Žilina, kas. PJ - rekonštrukcia budovy č. 5 - R

  Zadávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
1.277.605,77 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.01.2023 09:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
04.01.2023
  Dátum zverejnenia:
09.01.2023
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
IČO: 30845572
Kutuzovova 8, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Petra Katreniaková
Telefón: +421 960317630
Email: petra.katreniakova@mil.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/452114
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Obrana
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Žilina, kas. PJ - rekonštrukcia budovy č. 5 - R
II.1.2) Hlavný kód CPV
45216200-6
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je rekonštrukcia budovy č. 5 v areáli kasární P. Jilemnického v Žiline. Budova sa nachádza na parcele č. 3782/51, LV č. 1768 v k. ú. Žilina. Pozemok je majetkovo a právne vysporiadaný a v správe MO SR.
Budova č. 5 je zložená z dvoch takmer identických dvojposchodových lodí prestrešených valbovou strechou, ktoré sú vzájomne prepojené spojovacou chodbou v úrovni oboch podlaží. Dispozične sa v jednotlivých lodiach nachádzajú prevádzkové miestnosti (kancelárie, sklady, spoločenské miestnosti a pod.) a v rámci spojovacieho krku sú umiestnené sociálne zariadenia a schodisko.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 277 605,77 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45321000-3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
kasárne P. Jilemnického, Žilina
II.2.4) Opis obstarávania
V rámci stavebných prác sa vykonajú búracie práce, obvodový plášť sa zateplí kontaktným zatepľovacím systémom ETICS, plochá strecha bude zateplená strešným polystyrénom. Zrealizuje sa výmena nosnej konštrukcie strechy väzníkový krov a osadí sa nová strešná krytina. Dažďové žľaby a zvody sa vymenia za nové. Pôvodné dverné otvory sa zamurujú pórobetónovým murivom. V rámci dispozičných zmien sa vytvoria nové priečky z pórobetónových tvárnic.
Pôvodné okná sa vymenia za nové, vstupné dvere sa vymenia za hliníkové. V sociálnych zariadeniach budú osadené WC kabínky. V rámci stavebných prác sa v objekte zrekonštruujú a vymenia podlahy. Na vnútorných stranách sa odstránia pôvodné maliarske nátery. Všetky omietané a sadrokartónové konštrukcie sa natrú dvojnásobným maliarskym náterom. Drevené konštrukcie budú ošetrené náterom proti drevokazným hubám a živočíchom. Oceľové konštrukcie budú ošetrené dvojnásobným antikoróznym náterom, resp. žiarovým zinkovaním.
V rámci zníženia energetickej náročnosti budovy sa demontujú jestvujúce liatinové telesá a osadia sa nové vykurujúce telesá, na ktoré sa osadia regulačné ventily s termostatickou hlavicou. V objekte bude nainštalovaná nová vzduchotechnika, ktorá bude rozdelená na dve zariadenia. Zariadenie č. 1 vetranie spŕch a toaliet priestory budú vetrané podtlakovo pomocou malých ventilátorov v potrubnom prevedení s výfukom do potrubia. Všetky ventilátory budú s časovým spínačom. Zariadenie č. 2 Chladenie serveru m. č. 121 priestor serveru bude trvalo chladený pre odstránenie tepelnej záťaže od technológie. Na chladenie bude použitý priamy výparník s ekologickým chladivom. Vnútorná jednotka bude v nástennom prevedení, ovládaná pomocou infra ovládača.
Ďalej bude vykonaná kompletná výmena silnoprúdových rozvodov, umelého osvetlenia, bleskozvodu, zdravotechnických inštalácií vrátane ležatých rozvodov vody a kanalizácie.

Podrobný rozsah prác je uvedený v Projektovej dokumentácii a vo Výkaze výmer, ktoré sú prílohou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 277 605,77 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 10
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti osobného postavenia sú uvedené v oddiele A.2 súťažných podkladov, ktoré sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti finančného a ekonomického postavenia sú uvedené v oddiele A.2 súťažných podkladov, ktoré sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti technickej a odbornej spôsobilosti sú uvedené v oddiele A.2 súťažných podkladov, ktoré sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 30.01.2023 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 01.09.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 30.01.2023 10:00
Miesto: Prostredníctvom IS EVO.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Celá komunikácia vo verejnom obstarávaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/ uchádzačmi sa bude
uskutočňovať prostredníctvom elektronického Informačného systému pre elektronické verejné obstarávanie (IS EVO), ktorého správcom je Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len Úrad vlády SR) s využitím všetkých jeho funkcionalít. IS EVO je dostupný bezplatne na adrese: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html. Ďalšie informácie sú uvedené v oddiele A.1 súťažných podkladov bod 9.
V prípade potreby môžu záujemcovia/uchádzači požiadať o technickú pomoc pri používaní IS EVO na e-mailovej adrese helpdesku: eplatforma@vlada.gov.sk alebo telefonicky na čísle: + 421 2 209 25 100.
Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky je doporučená. Bližšie informácie sú uvedené v oddiele A.1 súťažných
podkladov bod 12.
Verejný obstarávateľ vyžaduje viazanosť ponúk zabezpečiť zábezpekou podľa § 112 ods. 14 vo väzbe na § 46 ZVO.
Zábezpeka je stanovená vo výške 15 000 EUR. Ďalšie podmienky týkajúce sa zábezpeky sú uvedené v oddiele A.1
súťažných podkladov bod 16.
Verejný obstarávateľ sa rozhodol, že v súlade s § 112 ods. 7 písm. b) ZVO vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk určených vo výzve na predkladanie ponúk a na základe pravidiel ich uplatnenia stanovených v oddiele A.3 súťažných podkladov (tzv. super reverz).
Ďalšie informácie k podmienkam účasti:
Ak bola hodnota stavebných prác vyjadrená v inej mene ako EUR, uchádzač prepočíta túto hodnotu na EUR kurzom
Európskej centrálnej banky (ECB) platným ku dňu uzavretia predmetnej zmluvy. V prípade, ak v daný deň nebol
stanovený kurz ECB, prepočítava sa hodnota na eurá kurzom ECB platným v najbližší nasledujúci deň ku dňu uzavretia predmetnej zmluvy, kedy bol tento kurz ECB stanovený.
V prípade, ak uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO zákazkou, ktorej
realizácia presahuje stanovené referenčné obdobie, t. j. uskutočnenie stavebných prác začalo pred viac ako piatimi
rokmi od vyhlásenia tohto verejného obstarávania alebo nebolo skončené do vyhlásenia tohto verejného obstarávania, uchádzač v zozname stavebných prác uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť plnenia, ktoré bolo poskytnuté v požadovanom referenčnom období. V prípade, ak uchádzač realizoval stavebné práce ako člen združenia alebo subdodávateľ, v zozname stavebných prác vyčísli iba finančný objem plnenia realizovaný nm samotným.
Upozornenie: Verejný obstarávateľ je podľa § 40 ods. 5 písm. a) ZVO povinný pri vyhodnotení splnenia podmienok
účasti uchádzačov, ktoré sa týkajú technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO zohľadniť referencie uchádzačov uvedené v evidencii referencií podľa § 12 ZVO, ak takéto referencie ku dňu predloženia ponuky existujú a uchádzač ich v ponuke identifikoval.
Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti môžu uchádzači predbežne nahradiť podľa § 114 ods. 1 ZVO aj
Jednotným európskym dokumentom (JED) alebo čestným vyhlásením. Ďalšie podrobnosti týkajúce sa JED a čestného vyhlásenia sú uvedené v oddiele A.2 súťažných podkladov.
Ďalšie informácie k preukazovaniu splnenia podmienok účasti sú uvedené v oddiele A.2 súťažných podkladov.
Skratkou "ZVO" sa rozumie zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Predmetné verejné obstarávanie nie je sociálne verejné obstarávanie.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
04.01.2023