Rekonštrukcia 4 ks výťahov - Výťah P-O a R-S

  Zadávateľ:
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
  Predpokladaná hodnota:
665.450,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.01.2023 10:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
05.01.2023
  Dátum zverejnenia:
09.01.2023
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
IČO: 00606707
Rastislavova 43, 04190 Košice - mestská časť Juh
Slovensko
Kontaktná osoba: Ivana Boháčiková
Telefón: +421 556153111
Fax: +421 556153011
Email: ivana.bohacikova@unlp.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/private/profily/detail/1295/zakazky
Hlavná adresa(URL): www.unlp.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia 4 ks výťahov - Výťah P-O a R-S
Referenčné číslo: UNLP-2022-64-PZ
II.1.2) Hlavný kód CPV
45313100-5
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Rekonštrukcia 4 ks výťahov - Výťah P-O a R-S pracovisko: UNLP Košice, Tr. SNP č.1. Rekonštrukcia technicky a morálne zastaraných výťahov so zohľadnením jestvujúcej výťahovej šachty a súčasných zákonných a technických noriem pre výťahy a ich prevádzku.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
665 450,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Miesto plnenia predmetu zákazky je Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Slovensko, objekt č. 45 Monoblok, Pracovisko Trieda SNP č. 1.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je rekonštrukcia technicky a morálne zastaraných 4 ks výťahov so zohľadnením jestvujúcej výťahovej šachty a súčasných zákonných a technických noriem pre výťahy a ich prevádzku na adrese verejného obstarávateľa - pracovisko pracovisko Trieda SNP 1, Košice.
Podrobnejšie je uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
665 450,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 8
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Zábezpeka je stanovená vo výške 20.000 EUR (slovom: dvadsaťtisíc eur). Formy zloženia zábezpeky sú uvedené v
bode 15. časti A1.Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.
- Verejný obstarávateľ umožní obhliadku miesta plnenia predmetu zákazky, bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a opis podmienok: v dokumentoch k obstarávaniu v súťažných podkladoch (časť A.2 Podmienky účasti).
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neaplikuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO: Zoznamom stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania bližšie v súťažných podkladoch (časť A.2. podmienky účasti).
2. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. h) ZVO uchádzač uvedie:
Opatrenia environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1. Minimálne jedna zrealizovaná zákazka rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky v rozsahu min. 300 000 EUR bez DPH (slovom: tristotisíc eur).
2. Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie certifikátu ISO14001 manažérstva environmentu.
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Všetky informácie o podmienkach vykonania zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 30.01.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 30.01.2023 13:30
Miesto: on-line sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/ a totožná záložka ako pri
predkladaní ponúk. Otváranie ponúk je podľa § 52 ods. 2 ZVO verejné.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba
uchádzač,ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení budú zverejnené
informácie v zmysle ZVO. Všetky prístupy do tohto on-line prostredia zo strany uchádzačov bude systém JOSEPHINE
logovať a budú súčasťou protokolov v danom obstarávaní.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Predmetné verejné obstarávanie je zelené verejné obstarávanie.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
05.01.2023