Zvyšovanie energetickej účinnosti obecného úradu a kultúrneho domu v Bušinciach

  Zadávateľ:
Obec Bušince
  Predpokladaná hodnota:
318.691,17 €
  Možnosť prihlásenia do:
27.01.2023 14:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
04.01.2023
  Dátum zverejnenia:
09.01.2023
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Bušince
IČO: 00319236
Železničná 4/320, 99122 Bušince
Slovensko
Kontaktná osoba: Mária Ivaničová
Telefón: +421 904576327
Email: obstaravam@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5262
Hlavná adresa(URL): https://www.obecbusince.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zvyšovanie energetickej účinnosti obecného úradu a kultúrneho domu v Bušinciach
Referenčné číslo: 1/2023
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú stavebné práce na zvyšovanie energetickej účinnosti obecného úradu a kultúrneho domu v Bušinciach.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
318 691,17 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Intravilan obce Busince, k.u. Busince c.p. 1382.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky sú stavebné práce na zvyšovanie energetickej účinnosti obecného úradu a kultúrneho domu v Bušinciach. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Časť B. Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
318 691,17 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 5
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Predmet zákazky bude financovaný z Environmentálneho fondu
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1 Tejto súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia vymedzené v ustanovení § 32 ods. 1 ZVO.

1.2 Spôsob preukázania splnenia podmienok podľa § 32 ods. 1 ZVO:

1.2.1 Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia svojím zápisom v zozname hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len ZHS) v súlade s § 152 ZVO.
1.2.2 Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v ZHS podľa § 152 ZVO preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia dokladmi v súlade s § 32 ods. 2 ZVO.

1.3 Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 1.2.2 vyššie alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

1.4 Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

1.5 Verejny obstaravatel nie je opravneny pouzit udaje z informacnych systemov verejnej spravy podla osobitneho predpisu, a teda uchadzac (ak nie je zapisany v ZHS alebo ak doklady docasne nenahradza predlozenim JED alebo cestneho vyhlasenia) predlozi za ucelom preukazania splnenia podmienok ucasti osobneho postavenia Verejnemu obstaravatelovi v ponuke vsetky doklady podla § 32 ods. 2 ZVO.

1.6Podrobnosti k podmienkam ucasti osobneho postavenia a ich preukazovanie su uvedene v § 32 ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Tohto Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa nižšie stanovené požiadavky pre preukázanie svojej technickej alebo odbornej spôsobilosti. Pre preukázanie splnenia uvedených podmienok predloží uchádzač v ponuke nasledovné doklady:
1. podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní
2. podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1. k § 34 ods. 1 písm. b) zákona:
Uchádzač musí preukázať technickú alebo odbornú spôsobilosť zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
-1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie,
-2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené,

Uchádzač preukáže spôsobilosť zoznamom stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za rozhodné obdobie (t. j. 5 rokov odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania), že realizoval zákazky rovnakého alebo podobného charakteru ako je charakter predmetu zákazky (t.j. stavebné práce na pozemných stavbách) v minimálnom objeme kumulatívne spolu 318.000,- v Eur bez DPH (slovom: tristoosemnásťtisíc eur).


Údaje, ktoré sú vyjadrené sumou v cudzej mene (inej ako EUR), uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene EUR. Prepočet inej meny na EUR uchádzač prepočíta kurzom Európskej centrálnej banky (ECB) platným v posledný deň príslušného kalendárneho roka. Za vyhlásenie verejného obstarávania sa považuje zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania.

2. k § 34 ods. 1 písm. g) zákona o VO
Vyžaduje sa minimálne 1 (jedna) osoba oprávnená na výkon činnosti stavbyvedúceho pre pozemné stavby, prípadne inžinierske stavby v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch resp. ekvivalent zodpovedajúci predmetu zákazky vydaný v krajine Európskej únie s príslušným oprávnením (dokladom) v zmysle platných právnych predpisov na výkon činnosti stavbyvedúceho pre pozemné, prípadne inžinierske stavby resp. ekvivalent zodpovedajúci predmetu zákazky. Za originál sa v tomto prípade považuje aj kópia príslušného platného osvedčenia/dokladu s originál pečiatkou oprávnenej osoby na výkon činnosti stavbyvedúceho.

-požaduje sa, aby táto osoba mala odbornú prax stavbyvedúceho v odbore pozemné stavby, prípadne inžinierske stavby resp. ekvivalent zodpovedajúci predmetu zákazky minimálne 5 rokov, čo sa preukazuje vlastnoručne podpísaným profesijným životopisom tejto osoby.

Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam a požiadavkám na vystavenie príslušného oprávnenia, uzná ako rovnocenné aj osvedčenia/oprávnenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov.
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Všetky podmienky vykonania zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 27.01.2023 14:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.09.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 27.01.2023 14:30
Miesto: Otváranie ponúk bude elektronicky "ON-LINE" funkcionalitou IS EVO ver. 18.Viď Príručka On-line sprístupnenie
na https://eplatforma.vlada.gov.sk/dokumentacia/?csrt=4637970491913774025. Ponuky budú otvorené funkcionalitou IS EVO "On- line".
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Uchádzačom zašle IS EVO po elektronickom otvorení ponúk zápisnicu.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk komisiou bude v zmysle § 52 ods. 2 ZVO verejné. Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky - online. On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi, resp. záujemcami, postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO, tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi, resp. záujemcami, počas celého procesu verejného obstarávania. Komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Ďalšie informácie týkajúce sa spôsobu komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

2. Požiadavky ustanovujúce spôsob predloženia ponúk a ich obsah sú uvedené v Časti A. súťažných podkladov.

3. Verejný obstarávateľ záujemcom odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky. Bližšie informácie sú uvedené v Časti A. súťažných podkladov.
4. Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ak bude naplnená niektorá z podmienok uvedených v § 11
ods. 1 ZVO.

5. Verejný obstarávateľ obmedzuje informácie požadované v JED na podmienky účasti (týkajúce sa časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D) na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie ( Globálny údaj pre všetky podmienky účasti).

6. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 9 000,- EUR (Slovom: deväťtisíc eur). Bližšie informácie sú uvedené v Časti A. súťažných podkladov.

7. Predmetné verejné obstarávanie nie je vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na
vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy zeleným obstarávaním, ani obstarávaním inovácií, a nie je ani
zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
04.01.2023