Nadstavba a stavebné úpravy budovy č.601 na centrum poznávania prírodného dedičstva slovensko-poľského pohraničia

  Zadávateľ:
Obec Oščadnica
  Predpokladaná hodnota:
1.105.946,90 €
  Možnosť prihlásenia do:
31.01.2023 10:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
09.01.2023
  Dátum zverejnenia:
11.01.2023
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Oščadnica
IČO: 00314170
M. Bernáta 745, 02301 Oščadnica
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Marián Plevko
Telefón: +421 417079460
Email: oscadnica@oscadnica.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.oscadnica.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
regionálna samospráva, orgán verejnej moci
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Nadstavba a stavebné úpravy budovy č.601 na centrum poznávania prírodného dedičstva slovensko-poľského pohraničia
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je nadstavba a stavebné úpravy jestvujúcej budovy č.601 v k.ú. Oščadnica v okrese Čadca. Objekt bude mať dve nadzemné a jedno čiastočné podzemné podlažie a bude slúžiť ako centrum poznávania prírodného dedičstva slovensko-poľského pohraničia s možnosťou krátkodobého ubytovania.
Projekt je zameraný na vybudovanie múzea prírodného a kultúrneho dedičstve v obci Oščadnica a to rekonštrukciou bývalej školy a zároveň sa tu vybudujú ubytovacie kapacity a spoločenské miestnosti aby sa tu mohli organizovať výmenné pobyty detí a mládeže.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 105 946,90 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45212413-4
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Riešené územie objektu č. 601 sa nachádza na pozemku parc. č. 9716, 9717 v k.ú. Oščadnica, okres Čadca, kraj Žilinský, SR.
II.2.4) Opis obstarávania
Účelom stavby je nadstavba a stavebné úpravy jestvujúcej budovy č.601 v k.ú. Oščadnica v okrese Čadca. Objekt bude mať dve nadzemné a jedno čiastočné podzemné podlažie a bude slúžiť ako centrum poznávania prírodného dedičstva slovensko-poľského pohraničia s možnosťou krátkodobého ubytovania. Požiadavky projektu sú spracované v SP, PD a VV.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 105 946,90 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: PLSK.01.01.00-SK-0114/17
II.2.14) Doplňujúce informácie
Obec Oščadnica (Vedúci partner) a Gmina Rajcza (Partner projektu 1) realizujú projekt s názvom: Aktívna spolupráca v oblasti ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva PL-SK pohraničia"
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Osobné postavenie uchádzač preukáže v zmysle § 32 ods. 1 zákona o VO. Z dôvodu
obmedzeného rozsahu bunky tohto formulára je kompletné znenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uvedené v časti A.2 súťažných podkladov - Podmienky účasti uchádzačov, bod A.2.1 Osobné postavenie.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ podmienky účasti ekonomického a finančného postavenia nevyžaduje
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 2.3.1 Technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) zákona: a to zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie,

2. a ak bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

2.3.2 Technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) zákona.
Podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač preukáže údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za plnenie.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby riadiaci pracovníci, ktorí sa budú osobne podieľať na plnení, spĺňali nižšie uvedené minimálne odborné požiadavky. Splnenie požiadaviek preukáže uchádzač predložením požadovaných dokumentov. Uchádzač preukáže odbornú kvalifikáciu u nasledovných pozícií:
UPOZORNENIE:


Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby v súlade s § 34 ods. 3 zákona. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti (preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť - z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 ZoVO; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté). Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa § 34 odseku 1 písm. g) ZVO, uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti technická alebo odborná spôsobilosť, spoločne. Uchádzač v ponuke vkladá doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti elektronicky do systému EVO v pdf naskenovanej forme originálov alebo úradne osvedčených kópií, ak nie je stanovené inak.
Verejný obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 ZVO.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: k bodu 2.3.1)
Splnenie uvedenej podmienky účasti uchádzač preukáže dokladmi o uskutočnení zákaziek rovnakého alebo podobného charakteru stavebných prác ako je predmet zákazky v kumulatívnej hodnote viacerých samostatne realizovaných projektov/plnení/zmlúv vo finančnom objeme ako je predpokladaná hodnota zákazky vyjadrená v EUR bez DPH, pričom hodnota aspoň jednej samostatnej zákazky musí byť v minimálnom finančnom objeme 500.000,- EUR bez DPH. Uchádzač minimálnu požadovanú úroveň môže preukázať aj jednou referenciou v hodnote predpokladanej hodnoty zákazky vyjadrenej v EUR bez DPH. Stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky sú práce realizované na výstavbe alebo rekonštrukcii pozemných stavieb.


Verejný obstarávateľ pri vyhodnotení splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní zohľadní u uchádzača referencie uchádzača uvedené v evidencii referencií podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní, ak takéto referencie ku dňu predloženia ponuky existujú a uchádzač ich v ponuke identifikoval.

V prípade ak uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní plnením, ktoré svojím trvaním presahuje rozhodné obdobie piatich rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač uviedol plnenie ako aj jeho hodnotu, ktoré bolo zrealizované len v rozhodnom období, t.j. spadá do rozhodného obdobia 5-tich rokov od vyhlásenia verejného obstarávania. V prípade, ak práce zrealizoval uchádzač ako člen združenia skupiny zhotoviteľov, vyčísli a započíta do požadovanej minimálnej úrovne iba finančný objem uskutočnených prác, zabezpečený ním samotným v rozhodnom období piatich rokov od vyhlásenia verejného obstarávania.

V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako EUR, je potrebné prepočítanie tejto meny na EUR a to prepočítacím koeficientom určeným ECB ku dňu zverejnenia výzvy na predloženie ponuky . Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako EUR, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene EUR.

k bodu 2.3.2):
Uchádzač je povinný preukázať, že osoba zodpovedná za riadenie stavebných prác (tzv. kľúčový odborník) má potrebné vzdelanie a odbornú prax na vykonanie stavebných prác, ktoré sú predmetom tohto verejného obstarávania.
Za kľúčového odborníka sa na účely tohto verejného obstarávania považuje: Stavbyvedúci

Uchádzač predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov. Verejný obstarávateľ požaduje, aby odborne kvalifikované osoby resp. riadiaci pracovníci, ktorí sa budú osobne podieľať na plnení stavebných prác, spĺňali odborné požiadavky pre výkon činnosti stavbyvedúci s odborným zameraním pre podkategóriu pozemné stavby. Splnenie požadovaných predpokladov uchádzač preukáže predložením:
I) Prehlásenia alebo životopisu, z ktorého bude zrejmý priebeh zamestnaní odborne spôsobilej osoby stavbyvedúceho a z ktorého bude zrejmý pracovnoprávny vzťah k uchádzačovi t.j či bude poskytovať služby stavbyvedúceho v pozícií zamestnanca na základe pracovnoprávneho vzťahu , alebo ako iná osoba.
II) dokladu o odbornej spôsobilosti (potvrdenie o rozsahu odbornej spôsobilosti) stavbyvedúceho na vybrané činnosti podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentným dokladom preukazujúcim predmetné skutočnosti, vydávaným v inom štáte.
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Verejný obstarávateľ spracoval zmluvné podmienky realizácie diela v návrhu zmluvy o dielo, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 31.01.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.05.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 31.01.2023 11:00
Miesto: on-line v IS EVO
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ zabezpečí on-line sprístupnenie ponúk uchádzačov, prostredníctvom funkcionality IS EVO, tzn. že v okamihu otvorenia ponúk IS EVO vygeneruje a odošle zápisnicu z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na predkladanie ponúk. Odoslaná zápisnica spĺňa náležitosti podľa § 52 ods. 2 a 3 ZVO.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Postup zadávania podlimitnej zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom informačného systému EVO. Systém EVO je dostupný na adrese: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html . Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby mal záujemca/uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady technické vybavenie a odborné ovládanie systému EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému EVO sú zadefinované a zverejnené v aktuálnych príručkách na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html a vo videonávodoch na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-isevo/videonavody-5f9.html .
2. Súťažné podklady sú uverejnené v profile verejného obstarávateľa pri príslušnej zákazke a budú tiež sprístupnené záujemcom v systéme EVO. Link na súťažné podklady:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavaniezakaziek/detail/dokumenty/456115
3. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v elektronickej podobe prostredníctvom systému EVO, ak nie je v súťažných podkladoch uvedené inak.
4. Podmienkou komunikácie v systéme EVO je, aby záujemca/uchádzač bol evidovaný v informačnom systému ÚVO ako užívateľ za hospodársky subjekt. V prípade, že hospodársky subjekt nie je v informačnom systéme ÚVO (ďalej len IS ÚVO) evidovaný, vytvorí si účet v IS ÚVO.
5. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do systému EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.
6. V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa systému EVO môžu
záujemcovia/uchádzači kontaktovať helpdesk_evo@uvo.gov.sk .
7. Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti môže uchádzač predbežne nahradiť jednotným európskym
dokumentom podľa § 39 zákona o VO alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1) zákona o VO.
8. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača podľa § 40 ods. 8 písm. d) zákona o VO, ak na
základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
9. Otváranie ponúk: Bližšie informácie sú uvedené v časti V. bod 22. súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ zabezpečí on-line sprístupnenie ponúk uchádzačov, prostredníctvom funkcionality informačného systému použitého na verejné obstarávanie, tzn. že v okamihu otvorenia ponúk IS EVO vygeneruje a odošle zápisnicu z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na predkladanie ponúk. Odoslaná zápisnica spĺňa náležitosti podľa § 52 ods. 2 a 3 ZVO. IS odošle notifikácie s informáciou, že na zákazke boli otvorené ponuky s linkou, na ktorej je prístupná daná zápisnica z otvárania ponúk. Notifikácia bude odoslaná do schránky správ na portáli ÚVO a na e-mail používateľa. K zabezpečeniu bezproblémového el. sprístupnenia ponúk a vygenerovania zápisnice z otvárania ponúk je nevyhnutné zo strany uchádzača vyplniť v štruktúre ponuky návrh na plnenie kritéria!
10. Výsledkom VO bude uzatvorenie zmluvy o dielo.
11. Vyžaduje sa zábezpeka vo výške 20 000,00 EUR. Bližšie informácie sú uvedené v časti III. bod 15. súťažných
podkladov
12. Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Doba realizácie je spracovaná v bode 5) súťažných podkladov a v príslušných ustanoveniach ZOD predovšetkým v čl. III. .
13. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritéria na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy, predmetné verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním, ani nie je obstarávaním inovácií, ani obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
09.01.2023