Denný stacionár - rekonštrukcia a prístavba - stavebné práce

  Zadávateľ:
Obec Dolná Streda
  Predpokladaná hodnota:
842.165,25 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.01.2023 10:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
05.01.2023
  Dátum zverejnenia:
10.01.2023
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Dolná Streda
IČO: 00611638
Dolná Streda 650, 92563 Dolná Streda
Slovensko
Kontaktná osoba: PhDr. Mgr. Ľuboš Šúry
Telefón: +421 317893280
Email: dolnastreda@seznam.cz
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Denný stacionár - rekonštrukcia a prístavba - stavebné práce
II.1.2) Hlavný kód CPV
45215200-9
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
V rámci zákazky budú vykonané stavebné práce na pôvodnom jednopodlažnom objekte s čiastočným podpivničením z roku 1760 a na prístavbe k pôvodnému objektu.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
842 165,25 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Dolná Streda
II.2.4) Opis obstarávania
Zákazka je podrobne opísaná v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
842 165,25 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 9
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Integrovaný regionálny operačný program
II.2.14) Doplňujúce informácie
Kód projektu v ITMS2014+ : 302021BTS1
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: .
Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní v platnom znení. (ďalej "ZVO"). Ich splnenie preukáže uchádzač predložením dokladov podľa § 32 ods. 2.,
resp. ods. 4. a ods. 5. ZVO alebo podľa § 152 ZVO.
Z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy sa nepredkladajú doklady podľa § 32 ods. 2,
písm. a) - výpisy z registra trestov
písm. b) - potvrdenia zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne
písm. c) - potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a potvrdenia miestne príslušného colného úradu
písm. e) - doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce,
alebo podľa § 152 ZVO - potvrdenie o zápise v zozname hospodárskych subjektov.
Doklady podľa § 32 ods. 2 ZVO sa predkladajú v needitovateľnej forme vo formáte .pdf.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: .
§ 33 ods. 1 písm. a) ZVO - vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky.
1. Vyjadrenie banky/bánk musí obsahovať údaje o tom, že uchádzač v období 12 mesiacov odo dňa vystavenia
vyjadrenia v prípade splácania úveru dodržiava splátkový kalendár, že nebol a nie je v nepovolenom debete,
a že jeho bežný účet nebol a nie je predmetom exekúcie.
Zároveň uchádzač predloží čestné vyhlásenie, že v iných bankách ako tých, ktorých predkladá vyjadrenia, nemá vedené účty a ani žiadne iné záväzky.
2. Prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky, že uchádzačovi poskytne úver na zabezpečenie realizácie predmetu zákazky vo výške minimálne 400 000,- EUR, alebo ekvivalent v inej mene. Z predloženého úverové prísľubu musí jednoznačne vyplývať záväzok banky poskytnúť uchádzačovi úver, ak bude v tomto verejnom obstarávaní úspešným uchádzačom.
Prísľub banky môže uchádzač nahradiť potvrdením banky alebo pobočky zahraničnej banky o tom, že má k dispozícii na svojom bankovom účte (bankových účtoch) voľné finančné prostriedky vo výške minimálne 400 000,- EUR.
Zároveň uchádzač predloží čestné vyhlásenie, že túto sumu použije na financovanie realizácie predmetu zákazky.
Doklady musia byť predložené nie staršie ako 1 mesiac ku dňu lehoty na predkladanie ponúk.
Doklady sa predkladajú v needitovateľnej forme vo formáte .pdf.
Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby v zmysle § 33 ods. 2 ZVO.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a
ekonomického postavenia spoločne.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: .
Verejný obstarávateľ požaduje splnenie podmienok účasti podľa:
1) § 34 ods. 1 písm. b) ZVO zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od
vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miesta lehôt uskutočnenia stavebných prác.
Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených
stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola
vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené
dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení,
doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
2) § 34 ods. 1 písm. d) v súlade s § 35 ZVO opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a
opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality.
3) § 34 ods. 1 písm. g) ZVO - údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na
plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov,
4) podľa § 34 ods. 1 písm. h) ZVO v nadväznosti na § 36 ZVO - uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač použije pri plnení zmluvy.
5) podľa § 34 ods. 1 písm. l) ZVO uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač alebo záujemca v úmysle
zabezpečiť subdodávateľom.
Uchádzač predloží zoznam podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má v úmysle zabezpečiť subdodávateľom v % - tách, spolu s uvedením identifikačných údajov subdodávateľa, ak je známy, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia ak nebolo pridelené identifikačné číslo.
Podiel subdodávateľsky zabezpečovaných prác uchádzač rozpíše v členení: druh práce, subdodávateľ, hodnota prác vyjadrená v % k ponukovej cene.
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby podľa § 34 ods. 3 ZVO.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej
spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.
Na prepočet inej meny sa prepočítajú ceny na EUR podľa priemerného ročného kurzu ECB (Európskej centrálnej banky) za príslušný kalendárny rok. Za rok 2022 kurzom ECB ku dňu uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku VO.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: .
K bodu 1) § 34 ods. 1 písm. b) ZVO
Zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. Za stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky sa považujú práce na výstavbe alebo rekonštrukcií objektov pozemných stavieb. Zoznam musí obsahovať minimálne 1 zákazku rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky v hodnote min. 500 000,00 Eur bez DPH.
K bodu 2) § 34 ods. 1 písm. d) ZVO - Uchádzač predloží platné doklady:
Certifikát systému manažérstva kvality vydaný nezávislou inštitúciou podľa normy EN ISO 9001 v oblasti stavebných prác Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie systému manažérstva kvality predložené uchádzačom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie systému manažérstva kvality sú v súlade s požadovanými slovenskými technickými normami na systém manažérstva kvality.
Pokiaľ ide o preukázanie rovnocennosti opatrení navrhovaných uchádzačom opatreniam požadovaným verejným
obstarávateľom, dôkazné bremeno je na uchádzačovi.
K bodu 3) podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO Uchádzač predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej
kvalifikácii zodpovedných osôb.
Požiadavky na odbornú spôsobilosť, vzdelanie a prax za kľúčových odborníkov uchádzač preukáže:
a) Osvedčením s požadovaným odborným zameraním alebo ekvivalentného dokladu,
b) profesijným životopisom,
c) zoznamom projektov uskutočnených kľúčovým odborníkom,
d) disponibilitu počas realizácie zákazky zmluvou, dohodou alebo čestným vyhlásením.
Uchádzač predloží údaje za nasledovných kľúčových expertov:
1 - stavbyvedúci pre pozemné stavby (1 osoba). Požaduje sa, aby táto osoba mala odbornú prax a spôsobilosť v
oblasti predmetu zákazky, podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch, resp. ekvivalentnú obdobnú spôsobilosť uznanú v krajinách Európskej únie. Preukázanie skúsenosti - min. 1 zákazka rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky v hodnote min. 800 000 EUR bez DPH.
2 - autorizovaný technik BOZP na stavbách rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. Odbornú kvalifikáciu uchádzač preukáže osvedčením v súlade so zákonom NR SR č. 125/2006 Z.z. o BOZP a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo ekvivalentný doklad výkonu činností bezpečnostnotechnických služieb.
K bodu 4) podľa § 34 ods. 1 písm. h) ZVO v nadväznosti na § 36 ZVO
Uchádzač uvedie opatrenia environmentálneho manažérstva, ktoré použije pri plnení zmluvy, ktorá bude výsledkom
verejného obstarávania, pričom tieto opatrenia musia zabezpečovať úroveň ochrany životného prostredia zodpovedajúcu úrovni, ktorú zabezpečuje schéma Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), resp. registrácia v tejto schéme, na ktorú schému týmto Obstarávateľ v súlade s ustanovením § 36 ZVO odkazuje. Splnenie tejto podmienky účasti možno preukázať registráciou v schéme EMAS, prípadne validovaným environmentálnym vyhlásením alebo inými rovnocennými dôkazmi preukazujúcimi rovnocennosť opatrení navrhovaných uchádzačom opatreniam požadovaným verejným obstarávateľom s tým, že pokiaľ ide o preukázanie rovnocennosti opatrení navrhovaných uchádzačom opatreniam požadovaným verejným obstarávateľom, dôkazné bremeno je na uchádzačovi.
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
V súlade s ust. § 38 ods. 4 ZVO verejný obstarávateľ vyžaduje, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo sám
uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov. Za podstatné úlohy verejný obstarávateľ určuje všetky práce a dodávky
uvedené v rozpočte stavby pod položkami: 1 - Zemné práce, 2 - Zakladanie, 3 - Zvislé a kompletné konštrukcie
4 - Vodorovné konštrukcie, 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie, 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti, 712 - Izolácie
striech, povlakové krytiny, 713 - Izolácie tepelné, 762 - Konštrukcie tesárske, 765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 30.01.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 30.01.2023 10:05
Miesto: Obecný úrad Dolná Streda
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: .
Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na
predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v zmysle § 20 ZVO
elektronicky prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania (IS EVO) -
https://www.uvo.gov.sk/portalsystemu-evo-5f5.html.
Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní, vrátane predkladania ponúk, s výnimkou prípadov, keď to výslovne vylučuje ZVO.
2. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZVO, alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 ZVO, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Ak hospodársky subjekt použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania postupovať podľa § 39 ods. 6 ZVO.
Verejný obstarávateľ postupuje podľa § 39 ods. 7 a 8 ZVO, ak čestné vyhlásenie obsahuje aj informácie podľa druhej
vety.
3. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky
sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
4. Verejný obstarávateľ požaduje viazanosť ponuky zabezpečiť zábezpekou vo výške 25 000,00 Eur. Podmienky jej
zloženia a podmienky jej uvoľnenia alebo vrátenia sú určené v súťažných podkladoch.
5. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi bude v slovenskom jazyku. Zo strany
záujemcu/uchádzača bude akceptovaný aj český jazyk.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
05.01.2023