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, je povinný na účely preukázania podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní poskytnúť verejnému
obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Uvedená podmienka podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní sa netýka registra trestov pre právnické osoby a registra trestov pre fyzické osoby s obvyklým pobytom mimo územia SR, nakoľko tieto doklady nie je verejný obstarávateľ oprávnený získať z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.

3) Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo pobyt mimo územia Slovenskej republiky môže splnenie týchto
podmienok preukázať podľa §32 ods. 4 a ods. 5 ZVO.

4) Podmienky účasti môže uchádzač preukázať aj:
a) v súlade s §39 ZVO jednotným európskym dokumentom, alebo
b) v súlade s §114 ods. 1 ZVO čestným vyhlásením, alebo
c) v súlade s §152 ZVO informáciou o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov.
Verejný obstarávateľ uzná za rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie.

5) Ak uchádzač nepredloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, verejný obstarávateľ v súlade s §152 ods. 4 ZVO overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov.

6) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má
zabezpečiť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač preukáže svoje finančné a ekonomické postavenie uvedením ukazovateľov likvidity 1., 2. a likvidity 3. stupňa za posledné 3 účtovné obdobia predchádzajúce lehote na predkladanie ponúk,
resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
Spolu s uvedením ukazovateľov likvidity uchádzač predloží v elektronickej podobe doklady - súvahy alebo výkazy o
majetku a záväzkoch za účtovné obdobia, za ktoré uvádza údaje o svojej likvidite.
V prípade, že účtovné závierky uchádzača sa nachádzajú vo verejnej časti registra účtovných závierok
(www.registeruz.sk), uchádzač súvahy alebo výkazy o majetku a záväzkoch nepredkladá a vo svojej ponuke iba uvedie, že tieto informácie už boli zverejnené.
V prípade, že doklady predkladá uchádzač so sídlom mimo územia SR, predloží doklady ekvivalentné k súvahe alebo výkazu o majetku a záväzkoch v pôvodnom jazyku a súčasne v preklade do slovenského jazyka, okrem prípadu, že pôvodným jazykom je český jazyk. V prípade zistenia rozdielov v obsahu dokladov predložených v pôvodnom jazyku a preložených dokladov, rozhodujúcim je úradný preklad do slovenského jazyka.
V prípade, že uchádzač má odklad daňového priznania, za účtovné obdobie bezprostredne predchádzajúce lehote na predkladanie ponúk predloží čestné vyhlásenie, v ktorom uvedie hodnoty príslušných údajov vstupujúcich do vzorcov na výpočet ukazovateľov likvidity 1., 2. a 3. stupňa.
V súlade s §38 ods. 9 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZVO) sú metódy určené nasledovne:
Výpočet ukazovateľa likvidity 1. stupňa pre uchádzača, ktorým je právnická osoba (PO):
Likvidita 1. stupňa (pohotová likvidita) = Finančné účty / (Krátkodobé
záväzky + Krátkodobé finančné výpomoci + Bežné bankové úvery + Časové rozlíšenie)
Vzorec: Likvidita 2. stupňa (PO) = (r.72 + r.73 + r.66) / (r.122 + r. 139 + r.140 +
r.143 + r.145) pričom r. znamená riadok zo súvahy za dané účtovné obdobie.
Výpočet ukazovateľa likvidity 1. stupňa pre uchádzača, ktorým je fyzická osoba (FO):
Likvidita 1. stupňa (pohotová likvidita) = Finančné účty / (Krátkodobé záväzky + Krátkodobé finančné výpomoci + Bežné bankové úvery)
Vzorec: Likvidita 1. stupňa (FO) = r.9 / (r.17 + r.18) pričom r. znamená riadok vo Výkaze o majetku a záväzkoch.

Výpočet ukazovateľa likvidity 2. stupňa pre uchádzača, ktorým je PO:
Likvidita 2. stupňa (bežná likvidita) = (Krátkodobé pohľadávky + Finančné účty + Časové rozlíšenie) / (Krátkodobé
záväzky + Krátkodobé finančné výpomoci + Bežné bankové úvery + Časové rozlíšenie)
Vzorec: Likvidita 2. stupňa (PO) = (r.53 + r.72 + r.73 + r.66 + r.76 + r.78) / (r.122 + r. 139 + r.140 +
r.143 + r.145) pričom r. znamená riadok zo súvahy za dané účtovné obdobie
Výpočet ukazovateľa likvidity 2. stupňa pre uchádzača, ktorým je FO:
Likvidita 2. stupňa (bežná likvidita) = (Krátkodobé pohľadávky + Finančné účty) / (Krátkodobé záväzky + Krátkodobé
finančné výpomoci + Bežné bankové úvery)
Vzorec: Likvidita 2. stupňa (FO) = (r.8 + r.9) / (r.17 + r.18) pričom r. znamená riadok vo Výkaze o majetku a záväzkoch.

Výpočet ukazovateľa likvidity 3. stupňa pre uchádzača, ktorým je PO:
Likvidita 3. stupňa (celková likvidita) = (Zásoby + Krátkodobé pohľadávky + Finančné účty + Časové rozlíšenie) /
(Krátkodobé záväzky + Krátkodobé finančné výpomoci + Bežné bankové úvery + Časové rozlíšenie)
Vzorec: Likvidita 3. stupňa (PO) = (r.34 + r.53 + r.72 + r.73 + r.66 + r.76 + r.78) / (r.122 + r. 139 +
r.140 + r.143 + r.145) pričom r. znamená riadok zo súvahy za dané účtovné obdobie
Výpočet ukazovateľa likvidity 3. stupňa pre uchádzača, ktorým je FO:
Likvidita 3. stupňa (celková likvidita) = (Zásoby + Krátkodobé pohľadávky + Finančné účty) / (Krátkodobé záväzky +
Krátkodobé finančné výpomoci + Bežné bankové úvery)
Vzorec: Likvidita 3. stupňa (FO) = (r.4 + r.8 + r.9) / (r.17 + r.18) pričom r. znamená riadok vo Výkaze o
majetku a záväzkoch.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Aritmetický priemer ukazovateľov Likvidity 1. stupňa za účtovné obdobia, za ktoré uchádzač predkladá doklady musí byť u uchádzača vyšší ako 0,2 a zároveň Likvidity 2. stupňa za účtovné obdobia, za ktoré uchádzač predkladá doklady musí byť u uchádzača vyšší ako 1,0 a zároveň aritmetický priemer ukazovateľov Likvidity 3. stupňa za účtovné obdobia, za ktoré uchádzač predkladá doklady musí byť u uchádzača vyšší ako 1,5.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, tento preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny spoločne.
Podmienku účasti môže uchádzač preukázať aj v súlade s §39 ZVO Jednotným európskym dokumentom alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej
osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby,
ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety
preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje
finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického
postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a
nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.dokumenty podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO; Splnenie podmienky uchádzač preukáže zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa §12 dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcich ich uskutočnenie,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak takéto potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

2. dokumenty podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO: údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb
určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.

3. dokumenty podľa § 34 ods. 1 písm. h) - uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy - v nadväznosti na § 36 ZVO.

4. dokumenty podľa § 34 ods. 1 písm. j) - údajmi o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má
uchádzač alebo záujemca k dispozícií na uskutočnenie stavebných prác.

Uchádzač môže predbežne nahradiť dokumenty, ktorými preukazuje podmienky účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti, predložením Jednotného európskeho dokumentu (ďalej len JED) alebo čestným vyhlásením.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1: min. 1 zrealizovaná novostavby alebo rekonštrukcie alebo prístavby ČOV, pričom aspoň jedna musí byť s min. počtom 1200 EO.
Uchádzač musí v potvrdeniach o uskutoč. stav. prácach uviesť kontakt. údaje na osoby, kt. vedia potvrdiť predkladané vyhlásenia uchádzača o uskutoč. stav. prácach.

k bodu 2: min. 1 osoba, ktorá bude priamo zodpovedať za riadenie stav. prác stavbyvedúci.
Stavbyvedúci musí spĺňať nasledovné min. požiadavky:
- musí mať odbornú spôsobilosť na výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním:Inžinierske stavby -
potrubné, energetické a iné líniové stavby, t.j. osvedčenie SKSI o vykonaní odbornej skúšky podľa zák.č. 138/1992 Zb.o autoriz. architektoch a autoriz. inžinieroch v zn.nesk.predpisov.
- min. 1 stavba ČOV (prístavba, novostavba, rekonštrukcia) zrealizovaná vo funkcii stavbyvedúceho.

Dôkazové prostriedky:
a.) Štruktúrovaná inf. obsahujúca údaje o vzdelaní a odbornej praxi vo funkcii stavbyvedúceho, viažucej sa k podmienke účasti, kontaktné údaje na osoby, kt. vedia potvrdiť účasť na zrealizovaných zákazkách vo funkcii stavbyvedúceho
b) Osvedčenie vydané SKSI alebo ekvivalentný doklad vydaný v rámci EÚ.
c) Čestné vyhlásenie stavbyvedúceho, že ako stavbyvedúci bude uchádzačovi k dispozícii počas realizácie stavby, resp. že bude vykonávať danú funkciu na predmetnej stavbe bez ohľadu na to, v akom právnom vzťahu (zamestnaneckom pomere) je voči uchádzačovi.

k bodu 3: Ver. obstarávateľ vyžaduje predložiť platný certifikát systému environmentálneho manažérstva podľa STN EN ISO 14001. Ver. obstarávateľ uzná aj iné rovnocenné certif. vydané prísluš. orgánmi krajín EU, resp. iné dôkazy
predložené uchádzačom, kt. sú rovnocenné opatreniam environmentálneho riadenia podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certif.. Tieto dôkazy však musia byť rovnocenné s požadovaným certif., teda mali by spĺňať min. požiadavky, kt. zaručujú uvedené vydané osvedčenie.

k bodu 4: požaduje sa disponovať min. 2 ks nákladný automobil s EURO 6; 1 ks žeriav s nosnosťou min. 30t; debnenie min. 500m2.
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Zákazky budú realizované na základe priloženej projektovej dokumentácie. Uchádzač je povinný oboznámiť sa s
dokumentáciou s vynaložením odbornej starostlivosti. Ďalšie podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch a v návrhu zmluvy o dielo.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Elektronickej aukcie sa môžu zúčastniť iba uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky na predmet zákazky a preukážu splnenie podmienok účasti, ostatné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 30.01.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 30.01.2023 10:15
Miesto: sídlo osoby poverenej VO: ABIZ s.r.o., Hraničná 4716, 058 01 Poprad.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie je neverejné nakoľko bude použitá elektronická aukcia.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Postup zadávania podlimitnej zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom informačného systému JOSEPHINE (ďalej len systém). Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému sú zadefinované a zverejnené v súťažných podkladoch.
2.Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v elektronickej podobe
prostredníctvom systému, ak nie je v súťažných podkladoch uvedené inak.
3.Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti môže uchádzač predbežne nahradiť jednotným európskym
dokumentom (JED) podľa § 39 ZVO. Uchádzač je povinný vyplniť údaje v JED podľa zákona o VO a povoľuje sa vyplniť oddiel časti IV - globálny údaj. Doklady a dokumenty dočasne nahradené JED musia preukazovať stav platný k dátumu predkladania ponúk. Uchádzač je oprávnený predložiť alternatívne čestné vyhlásenie. Uchádzač však pri využití tohto inštitútu musí preukázateľne spĺňať zadané podmienky účasti už v čase predkladania ponuky/vyhotovenia takéhoto čestného prehlásenia.
4.Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona o VO, ak na
základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž (ak je relevantné).
5.Kritérium na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena vrátane DPH za predmet zákazky ocenený podľa
projektovej dokumentácie, výkazu výmer a zmluvy o dielo.
6.Vyžaduje sa realizačná zábezpeka vo výške 10 % z celkovej ceny diela s DPH. Bližšie informácie sa nachádzajú v SP.
7.Obhliadka miesta realizácie prác je odporúčaná. Verejný obstarávateľ uviedol pravidlá realizácie obhliadky v SP.
8.Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní v súlade s § 114 ods. 7 a § 56 zákona o VO poskytnúť verejnému
obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy v lehote 10 pracovných dní podľa pravidiel uvedených v súťažných podkladoch.
9.Predmetné verejné obstarávanie podlieha kontrole poskytovateľa dotácie. Zmluva uzavretá týmto postupom verejného obstarávania nadobudne účinnosť v súlade s § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka
dňom splnenia odkladacej podmienky. Podmienkou nadobudnutia účinnosti Zmluvy je splnenie odkladacej podmienky, ktorou je schválenie finančných prostriedkov na krytie nákladov na nadobudnutie predmetu zákazky, t. j. okamih doručenia verejnému obstarávateľovi správy zo štandardnej ex-post kontroly zo strany relevantného poskytovateľa dotácie.
10.Predmetné verejné obstarávanie je vzhľadom na charakter predmetu zákazky a podmienku účasti zelené verejné obstarávanie.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
09.01.2023