Kanalizácia a ČOV obce Bukovec

  Zadávateľ:
Obec Bukovec
  Predpokladaná hodnota:
439.359,49 €
  Možnosť prihlásenia do:
31.01.2023 10:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
05.01.2023
  Dátum zverejnenia:
09.01.2023
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Bukovec
IČO: 00324027
Bukovec 83 , 04420 Bukovec
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Lýdia Mikulová
Telefón: +421 556853232
Email: ocu@bukovec.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Kanalizácia a ČOV obce Bukovec
Referenčné číslo: 01/2023
II.1.2) Hlavný kód CPV
45252000-8
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú stavebné práce, realizácia výstavby ČOV pre obec Bukovec v rozsahu zodpovedajúcemu predloženému výkazu výmer a k ním príslušnej projektovej dokumentácie a sprievodnej projektovej dokumentácie.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
439 359,49 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45252127-4
45252130-8
45232440-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Miesto plnenia zákazky sa nachádza na parc. k.ú. Bukovec KN-C 617/19. Bližšie určenie miesta realizácie diela je uvedené v súťažných podkladoch a v ich prílohách (Príloha č.3.1 PD stavby)
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky sú stavebné práce, realizácia výstavby ČOV pre obec Bukovec v rozsahu zodpovedajúcemu predloženému výkazu výmer, rozpočtu a k ním príslušnej projektovej dokumentácie a sprievodnej projektovej dokumentácie.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
439 359,49 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí na základe rozhodnutia verejného obstarávateľa v súlade s § 112 ods. 4
ZoVO spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZoVO a ich
splnenie preukáže spôsobom podľa § 32 ods. 2, písm. e) a f) , alebo podľa § 152 ZoVO, v rozsahu uvedenom v dokumente "Výzva na predloženie ponuky a súťažné podklady" zverejnenom v Dokumentoch zákazky.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí k preukázaniu splnenia podmienok účasti týkajúcej sa technickej a odbornej spôsobilosti predložiť doklady:
-podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZoVO
-podľa§ 34 ods. 1 písm. d) ZoVO v nadväznosti na § 35 ZoVO
-podľa§ 34 ods. 1 písm. g) ZoVO
-podľa§ 34 ods. 1 písm. h) ZoVO v nadväznosti na § 36 ZoVO
v rozsahu uvedenom v dokumente Súťažné podklady kapitola B, p.č. 3
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Informácie o podmienkach účasti týkajúcich sa technickej a odbornej
spôsobilosti uchádzača, sú uvedené v súťažných podkladoch. Súťažné podklady sú zverejnené v Profile verejného
obstarávateľa, zároveň je umožnený k súťažným podkladom vrátane editovateľných príloh, priamy prístup bez
obmedzení či poplatkov v elektronickej platforme v IS EVO
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Dĺžka trvania zákazky lehota plnenia: 12 kalendárnych mesiacov
Lehota plnenia predmetu zákazky začína plynúť nasledovným dňom po protokolárnom odovzdaní a prevzatí staveniska. Určenie dĺžky trvania zákazky a lehoty plnenia predmetu zákazky s určením začiatku
jej plynutia je uvedené bližšie v súťažných podkladoch v Prílohe č. 4 Návrh Zmluvy o dielo
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 31.01.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 31.01.2023 10:05
Miesto: Obec Bukovec
Bukovec 83
Obecný úrad, kancelária starostky
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Ponuky sa budú otvárať elektronicky, prostredníctvom elektronickej platformy v IS EVO
Podrobné informácie o oprávnených osobách zúčastnených na otváraní ponúk sú stanovené v Súťažných podkladoch kapitola A 5, p.č.22
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
a) Verejný obstarávateľ (VO) vykonáva predmetné verejné obstarávanie prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy a zabezpečuje s využitím informačného systému Elektronického verejného obstarávania (IS EVO).

b Verejný obstarávateľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi výkonovú záruku vo výške 5 % z Ceny za Dielo bez DPH a to ku dňu protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska. Ďalšie podmienky sú uvedené v prílohe č.4 Zmluva o dielo, článok XII.

c) Verejný obstarávateľ pre zabezpečenie viazanosti ponuky počas lehoty viazanosti ponuky požaduje zábezpeku podľa § 112 ods. 14 ZoVO vo väzbe na § 46 ZoVO vo výške: 15 000,00 EUR (slovom: pätnásťtisíc eur) resp. ekvivalent v inej mene.
Podľa § 46 ods. 6 ZoVO zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač odstúpi od svojej ponuky a/alebo ak neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu podľa § 56 ods. 8 až 15 ZoVO.

d) VO uvádza, že obmedzuje informácie požadované na PÚ (týkajúce sa časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D jednotného európskeho dokumentu) na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti), t.j. či hosp. subjekty (HS) spĺňajú všetky požadované PÚ v rozsahu uvedenom vo výzve. HS môže predbežne nahradiť doklady určené VO na preukázanie splnenia PÚ aj predložením čestného vyhlásenia.

e) Zhotoviteľ je povinný doručiť Objednávateľovi najneskôr do troch pracovných dní po prevzatí staveniska kópiu dokladu o poistení zodpovednosti za škody, ktoré by v súvislosti s vykonávaním prác mohol Objednávateľovi spôsobiť sám, príp. ktoré by mohli spôsobiť Objednávateľovi tretie osoby (napr. subdodávatelia) na sumu minimálne do výšky hodnoty dohodnutej zmluvnej ceny diela - kópiu zmluvy o poistení. Ďalšie podmienky sú uvedené v prílohe č.4 Zmluva o dielo, článok XV.

f) Lehota na doručenie žiadosti o vysvetlenie prostredníctvom IS EVO: Dostatočne vopred pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, tak, aby bolo umožnené VO poskytnúť vysvetlenie informácií uvedených vo výzve všetkým záujemcom, najneskôr 3 prac. dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

g) Toto verejné obstarávanie je zelené verejné obstarávanie, sú uplatnené environmentálne aspekty vo verejnom obstarávaní. V rámci podmienok účasti vo verejnom obstarávaní ide o požiadavku verejného obstarávateľa na predloženie certifikátu EMAS, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek noriem na systém environmentálneho manažérstva. Ďalšie podmienky sú uvedené v SP , kapitola B ,bod. 3.4
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
05.01.2023