Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v zdravotníckych zariadeniach NsM prostredníctvom Next Generation Firewall

  Zadávateľ:
Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
269.174,67 €
  Možnosť prihlásenia do:
07.02.2023 10:02

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
04.01.2023
  Dátum zverejnenia:
10.01.2023
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 44570783
Satinského I.7770/1, 81108 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Barbora Slosarčíková
Email: info@trinitee.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.nsmas.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v zdravotníckych zariadeniach NsM prostredníctvom Next Generation Firewall
II.1.2) Hlavný kód CPV
32420000-3
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodanie a implementácia Next Generation Firewallov, vrátane záruky výrobcu pre zariadenia po dobu min. 5 rokov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
269 174,67 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
72610000-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.:
- pracovisko Bratislava - Satinského I.7770/1, 811 08 Bratislava
- pracovisko Košice - Murgašova 1, 040 01 Košice
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie a implementácia Next Generation Firewallov, vrátane záruky výrobcu pre zariadenia po dobu min. 5 rokov.
Bližšie vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovanej technickej špecifikácie je uvedené v časti "B.1 Opis predmetu zákazky" súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
269 174,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
60
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Výzva č. OPII-2022/7/20-DOP
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ podal žiadosť o NFP v rámci Výzvy č. OPII-2022/7/20-DOP zameranej na Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v zdravotníckych zariadeniach.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky
účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v §32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní:
A) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a)
B) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b)
C) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. c)
D) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. d)
E) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e)
F) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f)
Splnenie uvedených podmienok účasti uchádzač preukazuje podľa §32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzač zapísaný do Zoznamu hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže doklady požadované na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní nahradiť predložením informácie o jeho zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov, prípadne potvrdením o jeho zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzač môže doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom v zmysle § 39
zákona o verejnom obstarávaní predbežne nahradiť Jednotným európskym dokumentom
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 07.02.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 07.02.2023 11:00
Miesto: Otváranie ponúk je verejné a bude prebiehať výlučne elektronickou formou, prostredníctvom funkcionality
systému ERANET.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je verejné a bude prebiehať výlučne elektronickou formou, prostredníctvom funkcionality systému ERANET. Uchádzači, ktorí podali ponuku v lehote na predkladanie ponúk budú mať v systéme ERANET v rámci predmetnej zákazky sekciu "Otváranie ponúk", do ktorej vedia vstúpiť 15 min. pred otvorením ponúk. Manuál k otváraniu ponúk sa nachádza na prihlasovacej stránke systému.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejný obstarávateľ týmto informuje, že všetky povinne zverejňované dokumenty vrátane súťažných podkladov a
vysvetlení zverejní v súlade s § 64 ods. 4 zákona o VO v systéme ERANET na URL adrese:
https://nsmas.eranet.sk/tenders v rámci zobrazenia detailu predmetného verejného obstarávania (priamy link:
http://nsmas.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/231
2. Verejný obstarávateľ záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po registrovaní sa do systému. Pri
zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov budú títo záujemcovia informovaní. O záujemcoch, ktorí si prevezmú súťažné podklady bez registrácie verejný obstarávateľ nemá evidenciu.
3. Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa do systému ERANET na URL:https://nsmas.eranet.sk.Uchádzač je oprávnený predložiť ponuku až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému ERANET. Registrácia do systému ERANET je bezplatná. Podmienky a pravidlá používania systému ERANET sú uvedené na: https://nsmas.eranet.sk v časti Podmienky a Manuál.
4. Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému ERANET:
OS: MS Win 7 a vyššie, Android, iOS7, Linux;
Aktuálne verzie prehliadačov: IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 30.0 a vyššie, Chrome35 a vyššie;
Ďalšie požiadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies
5. Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky v súlade s § 66 ods. 7 písm. b) a § 55 ods. 1, t.j. vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste.
6.Uchádzač môže doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní predbežne nahradiť Jednotným európskym dokumentom.
7.Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií a nie je obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
8. Všetky potrebné informácie na vypracovanie a predloženie ponuky a komunikáciu sa nachádzajú v súťažných
podkladoch. Záležitosti neupravené v tomto oznámení a súťažných podkladoch sa riadia zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
04.01.2023