Rekonštrukcia chodníkov v meste Krupina

  Zadávateľ:
Mesto Krupina
  Predpokladaná hodnota:
164.652,66 €
  Možnosť prihlásenia do:
31.01.2023 10:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
05.01.2023
  Dátum zverejnenia:
09.01.2023
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Krupina
IČO: 00320056
Svätotrojičné námestie 4/4 , 96301 Krupina
Slovensko
Kontaktná osoba: Jaroslav Babic
Telefón: +421 911822711
Email: euprojekty@euprojekty.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/456064
Hlavná adresa(URL): https://krupina.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Miestna samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia chodníkov v meste Krupina
Referenčné číslo: ID-0077
II.1.2) Hlavný kód CPV
45233161-5
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Časť č.1 Rekonštrukcia chodníka na ul. ČSA časť 2
SO 01 časť komunikácia pre peších
- Zámková dlažba - 60 mm
- Podkladový štrk - 40 mm
- Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 120 mm
- Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm
prejazdové plochy
- Zámková dlažba - 80 mm
- Podkladový štrk - 40 mm
- Podklad z betónu C 16/20 - 100 mm
SO 02 komunikácia pre peších
- Zámková dlažba - 60 mm
- Podkladový štrk - 40 mm
- Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 120 mm
- Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm

Časť č.2 Rekonštrukcia asfaltového chodníka ul. M.R. Štefanika
SO 01 časť komunikácia pre peších
- Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm
časť - časť - komunikácie pre peších
- V zelenom páse medzi chodníkom a bet. múrikom sa upraví zeleň, výsadbou krovinatých rastlín, s podkladnou geotextíliou a obsypom z premývaným štrkom.
SO 02 komunikácia pre peších
- Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm

Podrobné riešenie je spracované v projektovej dokumentácií a výkaze výmer, ktorá je súčasťou súťažných podkladov(Príloha č.3).
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
164 652,66 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Časť č.1 Rekonštrukcia chodníka na ul. ČSA časť 2
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233161-5
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
k.ú. Krupina - parcely C KN č. 209/1,209/2,209/3, 207/2
k.ú. Krupina - parcely E KN č. 9591/2, 9620/5, 45/2, 176, 9614/1, 9621/3, 178/1, 178/2
II.2.4) Opis obstarávania
SO 01 časť komunikácia pre peších
- Zámková dlažba - 60 mm
- Podkladový štrk - 40 mm
- Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 120 mm
- Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm

prejazdové plochy
- Zámková dlažba - 80 mm
- Podkladový štrk - 40 mm
- Podklad z betónu C 16/20 - 100 mm

SO 02 komunikácia pre peších
- Zámková dlažba - 60 mm
- Podkladový štrk - 40 mm
- Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 120 mm
- Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm

Podrobné riešenie je spracované v projektovej dokumentácií a výkaze výmer, ktorá je súčasťou súťažných podkladov(Príloha č.3).
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
80 942,07 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 2
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: MAS Verejno - súkromné partnerstvo Hontiansko Dobronivské, kód výzvy: IROP-CLLD-AKD6-512-001
Časť: 2
II.2.1) Názov
Časť č.2 Rekonštrukcia asfaltového chodníka ul. M.R. Štefanika
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233161-5
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Banskobystrický kraj, Okres Krupina, katastrálne územie: Krupina
parcely C KN č. 208, 1330/4 - k.ú. Krupina
II.2.4) Opis obstarávania
SO 01 časť komunikácia pre peších
- Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm

časť - časť - komunikácie pre peších
- V zelenom páse medzi chodníkom a bet. múrikom sa upraví zeleň, výsadbou krovinatých rastlín, s podkladnou geotextíliou a obsypom z premývaným štrkom.

SO 02 komunikácia pre peších
- Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm

Podrobné riešenie je spracované v projektovej dokumentácií a výkaze výmer, ktorá je súčasťou súťažných podkladov(Príloha č.3).
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
83 710,59 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 2
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: MAS Verejno - súkromné partnerstvo Hontiansko Dobronivské, kód výzvy: IROP-CLLD-AKD6-512-001
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: § 32 ods. 1 písm. e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu - Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca v súlade s § 32 ods. 2 pís. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky

§ 32 ods. 1 písm. f), že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca v súlade s § 32 ods. 2 písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

Uchádzač nie je povinný v zmysle § 32, ods. 3 predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. e), a f), verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z uvedených dokladov alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: § 33 ods. 1 písm. a) - vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky.

Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby bez ohľadu na ich právny vzťah podľa podmienok uvedených v § 33 ods. 2 ZVO.

Uchádzač v ponuke vkladá doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti elektronicky do systému ERANET v pdf (vo formáte, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu) naskenovanej forme originálov alebo úradne osvedčených kópií, ak nie je stanovené inak.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: a) Uchádzač predloží písomné vyjadrenie banky alebo ekvivalentného dokladu od banky alebo pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky (ďalej len banka), v ktorej má uchádzač vedený účet, o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky, ktorý musí obsahovať informáciu o tom, že uchádzač nie je ku dňu vystavenia dokladu v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár a že jeho bežný účet nie je predmetom exekúcie.
Ak uchádzač úver z banky nečerpal, prehlásenie o tejto skutočnosti. Výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky.
Uchádzač predloží vyjadrenie každej banky, v ktorej má podnikateľský účet.

b) Uchádzač zároveň predloží Čestné vyhlásenie podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, že nemá vedené účty ani záväzky v iných bankách ako tých, od ktorých predložil vyššie uvedené vyjadrenie, resp. iný ekvivalentný doklad.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: a)
§34 ods. 1 písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12 dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie,
2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené,

b)
§ 34 ods. 1 písm. h) v nadväznosti na § 36 uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač použije pri plnení zmluvy, pre Obidve časti predmetu zákazky

c)
§ 35 uvedením opatrení manažérstva kvality, ktoré uchádzač použije pri plnení zmluvy, pre Obidve časti predmetu zákazky
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Ad a)
Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; Za rozhodné obdobie, t.j. predchádzajúcich 5 rokov sa považuje posledných 5 priebežných rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa vyhlásenia tohto verejného obstarávania.
Časť č.1 Rekonštrukcia chodníka na ul. ČSA časť 2
Uchádzač predloží k zoznamu potvrdenia (referenčné listy) na zákazky rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky v kumulatívnej hodnote minimálne 160 000,- € bez DPH.
Za zákazku rovnakého alebo podobného charakteru bude verejný obstarávateľ považovať - Inžinierske stavby.

Časť č.2 Rekonštrukcia asfaltového chodníka ul. M.R. Štefanika
Uchádzač predloží k zoznamu potvrdenia (referenčné listy) na zákazky rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky v kumulatívnej hodnote minimálne 160 000,- € bez DPH.
Za zákazku rovnakého alebo podobného charakteru bude verejný obstarávateľ považovať - Inžinierske stavby.

Každú z vyššie uvedených uskutočnených stavieb uchádzač preukáže samostatnou referenčnou zákazkou. V prípade, že uchádzač uskutočnil jednu komplexnú stavbu, ktorá zahŕňa všetky vyššie uvedené technické charakteristiky, resp. parametre, nie je potrebné predkladať samostatné referencie podľa prvej vety odseku.
Verejný obstarávateľ pri vyhodnotení splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní zohľadní u uchádzača jeho referencie zverejnené na portáli ÚVO v evidencii referencií podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní, ak takéto referencie existujú.
Iné meny ako EUR sa prepočítajú na EUR podľa kurzu NBS (prípadne kurzu ECB - Európskej centrálnej banky) aktuálneho v deň zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk vo vestníku. Uchádzač je zároveň povinný v ponuke podrobne zdokumentovať prepočítavací postup pri každom doklade, v ktorom sa prepočet meny vykonal.

Ad b)
Časť č.1 Rekonštrukcia chodníka na ul. ČSA časť 2
Časť č.2 Rekonštrukcia asfaltového chodníka ul. M.R. Štefanika
Predložením platného certifikátu, vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým uchádzač preukáže zavedenie a používanie systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001 alebo ekvivalentom v oblasti vykonávania - Inžinierske stavby.
Obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát zavedenie a používanie systému environmentálneho manažérstva vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie kvality predložené záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie kvality sú v súlade s požadovanými normami zabezpečenia kvality

Ad c)
Časť č.1 Rekonštrukcia chodníka na ul. ČSA časť 2
Časť č.2 Rekonštrukcia asfaltového chodníka ul. M.R. Štefanika
Predložením platného certifikátu systému manažérstva kvality vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek technických noriem na systém manažérstva kvality záujemcom podľa normy STN EN ISO 9001 vzťahujúci sa na oblasť predmetu zákazky, alebo ekvivalent v oblasti vykonávania - Inžinierske stavby.
Obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie kvality predložené záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie kvality sú v súlade s požadovanými normami zabezpečenia kvality
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Zmluva o dielo, článok IX. Sankcie, bod 9.3
Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že objednávateľ má právo zadržať z tejto faktúry sumu vo výške 10% ako zádržné, pričom zádržné slúži výlučne na prípadnú úhradu nákladov na odstránenie vád a nedorobkov, ktoré zhotoviteľ včas neodstránil. Zadržaná zmluvná cena bude uhradená do 30 dní od odstránenia všetkých zistených vád uvedených v preberacom protokole. V prípade, že dielo bude zrealizované bez vád a nedorobkov, písomne odovzdané objednávateľovi, zádržné nebude uplatnené.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 31.01.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.05.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 31.01.2023 10:05
Miesto: Mesto Krupina, Svätotrojičné námestie 4/4, 96301 Krupina zasadačka
Obidve časti predmetu zákazky budú otvárané v rovnakom termíne otvárania ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Uchádzači, ktorí predložia ponuku, sa môžu zúčastniť otvárania ponúk v zmysle § 52 zákona o verejnom obstarávaní, pričom vyhodnotenie ponúk je neverejné v zmysle § 53 zákona č. 343/2015.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku v prípade, keď sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých sa oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania vyhlásilo a nebolo ich možné predvídať, alebo ak cenová ponuka uchádzača bude vyššia ako predpokladaná cena predmetu zákazky, ktorá je definovaná pre podlimitnú zákazku, hodnotu v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Verejný obstarávateľ má právo bez udania dôvodu a bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so Zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom a súčasne by bol Objednávateľovi doručený výsledok administratívnej kontroly verejného obstarávania so zisteniami, ktoré by bránili v pokračovaní finančnej operácie, resp. v plnení zmluvy.

Verejný obstarávateľ požaduje zádržné:
- vo výške 10% z faktúry, pričom zádržné slúži výlučne na prípadnú úhradu nákladov na odstránenie vád a nedorobkov, ktoré zhotoviteľ včas neodstránil.

Ďalšie podmienky zmlúv sú súčasťou súťažných podkladov sú uvedené v Zmluve o dielo (Príloha č.2(časť č. 1 a časť č. 2)).

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia v zmysle § 37.

V zmysle § 112 ods. 7 druhá písm. b) vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.

1. Verejný obstarávateľ týmto informuje, že všetky povinne zverejňované dokumenty vrátane súťažných podkladov a vysvetlení zverejní v súlade s §64 ods. 4 zákona o VO v systéme ERANET na URL adrese:
https://euprojekty.eranet.sk/tenders v rámci zobrazenia detailu predmetného verejného obstarávania (priamy link: http://euprojekty.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/77)

2. Verejný obstarávateľ záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po registrovaní sa do systému. Pri zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov budú títo záujemcovia informovaní. O záujemcoch, ktorí si prevezmú súťažné podklady bez registrácie verejný obstarávateľ nemá evidenciu - o zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov nebudú informovaní.

3. Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa do systému ERANET na URL: https://euprojekty.eranet.sk .Uchádzač je oprávnený predložiť ponuku až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému ERANET. Registrácia do systému ERANET je bezplatná.
Podmienky a pravidlá používania systému ERANET sú uvedené na: https://euprojekty.eranet.sk v časti PODMIENKY a MANUÁL.

4. Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému ERANET:
OS: MS Win 7 a vyššie, Android, iOS7, Linux; Aktuálne verzie prehliadačov: IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 30.0 a vyššie, Chrome 35 a vyššie;
Ďalšie požiadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies

Uchádzač v ponuke vkladá doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti elektronicky do systému ERANET v pdf naskenovanej forme originálov alebo úradne osvedčených kópií, ak nie je stanovené inak.

Podmienky účasti sú v plnom znení uvedené v kapitole A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV súťažných podkladov.

Predmetné verejné obstarávanie je a) zelené verejné obstarávanie a nie je b) obstarávanie inovácií, c) obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
05.01.2023