Systémy pre uzáver skratových chýb srdca a dilatáciu mitrálnej chlopne

  Zadávateľ:
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
2.856.899,95 €
  Možnosť prihlásenia do:
06.02.2023 09:02

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
04.01.2023
  Dátum zverejnenia:
10.01.2023
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35971126
Pod Krásnou hôrkou 1 , 83348 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Martina Frajková
Telefón: +421 259320629
Email: martina.frajkova@nusch.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9390
Hlavná adresa(URL): http://nusch.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Systémy pre uzáver skratových chýb srdca a dilatáciu mitrálnej chlopne
Referenčné číslo: 15/2023/VO/MF
II.1.2) Hlavný kód CPV
33141122-1
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Systémy pre uzáver skratových chýb srdca a dilatáciu mitrálnej chlopne - rozdelenie do jednotlivých častí v súlade s rozhodujúcimi biomedicínsko - technickými parametrami. Podrobný opis predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B.2 Opis predmetu zákazky
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
2 856 899,95 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 5
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Systémy pre uzáver skratových chýb srdca a dilatáciu mitrálnej chlopne
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33141240-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, nemocničná lekáreň
II.2.4) Opis obstarávania:
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu najmä so zreteľom na systémy na uzatváranie vrodených a získaných skratových chýb srdca ako aj uška ľavej predsiene perkutánnou technikou. Zavádzacie sety pre okluzery slúžiace na uzatváranie vrodených a získaných skratových chýb, patentného foramen ovale, okluzorov ako aj apendixu ľavej predsiene perkutánnou technikou. Cievne vodiace drôty typu extra support s diametrom 0,035 inchov a 260-cm dĺžky , vrátane meracích balónikov a cievnych uzáverov.
Predpokladané množstvo:
Okluzor pre uško ľavej predsiene - 33 ks
Okluzor PFO, ASD - 50 ks
Plug cievny - 35 ks
Set zavádzací pre okluzer - 100 ks
Set zavádzací pre okluzer ovládateľný - 20 ks
Cievne vodiace droty - 350 ks
Katétre balónikové meracie - 80 ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
390 315,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Uvedené množstvá pre všetky časti sú predpokladané na 36 mesiacov. Nie sú pre obstarávateľskú organizáciu záväzné a budú sa konkretizovať podľa individuálnych objednávok - v závislosti od počtu a diagnózy pacientov. Skutočne odobraté množstvo môže byť nižšie, rovnaké alebo vyššie ako predpokladané množstvo.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Systémy pre uzáver skratových chýb srdca a dilatáciu mitrálnej chlopne
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33141210-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, nemocničná lekáreň
II.2.4) Opis obstarávania:
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu najmä so zreteľom na dilatáciu zúžených mitrálnych chlopní Inoueho technikou (kompletný set) vrátane príslušenstva.
Predpokladané množstvo:
Set pre dilatácie zúžených mitrálnych chlopní - 15 ks
Katéter turnpike pre obtiažnu cievnu anatómiu - 20 ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
47 270,90 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Uvedené množstvá pre všetky časti sú predpokladané na 36 mesiacov. Nie sú pre obstarávateľskú organizáciu záväzné a budú sa konkretizovať podľa individuálnych objednávok - v závislosti od počtu a diagnózy pacientov. Skutočne odobraté množstvo môže byť nižšie, rovnaké alebo vyššie ako predpokladané množstvo.
Časť: 3
II.2.1) Názov
Systémy pre uzáver skratových chýb srdca a dilatáciu mitrálnej chlopne
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33141240-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, nemocničná lekáreň
II.2.4) Opis obstarávania:
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu s ohľadom najmä na okluzory s nízkoprofilovým ľavopredsieňovým diskom pre uzáver defektov predsieňovej prepážky, oklúzorov pre uzáver viacpočetných predsieňových defektov ,patentného foramen ovale a okluzorov pre uzáver paravalvulárnych netesností (leakov). Zavádzací systém s kĺbovým spínacím mechanizmom musí umožňovať flexibilitu počas implantácie oklúzora.
Predpokladané množstvo:
Okluzory - 100 ks
Oklúzory pre uzáver paravalvulárnych netesností - 5 ks
Zavádzací systém - 115 ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
378 557,95 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Uvedené množstvá pre všetky časti sú predpokladané na 36 mesiacov. Nie sú pre obstarávateľskú organizáciu záväzné a budú sa konkretizovať podľa individuálnych objednávok - v závislosti od počtu a diagnózy pacientov. Skutočne odobraté množstvo môže byť nižšie, rovnaké alebo vyššie ako predpokladané množstvo.
Časť: 4
II.2.1) Názov
Systémy pre uzáver skratových chýb srdca a dilatáciu mitrálnej chlopne
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33141122-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, nemocničná lekáreň
II.2.4) Opis obstarávania:
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom najmä na systém na rekonštrukciu insuficientnej mitrálnej chlopne aproximáciou tkaniva pomocou perkutánne implantovateľnej mechanickej svorky bez potreby zastavenia srdca alebo kardiopulmonárneho bypassu, vyrobenej zo zliatin kovov CoCr a polyesterovej tkaniny, slúžiaci ako permanentný implantát. Vo veľkosti svorky 4-6x9 mm a 4-6x12mm poskytujúce rôzne možnosti liečby, s pracovnou dĺžkou vodiaceho katétra do 800mm.
Predpokladané množstvo: 55 ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 101 100,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Uvedené množstvá pre všetky časti sú predpokladané na 36 mesiacov. Nie sú pre obstarávateľskú organizáciu záväzné a budú sa konkretizovať podľa individuálnych objednávok - v závislosti od počtu a diagnózy pacientov. Skutočne odobraté množstvo môže byť nižšie, rovnaké alebo vyššie ako predpokladané množstvo.
Časť: 5
II.2.1) Názov
Systémy pre uzáver skratových chýb srdca a dilatáciu mitrálnej chlopne
Časť č.: 5
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33141122-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, nemocničná lekáreň
II.2.4) Opis obstarávania:
Systém pre uzáver uška ľavej predsiene na otvorenom hrudníku a endoskopicky.
A)Svorka pre miniinvazívny uzáver uška ľavej predsiene - na otvorenom hrudníku,Predpokladané množstvo : 600 ks
B)Svokra pre miniinvazívny uzáver uška ľavej predsiene - endoskopicky, Predpokladané množstvo : 90 ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
939 656,10 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Uvedené množstvá pre všetky časti sú predpokladané na 36 mesiacov. Nie sú pre obstarávateľskú organizáciu záväzné a budú sa konkretizovať podľa individuálnych objednávok - v závislosti od počtu a diagnózy pacientov. Skutočne odobraté množstvo môže byť nižšie, rovnaké alebo vyššie ako predpokladané množstvo.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO a preukázať ich splnenie predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 a/alebo ods. 5 ZVO nasledovne:
- § 32 ods. 1 písm. a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie vo verejnom obstarávaní a verejnej dražbe doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace. Uchádzač musí spĺňať aj podmienku ustanovenia zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 01.07.2016. V dôsledku tejto legislatívnej úpravy vznikla hospodárskym subjektom so statusom právnickej osoby na účely preukazovania osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO povinnosť predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu. Výpis z registra trestov právnickej osoby vydá Generálna prokuratúra Slovenskej republiky na základe písomnej žiadosti, nie starší ako tri mesiace, ak nemá doklad zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov,
- § 32 ods. 1 písm. b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
- § 32 ods. 1 písm. c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu v Slovenskej
republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu doloženým potvrdením miestne príslušného
daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
- § 32 ods. 1 písm. d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
- § 32 ods. 1 písm. e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
- § 32 ods. 1 písm. f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu doloženým čestným vyhlásením
Verejného obstarávania vyhláseného resp. začatého počnúc dňom 01.12.2019 sa nemôže zúčastniť uchádzač, záujemca alebo účastník, ktorý nespĺňa uvedené podmienky účasti.
Verejný obstarávateľ nemá prístup k informačným systémom verejnej správy, preto preukázanie splnenia
podmienok účasti podľa § 32 ods. 3 ZVO nie je možné.
Vzhľadom na povolený počet znakov - kompletne uvedené v súťažných podkladoch - Časť A.2 - Podmienky účasti
uchádzačov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Elektronická aukcia bude prebiehať v systéme EVO, www.evo.gov.sk. Pri
elektronickej aukcii postupujte podľa príslušnej príručky používateľa a uchádzača uverejnenej na portáli EVO v časti
Príručky.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 06.02.2023 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.08.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 06.02.2023 10:00
Miesto: Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, oddelenie pre verejné obstarávanie - prostredníctvom systému EVO.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude v súlade § 54 ods. 3 ZVO neverejné t.j. vykonané bez účasti uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, údaje z otvárania ponúk nebudú zverejnené a uchádzačom nebude poslaná zápisnica z otvárania ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Informačný systém Elektronického verejného obstarávania (ďalej len IS EVO), prostredníctvom ktorého sa
uskutočňuje elektronická komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní, prechádza k 31.03.2022
do správy Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej len úrad vlády) a od tohto dátumu úrad vlády plní všetky povinnosti správcu informačnej technológie verejnej správy. Na základe uvedeného, žiadame záujemcov/uchádzačov, aby všetky otázky týkajúce sa používania IS EVO posielali na adresu
eplatforma@vlada.gov.sk alebo kontaktovali pracovníkov telefonicky na čísle 02/ 209 25 100.
2. V zmysle Všeobecného metodického usmernenia č. 11/2019 k preukazovaniu novelizovanej podmienky účasti
týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) ZVO v prípade, ak hospodársky subjekt zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov podľa ZVO v znení účinnom do 1.12.2019 nebude mať v čase preverovania splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) ZVO vykonanú predmetnú aktualizáciu v Zozname hospodárskych subjektov, verejný obstarávateľ z dôvodu, že nemá oprávnenie získavať údaje z informačných systémov verejnej správy, požaduje predloženie príslušného dokladu od uchádzača zapísaného v Zozname hospodárskych subjektov.
3. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do systému EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.
4. Verejný obstarávateľ odporúča, aby sa záujemca pri práci v portáli EVO riadil minimálne používateľskou príručkou
zverejnenou na tomto portáli, resp. bol vyškolený na prácu v tomto portáli, nakoľko ak sa dopustí chýb pri práci v
systéme EVO, nesie za ne plnú zodpovednosť.
5. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami ZVO.
6. V prípade, že ponuka bude pre verejného obstarávateľa neprijateľná, to znamená, že ponuka uchádzača len čiastočne napĺňa potreby verejného obstarávateľa, alebo spĺňa podmienky a požiadavky súťaže, avšak uchádzač v ponuke uviedol pre verejného obstarávateľa inak neprijateľné podmienky a požiadavky, bude táto ponuka zo súťaže vylúčená. Inak neprijateľná ponuka je ponuka uchádzača, ktorá obsahuje také podmienky a požiadavky, ktoré majú za následok zvýšené náklady verejného obstarávateľa, ktoré v príprave procesu predmetnej verejnej súťaže nepredpokladal, alebo ich verejný obstarávateľ nemôže z objektívnych dôvodov splniť a akceptovať, alebo sa tieto podmienky a požiadavky uvedené v ponuke uchádzača vymykajú bežným obchodným zvyklostiam a ich uplatnenie je možné definovať ako nekalú hospodársku súťaž.
7. Vzhľadom na podmienky účasti, kritéria na vyhodnotenie ponúk a špecifikáciu predmetu zákazky, toto verejné
obstarávanie nie je zelené, ani obstarávanie inovácií a nie je ani zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: V lehotách v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z..
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
04.01.2023