Nákup motorových vozidiel SUV_3

  Zadávateľ:
Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici
  Predpokladaná hodnota:
47.493,93 €
  Možnosť prihlásenia do:
03.02.2023 09:02

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
02.01.2023
  Dátum zverejnenia:
09.01.2023

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici
Vnútroštátne identifikačné číslo: 54435293
Tatranská Lomnica 66, 05960 Vysoké Tatry
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Veronika Vodhanelová
Telefón: +421 902868090
Email: svt@svt.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.spravatanap.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
§ 7 ods. 1 d)
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Životné prostredie

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Nákup motorových vozidiel SUV_3
Referenčné číslo: 2022/VO/TANAP/12
II.1.2) Hlavný kód CPV
34100000-8
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Nákup motorových vozidiel
Logický celok č. 1 Osobný terénny automobil triedy SUV v počte 2ks
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
47 493,93 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici, Tatranská Lomnica
II.2.4) Opis obstarávania:
Nákup motorových vozidiel
Logický celkový č. 1 Osobný terénny automobil triedy SUV
Terénny automobil SUV pre SIŽP
Podrobná špecifikácia tvorí prílohu k súťažným podkladom
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
47 493,93 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
10
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Financovaná z Operačného programu Kvalita životného prostredia v rámci projektu
Prevencia výskytu medveďa hnedého v blízkosti ľudí a ľudských obydlí. Kód projektu: NFP310010CGY8

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: 1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti
týkajúce sa osobného postavenia stanovené v § 32 ods. 1 ZVO.
2) Splnenie týchto podmienok uchádzač preukazuje dokladmi podľa §32 ods. 2 ZVO.
3) Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo pobyt mimo územia Slovenskej republiky môže splnenie týchto
podmienok preukázať podľa §32 ods. 4 a ods. 5 ZVO.
4) Podmienky účasti môže uchádzač preukázať aj:
a) v súlade s §39 ZVO jednotným európskym dokumentom alebo
b) v súlade s §152 ZVO informáciou o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov.
Verejný obstarávateľ uzná za rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského
štátu Európskej únie.
5) Ak uchádzač nepredloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, verejný obstarávateľ v súlade s §152 ods. 4 ZVO overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov.
6) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má
zabezpečiť.
7) Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať podľa § 55 ods. 1 - verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať splnenie
podmienok účasti po vyhodnotení ponúk u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Podľa §34 ods. 1 písm a) ZVO: zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri
roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt dodania tovaru, zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom dodaní tovaru podľa obchodných podmienok ak odberateľom
- bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia podľa § 12 ZVO,
- bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ,
ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich
uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli
uskutočnené.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač musí potvrdeniami preukázať, že v uvedenom období dodal tovar rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky.

Zoznam dodaných tovarov má obsahovať:
- názov a sídlo objednávateľa,
- kontaktné údaje objednávateľa (meno a priezvisko, tel. č., e-mail),
- predmet predmetu zmluvy,
- doba dodania,
- zmluvná cena bez DPH
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 03.02.2023 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 03.02.2023 09:30
Miesto: SVT, s.r.o., Starosaská 15, 052 01 Spišská Nová Ves

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Postup zadávania zákazky nadlimitným postupom sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom informačného systému EVO. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby uchádzač dodržal podmienky na softvér a hardvér výpočtovej techniky z ktorej bude odosielať súťažné podklady, aby mal uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady, technické vybavenie a odborné ovládanie systému EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému EVO sú zadefinované a zverejnené na portáli EVO v časti Príručky a odporúčania pre systém EVO (http://www.uvo.gov.sk).
Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že neposkytuje súťažné podklady v listinnej podobe na základe písomnej alebo e-mailovej žiadosti záujemcu. Súťažné podklady budú sprístupnené záujemcom po bezplatnej registrácii v systéme EVO.
2. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do systému EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.
3. Jednotný európsky dokument v editovateľnej forme a manuál k vyplneniu JED je možné stiahnuť z webového sídla Úradu pre verejné obstarávanie na nasledovnom odkaze: https://www.uvo.gov.sk/legislativametodikadohlad/
jednotnyeuropskydokument-%20pre%20verejne%20obstaravanie-553.html JED musí byť podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača.
4. Úspešný uchádzač - dodávateľ aj subdodávatelia sú povinní mať zápis v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č.315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ku dňu podpisu zmluvy.
5. Nepoužije sa elektronická aukcia.
6. Zábezpeka ponuky sa nepožaduje.
7. Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať ponuky podľa § 55 ods. 1 - verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať
splnenie podmienok účasti po vyhodnotení ponúk u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
02.01.2023