Dodávka motorových vozidiel pre ZsVS, a.s._časť 3

  Zadávateľ:
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
475.416,90 €
  Možnosť prihlásenia do:
03.02.2023 09:02

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
02.01.2023
  Dátum zverejnenia:
09.01.2023
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36550949
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Marek Havaš
Telefón: +421 902999209
Email: klient@tenders.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.zsvs.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/455933
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/455933
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Obstarávateľ podľa § 9 ZVO
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Energetika
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Dodávka motorových vozidiel pre ZsVS, a.s._časť 3
Referenčné číslo: ZsVS/Vozidla_3/2023
II.1.2) Hlavný kód CPV
34136000-9
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis:
Obstaranie úžitkových motorových vozidiel N1 pre potreby ZsVS, a.s. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v prílohách súťažných podkladov
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
475 416,90 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
II.2.4) Opis obstarávania:
Obstaranie úžitkových motorových vozidiel N1 pre potreby ZsVS, a.s. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v prílohách súťažných podkladov
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
475 416,90 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní).
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods.1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Obstarávateľ upozorňuje, že s ohľadom na zákon číslo 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie
administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov(zákon proti byrokracii) v platnom znení nemá prístup do verejných registrov, z ktorých by si v procese
vyhodnocovania splnenia podmienok účasti mohol zabezpečiť prístup k dokladom preukazujúcim splnenie podmienok účasti uchádzača v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
Splnenie podmienky účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní: Jednotný
európsky dokument na účely zákona o verejnom obstarávaní je dokument, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti nahradené Jednotným európskym dokumentom predkladá obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom, určeným obstarávateľom. Vzor Jednotného európskeho dokumentu predkladá obstarávateľ v prílohe Súťažných podkladov. Jednotný európsky dokument v editovateľnej forme je možné stiahnuť aj z webového sídla UVO (www.uvo.gov.sk). Obstarávateľ požaduje, aby bol Jednotný európsky dokument ručne podpísaný osobou oprávnenou konať za hospodársky subjekt/záujemcu/uchádzača alebo riadne splnomocnenou osobou.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neuplatňuje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neuplatňuje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Neuplatňuje sa
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 03.02.2023 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 02.02.2024
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 03.02.2023 09:30
Miesto: ZsVS, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie elektronických ponúk v systéme EVO je verejné podľa § 52 ods. 2 ZVO.
Umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom funkcionality EVO v zmysle § 52 ods. 2 zákona
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
02.01.2023