Nákup učebných pomôcok

  Zadávateľ:
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec
  Predpokladaná hodnota:
217.887,33 €
  Možnosť prihlásenia do:
03.02.2023 10:02

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
03.01.2023
  Dátum zverejnenia:
09.01.2023
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35568330
Rákocziho 23, 07701 Kráľovský Chlmec
Kód NUTS: SK042
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ivan Beňo
Telefón: +421 948231550
Email: sp@tatratender.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/11544
Hlavná adresa(URL): https://soskch.sk/hlavna-stranka/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: iné (vyplňte prílohu A.I)
Tatra Tender s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 44119313
Krčméryho 16 , 81104 Bratislava - mestská časť Staré Mesto , 81000 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Jakub Hošo
Telefón: +421 911774813
Email: jakub.hoso@tatratender.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/11544
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): https://soskch.sk/hlavna-stranka/
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Nákup učebných pomôcok
Referenčné číslo: 455956
II.1.2) Hlavný kód CPV
39162200-7
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodanie tovaru učebných pomôcok vrátane ich dopravy do miesta dodania/plnenia, inštalácie, sprevádzkovania, predvedenia a zaškolenia určených zamestnancov verejného obstarávateľa.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
217 887,33 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
22112000-8
42123000-7
31120000-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
areál Strednej odbornej školy techniky a remesiel-Müszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola, Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie tovaru učebných pomôcok vrátane ich dopravy do miesta dodania/plnenia, inštalácie, sprevádzkovania, predvedenia a zaškolenia určených zamestnancov verejného obstarávateľa, konkrétne:
Položka č. 1: Základné prístroje na prácu s e-učebnicami, príslušenstvo, PC 1 ks
Položka č. 2: E-učebnica Pneumatika s príslušenstvom 1 ks
Položka č. 3: E-učebnica Elektropneumatika s príslušenstvom 1 ks
Položka č. 4: Minikompresor so zníženou hlučnosťou 1 ks
Položka č. 5: E-učebnica Hydraulika s príslušenstvom 1 ks
Položka č. 6: Hydrogenerátor so sadou hadíc 1 ks
Položka č. 7: Pracovisko pre tréning zapájania pneumatických a elektropneumatických obvodov 3 ks
Položka č. 8: Pracovisko pre tréning zapájania hydrauických a elektrohydraulických obvodov 2 ks
Položka č. 9: E-učebnica PLC 1 ks
Položka č. 10: E-učebnica priemyselné snímače 1 ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
217 887,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
7
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: projekt "Inovatívne technológie vo vzdelávaní strojárenských odborov, kód 302021BNG2 v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok:
1.1 Tejto verejnej súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia vymedzené v ustanovení § 32 ods. 1 ZVO.

1.2 Spôsob preukázania splnenia podmienok podľa § 32 ods. 1 ZVO:
1.2.1 Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia svojím zápisom v zozname hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len ZHS) v súlade s § 152 ZVO.
1.2.2 Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v ZHS podľa § 152 ZVO preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia dokladmi v súlade s § 32 ods. 2 ZVO.

1.3 Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 1.2.2 vyššie alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

1.4 Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

1.5 Verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

1.6 Podrobnosti k podmienkam účasti osobného postavenia a ich preukazovanie sú uvedené v § 32 ZVO.

1.7. Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia môžu byť predbežne nahradené jednotným európskym dokumentom v súlade s bodom 4 Časti D. Podmienky účasti súťažných podkladov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 03.02.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 03.02.2023 11:00
Miesto: Informačný systém EVO. Keďže sa ponuky predkladajú prostredníctvom elektronického prostriedku podľa § 20 ZVO, v zmysle § 52 ods. 2 ZVO umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom komunikácie.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ prostredníctvom funkcionality systému EVO umožní účasť na otváraní ponúk prostredníctvom online sprístupnenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Akákoľvek komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi sa bude uskutočňovať elektronicky podľa § 20 ZVO, a to prostredníctvom Informačného Systému Elektronického Verejného Obstarávania - IS EVO. na adrese https://www.uvo.gov.sk/portal-systemuevo-5f5.html. V súvislosti s registráciou hospodárskych subjektov do IS EVO VER. 18 odporúčame záujemcom článok : https://www.uvo.gov.sk/uvod/aktualne-temy-2a8.html?id=421

2. Požiadavky ustanovujúce spôsob predloženia ponúk a ich obsah sú uvedené v Časti A. súťažných podkladov.

3. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky. Zábezpeku je možné zložiť formou zloženia finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa, predložením
bankovej záruky alebo predložením poistenia záruky. Podrobnosti o podmienkach zloženia zábezpeky sú uvedené v bode 16 Časti A. Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladoch.

4. Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 66 ods. 7 ZVO.

5. Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ak bude naplnená niektorá z podmienok uvedených v § 11 ods. 1 ZVO. Verejný obstarávateľ bude uplatňovať opatrenia upravené v § 10 ods. 4 ZVO a súvisiacich ustanoveniach ZVO voči hospodárskym subjektom z tretích štátov, na základe ustanovení nariadenia vlády.

6. Verejný obstarávateľ obmedzuje informácie požadované v JED na podmienky účasti (týkajúce sa časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D) na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (Globálny údaj pre všetky podmienky účasti).

7. Predmetné verejné obstarávanie nie je vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na
vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy zeleným obstarávaním, ani obstarávaním inovácií, a nie je ani zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
03.01.2023