Stavebné úpravy detských jaslí v Liptovskom Mikuláši

  Zadávateľ:
Mesto Liptovský Mikuláš
  Predpokladaná hodnota:
306.858,23 €
  Možnosť prihlásenia do:
27.01.2023 10:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
05.01.2023
  Dátum zverejnenia:
10.01.2023
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Liptovský Mikuláš
IČO: 00315524
Štúrova 1989/41, 03142 Liptovský Mikuláš
Slovensko
Kontaktná osoba: Ivan Brtáň
Telefón: +421 445565111
Fax: +421 445621396
Email: obstaravanie@mikulas.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4971
Hlavná adresa(URL): https://www.mikulas.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Stavebné úpravy detských jaslí v Liptovskom Mikuláši
Referenčné číslo: 345/2023/VO
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je realizácia projektu Stavebné úpravy detských jaslí v Liptovskom Mikuláši.
Stavebné úpravy spočívajú v zateplení objektov aj ich striech, v zbúraní sedlovej strechy nad jednopodlažnou časťou jaslí, v prestrešení južnej terasy jaslí, ďalej vo vnútorných dispozičných úpravách hospodárskeho pavilónu, výmenou niektorých otvorov, ďalej v položení novej strešnej fólie na spojovacom prístrešku, s tým súvisiaca výmena klampiarskych výrobkov, doplnení zábradlia, výmene zábradlia, súvisiace zdravotechnické a elektrické inštalácie.
Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov, v PD a vo výkaze výmer.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
306 858,23 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45215200-9
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Detské jasle MIKULÁŠIK, Komenského 2128, 031 01 Liptovský Mikuláš
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je realizácia projektu Stavebné úpravy detských jaslí v Liptovskom Mikuláši.
Stavebné úpravy spočívajú v zateplení objektov aj ich striech, v zbúraní sedlovej strechy nad jednopodlažnou časťou jaslí, v prestrešení južnej terasy jaslí, ďalej vo vnútorných dispozičných úpravách hospodárskeho pavilónu, výmenou niektorých otvorov, ďalej v položení novej strešnej fólie na spojovacom prístrešku, s tým súvisiaca výmena klampiarskych výrobkov, doplnení zábradlia, výmene zábradlia, súvisiace zdravotechnické a elektrické inštalácie.
Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov, v PD a vo výkaze výmer.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
306 858,23 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 5
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Projekt je financovaný z prostriedkov verejného obstarávateľa a Environmentálneho fondu, ktoré boli verejnému obstarávateľovi poskytnuté na základe Zmluvy č. E4253 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 29.11.2022 (ďalej dotačná zmluva) na realizáciu projektu: Stavebné úpravy detských jaslí v Liptovskom Mikuláši.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) spôsobom podľa § 32 ods. 2 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní.

Vo vzťahu k preukazovaniu podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a), b), c), e) a f) zákona o verejnom obstarávaní platí, že verejný obstarávateľ si ich splnenie overí z informačných systémov verejnej správy.
V prípade, že z technických príčin nebude môcť verejný obstarávateľ uvedené doklady získať, je oprávnený ich od uchádzača písomne dožiadať.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 3.1.Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO - zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
3.2.Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO - údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne zodpovedných za riadenie stavebných prác spracované formou zoznamu pracovníkov, ktorí budú pracovať v rámci predmetu zákazy s uvedením údajov: meno, funkcia, vzdelanie , prax v stavebníctve.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 3.1. - Uchádzač predloží zoznam zmlúv rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky výstavba a rekonštrukcia pozemných stavieb za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, ktoré v danom období uskutočňoval pre verejných obstarávateľov, obstarávateľov alebo iných odberateľov. V prípade, že uchádzač uskutočňoval stavebné práce pre verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov, zároveň predloží internetový odkaz na referencie verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov zverejnených na www.uvo.gov.sk, preukazujúcich skutočnosti uvedené v predloženom zozname stavebných prác.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby úhrnný finančný objem predložených zmlúv bol za stanovené obdobie v hodnote minimálne 300 000,00 EUR bez DPH. Zoznam zmlúv o uskutočnení stavebných prác musí obsahovať minimálne tieto údaje:
-obchodné meno a sídlo uskutočňovateľa (zhotoviteľa),
-obchodné meno a sídlo objednávateľa,
-predmet uskutočnenia stavebných prác (z ktorého bude zrejmé splnenie požiadaviek verejného objednávateľa),
-celkovú zmluvnú cenu,
-lehotu uskutočnenia stavebných prác (obdobie, počas ktorého boli stavebné práce uskutočňované),
-meno a priezvisko, kontakt - tel. č. a emailový kontakt kontaktnej osoby objednávateľa a jeho funkciu, u ktorej si možno overiť údaje uvedené v zozname.
V prípade, že uchádzač uskutočňoval stavebné práce pre verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov, zároveň predloží internetový odkaz na referencie verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov zverejnených na www.uvo.gov.sk , preukazujúcich skutočnosti uvedené v predloženom zozname stavebných prác.

K bodu 3.2. - Prílohou zoznamu zodpovedných osôb za riadenie stavebných prác musí byť
1.doklad o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho (ktorý bude zodpovedný za riadenie stavebných prác) v odbore pozemné stavby a potvrdenie SKSI o odbornom zameraní na pozemné stavby, vydaného alebo notifikovaného podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov v úradne osvedčenej kópii, alebo ekvivalentný doklad vystavovaný v členských krajinách.
2.profesijný životopis stavbyvedúceho zo zoznamom realizovaných stavieb, z ktorého je zrejmá odborná prax.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 27.01.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 27.01.2023 13:00
Miesto: Miestom on-line sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/ a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie - sprístupnenie ponúk sa uskutoční elektronicky on-line.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejné obstarávanie sa realizuje prostredníctvom informačného systému JOSEPHINE /ďalej len JOSEPHINE/, ktorý je dostupný na adrese https://josephine.proebiz.com. Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov aj na https://josephine.proebiz.com/sk/promoter/tender/36414/summary. Ďalšie informácie týkajúce sa spôsobu komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
2. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, tj. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE.
3. Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložená do systému JOSEPHINE
umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/ Predkladanie ponúk je umožnené iba
autentifikovaným uchádzačom. Podrobné informácie o autentifikácii uchádzača sú podrobne vymedzené v bode 12. súťažných podkladov.
4. Vo vzťahu k preukazovaniu podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a), b), c), e) a f) zákona o verejnom obstarávaní platí, že verejný obstarávateľ si ich splnenie overí z informačných systémov verejnej správy. V prípade, že z technických príčin nebude môcť verejný obstarávateľ uvedené doklady získať, je oprávnený ich od uchádzača písomne dožiadať.
5. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom.
6. Vyžaduje sa zloženie zábezpeky podľa § 46 ZVO . Zábezpeka: 9.000,00 EUR (slovom deväťtisíc €).
7. Predmetné verejné obstarávanie nie je: zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
05.01.2023