Pivo a nealkoholický sýtený nápoj 01.02. - 30.06.2023

  Zadávateľ:
Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra SR Bystrá
  Predpokladaná hodnota:
11.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
25.01.2023 09:01

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
04.01.2023
  Dátum zverejnenia:
05.01.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra SR Bystrá
IČO: 00735540
Jánska dolina 2127, 03203 Liptovský Ján
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Martina Lehotská
Telefón: +421 445209644
Email: prevadzka@krubystra.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Príspevková organizácia MVSR

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Pivo a nealkoholický sýtený nápoj 01.02. - 30.06.2023
II.1.2) Hlavný kód CPV
15961000-2
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Dodávanie piva a sýteného nealkoholického nápoja 01.02. - 30.06.2023
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
11 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15980000-1
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
KRÚ MV SR Bystrá, Jánska dolina 2127, 032 03 Liptovský Ján
II.2.4) Opis obstarávania
Dodávanie piva a sýteného nealkoholického nápoja 01.02. - 30.06.2023
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
11 000,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 25.01.2023 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
04.01.2023