SADOVÉ ÚPRAVY V RÁMCI REVITALIZÁCIE ČASTI PARKU NA RAČIANSKOM MÝTE V BRATISLAVE

  Zadávateľ:
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
  Predpokladaná hodnota:
280.199,60 €
  Možnosť prihlásenia do:
02.02.2023 12:02

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
02.01.2023
  Dátum zverejnenia:
09.01.2023
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00603317
Junácka 1, 83291 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Peter Jombík
Telefón: +421 907743462
Email: peter.jombik@banm.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8221
Hlavná adresa(URL): https://www.banm.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
SADOVÉ ÚPRAVY V RÁMCI REVITALIZÁCIE ČASTI PARKU NA RAČIANSKOM MÝTE V BRATISLAVE
Referenčné číslo: 10565/2022/DEN/08346
II.1.2) Hlavný kód CPV
77300000-3
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je uzavretie zmluvy o dielo v súlade s ustanovením § 56 zákona o verejnom obstarávaní za
stanovených podmienok v súťažných podkladoch, ktorej predmetom bude záväzok úspešného uchádzača (úspešných
uchádzačov) vykonať pre obstarávateľskú organizáciu riadne a včas dielo, ktoré je potrebné zhotoviť v rámci realizácie
projektu SADOVÉ ÚPRAVY V RÁMCI REVITALIZÁCIE ČASTI PARKU NA RAČIANSKOM MÝTE V BRATISLAVE a záväzok obstarávateľskej organizácie dielo zhotovené v súlade so stanovenými podmienkami v súťažných podkladoch prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú zmluvnú cenu.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
280 199,60 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Park na Račianskom Mýte v Bratislave. Park sa nachádza v mestskej časti Bratislava-Nové mesto, k.ú. Nové Mesto.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je uzavretie zmluvy o dielo v súlade s ustanovením § 56 zákona o verejnom obstarávaní za
stanovených podmienok v súťažných podkladoch, ktorej predmetom bude záväzok úspešného uchádzača (úspešných
uchádzačov) vykonať pre obstarávateľskú organizáciu riadne a včas dielo, ktoré je potrebné zhotoviť v rámci realizácie
projektu SADOVÉ ÚPRAVY V RÁMCI REVITALIZÁCIE ČASTI PARKU NA RAČIANSKOM MÝTE V BRATISLAVE a záväzok obstarávateľskej organizácie dielo zhotovené v súlade so stanovenými podmienkami v súťažných podkladoch prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú zmluvnú cenu.
Podrobný opis obstarávania je uvedený v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
280 199,60 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
150
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OP Kvalita životného prostredia kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2020-62
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Predmet zákazky je financovaný z vlastných finančných zdrojov a zdrojov OP Kvalita životného prostredia.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť hospodársky subjekt, ktorý spĺňa taxatívne určené podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) podrobne uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neuplatnuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní podrobne uvedené v súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Podrobne uvedené v súťažných podkladoch a zmluve o dielo.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 02.02.2023 12:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 02.02.2023 12:00
Miesto: Verejné otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky v súlade so zákonom na mieste a v čase uvedenom v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania. Miestom on-line sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/ a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ prostredníctvom funkcionality systému JOSEPHINE, umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na predkladanie ponúk. Podrobne informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Prístup k súťažným podkladom a ku všetkým ostatným dokumentom zákazky, t.j. vysvetľovanie súťažných
podkladov, prípadne ich doplnenie je elektronicky cez systém JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/35304/summary,

čím verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k podkladom. Z uvedeného dôvodu verejný
obstarávateľ tieto dokumenty záujemcom nezasiela.
2. Verejný obstarávateľ bude postupovať podľa § 66 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.
3. Ponuky musia byť vyhotovené elektronicky podľa § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a budú sa
predkladať elektronicky podľa § 49 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese verejného obstarávania, t.j. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej prevzatia. Za okamih prevzatia sa považuje okamih, odkedy má adresát objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t,j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Ponuka je vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/ . Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Podrobnosti o registrácii, identifikácii a autentifikácii uchádzačov sú uvedené v súťažných podkladoch a v manuáloch systému JOSEPHINE zverejnených v Knižnici manuálov a odkazov na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/sk/ .
4. Úspešný uchádzač a jeho známi subdodávatelia musia byť pred podpisom zmluvy zapísaní v registri partnerov
verejného sektora, ak majú povinnosť byť zapísaní v Registri partnerov verejného sektora.
5. Zábezpeka ponuky sa nepožaduje.
6. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky v prípade, ak bude predložená len jedna ponuka vo verejnej súťaži/ponuka uchádzača presahuje finančné možnosti verejného obstarávateľa.
7. Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právnu formu, musí však stanoviť lídra skupiny dodávateľov. Všetci členovia
takejto skupiny dodávateľov utvorenej na dodanie/poskytnutie predmetu zákazky sú povinní udeliť plnomocenstvo
jednému z členov skupiny dodávateľov konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní ako aj konať v mene skupiny pre prípad prijatia ich ponuky, podpisu Zmluvy a
komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia Zmluvy. V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov pred podpisom Zmluvy uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu, v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto sa akou časťou bude podieľať na plnení zákazky, ako aj skutočnosť, že všetci členovia skupiny dodávateľov sú zaviazaní zo záväzkov voči verejnému obstarávateľovi spoločne a nerozdielne.
8. Podľa § 39 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienky účasti možno preukázať jednotným európskym dokumentom, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti, pričom doklad, resp. doklady nahradené predloží uchádzač verejnému obstarávateľovi do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu.
9. Úspešný uchádzač/zhotoviteľ je v lehote 5 pracovných dní odo dňa účinnosti Zmluvy povinný zložiť finančnú
zábezpeku vo výške 5 % celkovej ceny za dielo. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
9. Predmetné verejné obstarávanie je zelené verejné obstarávanie.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
02.01.2023