Stavebné úpravy k zriadeniu chirurgických ambulancií, zákrokovej sály a gastro-proktologického centra FN TT - 1. ETAPA - CHIRURGIA a 2. ETAPA - GASTRO

  Zadávateľ:
Fakultná nemocnica Trnava
  Predpokladaná hodnota:
923.748,76 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.01.2023 10:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
04.01.2023
  Dátum zverejnenia:
09.01.2023
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Fakultná nemocnica Trnava
IČO: 00610381
A. Žarnova 11, 91775 Trnava
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Jana Mesárošová
Telefón: +421 335938149
Email: jana.mesarosova@fntt.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1353
Hlavná adresa(URL): https://fntt.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Stavebné úpravy k zriadeniu chirurgických ambulancií, zákrokovej sály a gastro-proktologického centra FN TT - 1. ETAPA - CHIRURGIA a 2. ETAPA - GASTRO
Referenčné číslo: 109/2022/PZ
II.1.2) Hlavný kód CPV
45215100-8
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom tejto zákazky je rekonštrukcia časti priestorov podlažia na kóte -3,3 m FN TT Pavilón chirurgických disciplín.
Jedná sa o prízemné priestory, nakoľko priamy vstup do tejto časti pavilónu je z ul. Andrea Žarnova na úrovni terénu.
Cieľom je vytvorenie adekvátnych priestorov pre chirurgické ambulancie, zákrokovú sálu a gastro-proktologického centra.
Projekt je rozdelený do dvoch etáp, nakoľko nie je možné prerušenie poskytovania zdravotnej starostlivosti.
V prvej etape je navrhnutá rekonštrukcia priestorov naľavo od vstupu v rozsahu podľa priloženého Rozpočtu 1. ETAPA (1. časť predmetu zákazky) a projektovej dokumentácie. Tieto priestory sú v súčasnosti nevyužívané, po ich rekonštrukcii sem bude dočasne premiestnené gastro-proktologické centrum, ktoré bude rekonštruované v 2. etape v rozsahu podľa priloženého Rozpočtu 2. ETAPA (2. časť predmetu zákazky) a projektovej dokumentácie.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky a časť B.2 Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
923 748,76 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Stavebné úpravy k zriadeniu chirurgických ambulancií, zákrokovej sály a gastro-proktologického centra FN TT - 1. ETAPA - CHIRURGIA
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45215100-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Fakultná nemocnica Trnava, A. Žarnova 11, 917 02 Trnava
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom tejto zákazky je rekonštrukcia časti priestorov podlažia na kóte -3,3 m FN TT Pavilón chirurgických disciplín.
Jedná sa o prízemné priestory, nakoľko priamy vstup do tejto časti pavilónu je z ul. Andrea Žarnova na úrovni terénu.
Cieľom je vytvorenie adekvátnych priestorov pre chirurgické ambulancie, zákrokovú sálu a gastro-proktologického centra.
Projekt je rozdelený do dvoch etáp, nakoľko nie je možné prerušenie poskytovania zdravotnej starostlivosti.
V prvej etape je navrhnutá rekonštrukcia priestorov naľavo od vstupu v rozsahu podľa priloženého Rozpočtu 1. ETAPA (1. časť predmetu zákazky) a projektovej dokumentácie. Tieto priestory sú v súčasnosti nevyužívané, po ich rekonštrukcii sem bude dočasne premiestnené gastro-proktologické centrum, ktoré bude rekonštruované v 2. etape v rozsahu podľa priloženého Rozpočtu 2. ETAPA (2. časť predmetu zákazky) a projektovej dokumentácie.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky a časť B.2 Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
421 205,71 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 4
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Stavebné úpravy k zriadeniu chirurgických ambulancií, zákrokovej sály a gastro-proktologického centra FN TT - 2. ETAPA - GASTRO
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45215100-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Fakultná nemocnica Trnava, A. Žarnova 11, 917 02 Trnava
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom tejto zákazky je rekonštrukcia časti priestorov podlažia na kóte -3,3 m FN TT Pavilón chirurgických disciplín.
Jedná sa o prízemné priestory, nakoľko priamy vstup do tejto časti pavilónu je z ul. Andrea Žarnova na úrovni terénu.
Cieľom je vytvorenie adekvátnych priestorov pre chirurgické ambulancie, zákrokovú sálu a gastro-proktologického centra.
Projekt je rozdelený do dvoch etáp, nakoľko nie je možné prerušenie poskytovania zdravotnej starostlivosti.
V prvej etape je navrhnutá rekonštrukcia priestorov naľavo od vstupu v rozsahu podľa priloženého Rozpočtu 1. ETAPA (1. časť predmetu zákazky) a projektovej dokumentácie. Tieto priestory sú v súčasnosti nevyužívané, po ich rekonštrukcii sem bude dočasne premiestnené gastro-proktologické centrum, ktoré bude rekonštruované v 2. etape v rozsahu podľa priloženého Rozpočtu 2. ETAPA (2. časť predmetu zákazky) a projektovej dokumentácie.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky a časť B.2 Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
502 543,05 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 5
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona, spôsobom podľa § 32 ods. 2 zákona alebo podľa § 152 zákona.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 3.1§ 34 ods. 1 písm. b) zákona: uchádzač preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
a)bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie,
b)bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

3.2§ 34 ods. 1 písm. g) zákona: uchádzač preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: uvedená v súťažných podkladoch
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 26.01.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 26.01.2023 10:10
Miesto: Otváranie ponúk elektronicky prostredníctvom IS EVO
Otváranie ponúk sa uskutoční na adrese verejného obstarávateľa:
Fakultná nemocnica Trnava
A. Žarnova 11
917 02 Trnava
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
- Verejný obstarávateľ postupuje podľa § 112 ods. 7 písm. b) ZVO, t. j. vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a
vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. Splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky verejný obstarávateľ v zmysle § 55 ods. 1 ZVO vyhodnotí u uchádzača ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.
- Úspešný uchádzač a jeho známi subdodávatelia musia byť pred podpisom zmluvy zapísaní v registri partnerov
verejného sektora, ak majú povinnosť byť zapísaní v Registri partnerov verejného sektora.
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky v prípade, ak bude predložená
ponuka uchádzača, ktorá presahuje finančné možnosti verejného obstarávateľa.
- Predmetné verejné obstarávanie, je zelené verejné obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií a nie je obstaranie zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
04.01.2023