Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov pre Mesto Komárno

  Zadávateľ:
Mesto Komárno
  Predpokladaná hodnota:
  Možnosť prihlásenia do:
06.02.2023 12:02

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
03.01.2023
  Dátum zverejnenia:
09.01.2023
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Komárno
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00306525
Nám. gen. Klapku 1, 94501 Komárno
Kód NUTS: SK023
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Vojtech Valkó
Telefón: +421 948609016
Email: valko.vojtech@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://komarno.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov pre Mesto Komárno
Referenčné číslo: VO_IT_KN
II.1.2) Hlavný kód CPV
72222300-0
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov pre Mesto Komárno na dobu neurčitú. Predpokladaná hodnota zákazky je informatívne určená na 4 roky, avšak zmluva sa bude uzatvárať s úspešným uchádzačom na dobu neurčitú.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v nasledujúcom dokumente: Príloha SP - Návrh Zmluvy.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
364 422,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
72511000-0
50324100-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Mesto Komárno
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov pre Mesto Komárno na dobu neurčitú. Predpokladaná hodnota zákazky je informatívne určená na 4 roky, avšak zmluva sa bude uzatvárať s úspešným uchádzačom na dobu neurčitú.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v nasledujúcom dokumente: Príloha SP - Návrh Zmluvy.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
364 422,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
UPOZORNENIE:
Od uchádzačov sa požaduje nacenenie 48 mesiacov poskytovania predmetu zákazky, avšak zmluva s úspešným uchádzačom sa bude uzatvárať na dobu neurčitú!
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm.:
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

2) Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 2 písm.:
a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,
d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

Podľa Všeobecného metodického usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie č. 6 - 2016 zo dňa 12.8.2016 Trestná zodpovednosť právnických osôb Zadávateľ vyžaduje na preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) osobného postavenia predloženie výpisu z registra trestov právnickej osoby spolu s výpismi z registra trestov zákonom vymenovaných osôb (štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, člen dozorného orgánu, prokurista)!

Ďalšie doplňujúce informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Všetky podmienky vykonania zákazky sú stanovené v samostatnom dokumente: Príloha SP - Návrh Zmluvy.
Výsledkom verejného obstarávania bude ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB PRE PREVÁDZKU A ÚDRŽBU INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV v zmysle § 261 ods. 2 v spojení s § 269 ods. 2 zákona 513/91 Z.z. - Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 06.02.2023 12:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 28.02.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 06.02.2023 13:00
Miesto: Online otváranie ponúk cez systém ERANET!
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude verejné, t.j. Zadávateľ umožňuje online účasť na otváraní ponúk oprávneným osobám cez systém ERANET podľa § 52 ods. 2.
Ďalšie doplňujúce informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Zadávateľ týmto informuje, že všetky povinne zverejňované dokumenty vrátane súťažných podkladov a vysvetlení
zverejní v súlade §64 ods. 4 zákona o VO v systéme Eranet na URL adrese: https://obstaravanie.eranet.sk/

2. Komunikácia medzi Zadávateľom a záujemcami / uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní
elektronickou formou, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu, prostredníctvom systému ERANET dostupného na https://obstaravanie.eranet.sk/ (ďalej len ERANET).

3. Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca / uchádzač povinný zaregistrovať sa v systéme ERANET na URL adrese: https://obstaravanie.eranet.sk/.

4. Súťažné podklady vrátane ich doplnení a vysvetlení sú záujemcom prístupné bezodplatne, neobmedzene, úplným a priamym prístupom v editovateľnej podobe na URL adrese: https://obstaravanie.eranet.sk/#/tenders zákazka s ID-
1828. O záujemcoch, ktorí si prevezmú súťažné podklady bez prihlásenia Zadávateľ nemá evidenciu - o zverejnení
doplňujúcich informácií a vysvetlení nebudú informovaní. Zadávateľ preto záujemcom odporúča, aby si súťažné
podklady stiahli až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému.

5. Komunikácia sa bude uskutočňovať zo strany Zadávateľa výhradne v slovenskom jazyku a to písomnou formou v
elektronickej podobe prostredníctvom systému ERANET. Zo strany záujemcu / uchádzača sa bude akceptovať aj český jazyk.

6. Zadávateľ všetky povinné informácie podľa zákona o verejnom obstarávaní uverejní aj v profile verejného
obstarávateľa na stránkach www.uvo.gov.sk.

7. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené touto výzvou a súťažnými
podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

8. V rámci verejného obstarávania sa vyžaduje zábezpeka v hodnote 10 000,00 EUR. Všetky potrebné informácie sa nachádzajú v kapitole 11 Súťažných podkladov.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
03.01.2023