Košice - Prioritné protipovodňové opatrenia v SR, Hornád ochrana intravilánu mesta, ľavý breh - rkm 140,644 - 141,911 (rkm 34,644 - 35,911)

  Zadávateľ:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
  Predpokladaná hodnota:
1.435.707,75 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.01.2023 09:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
03.01.2023
  Dátum zverejnenia:
05.01.2023
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
IČO: 36022047
Martinská 49, 82105 Bratislava - mestská časť Ružinov
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Martin Šustrík
Telefón: +421 556008121
Email: martin.sustrik@svp.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.svp.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Životné prostredie
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Košice - Prioritné protipovodňové opatrenia v SR, Hornád ochrana intravilánu mesta, ľavý breh - rkm 140,644 - 141,911 (rkm 34,644 - 35,911)
Referenčné číslo: CS SVP OZ KE 5301/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
45246400-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je protipovodňová ochrana časti intravilánu mesta Košice, úseku Hornádu rkm 140,644 - 141,911 (absolútny rkm 140,644 - 141,911) medzi priemyselnou lávkou a zároveň lávkou pre peších situovanej v blízkosti železničného učilišťa na Palackého ulici, kde je začiatok úpravy a cestným mostom na miestnej komunikácii na Rampovej ulici, kde je koniec úpravy. Vlastná výstavba bude pozostávať zo zväčšenia prietokového profilu koryta vybudovaním ochranného múrika v trase návodnej hrany jestvujúcej koruny ĽB hrádze rieky Hornád a ďalej vybudovaním ľavobrežnej ochrannej hrádze s naviazaním na vyšší terén v mieste cestného mosta cez rieku Hornád na Rampovej ulici. Celková dĺžka ochranného múrika a ľavobrežnej ochrannej hrádze je 1 246,26 m. Trasa ochranného múrika je navrhnutá v trase návodnej hrany jestvujúcej koruny ĽB hrádze rieky Hornád a ďalej vybudovaním ľavobrežnej ochrannej hrádze s naviazaním na vyšší terén v mieste cestného mosta cez rieku Hornád na Rampovej ulici. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 435 707,75 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45247230-1
45262620-3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Úsek Hornádu rkm 140,644 141,911 (absolútny rkm 14,644 14,911)
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je protipovodňová ochrana časti intravilánu mesta Košice, úseku Hornádu rkm 140,644 - 141,911 (absolútny rkm 140,644 - 141,911) medzi priemyselnou lávkou a zároveň lávkou pre peších situovanej v blízkosti železničného učilišťa na Palackého ulici, kde je začiatok úpravy a cestným mostom na miestnej komunikácii na Rampovej ulici, kde je koniec úpravy. Vlastná výstavba bude pozostávať zo zväčšenia prietokového profilu koryta vybudovaním ochranného múrika v trase návodnej hrany jestvujúcej koruny ĽB hrádze rieky Hornád a ďalej vybudovaním ľavobrežnej ochrannej hrádze s naviazaním na vyšší terén v mieste cestného mosta cez rieku Hornád na Rampovej ulici. Celková dĺžka ochranného múrika a ľavobrežnej ochrannej hrádze je 1 246,26 m. Trasa ochranného múrika je navrhnutá v trase návodnej hrany jestvujúcej koruny ĽB hrádze rieky Hornád a ďalej vybudovaním ľavobrežnej ochrannej hrádze s naviazaním na vyšší terén v mieste cestného mosta cez rieku Hornád na Rampovej ulici. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 435 707,75 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 9
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Operačný program Kvalita životného prostredia
II.2.14) Doplňujúce informácie
S ohľadom na bod II.2.7 tejto výzvy verejný obstarávateľ dopĺňa, že lehota na vykonanie diela je 9 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy alebo do 30.04.2024, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 Zákona o VO. Záujemca preukazuje podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 Zákona o VO podľa § 32 ods. 2 a nasl. Zákona o VO.
2) Záujemca môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 152 ods. 1 Zákona o VO zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: 1) Verejný obstarávateľ vyžaduje preukázanie splnenia podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 ods. 1 písm. a) Zákona o VO.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Pre obmedzenú kapacitu sú kompletné podmienky účasti uvedené v prílohe č. 5 súťažných podkladov.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1) Verejný obstarávateľ vyžaduje preukázanie splnenia podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. b) Zákona o VO.
2) Verejný obstarávateľ vyžaduje preukázanie splnenia podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) Zákona o VO.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Pre obmedzenú kapacitu sú kompletné podmienky účasti uvedené v prílohe č. 5 súťažných podkladov.
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
1) Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/ uchádzačmi sa uskutočňuje v slovenskom jazyku
písomne postupom v súlade so Zákonom o VO. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú
komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom elektronického systému IS EVO ver. 18.0, ktorý je dostupný na
internetovej adrese https://eplatforma.vlada.gov.sk/ za podmienok uvedených v súťažných podkladoch.
2) Uchádzač je povinný originálne doklady, alebo ich úradne overené kópie (vrátane úradných prekladov) naskenovať do formátu .pdf a ocenený výkaz výmer predložiť len vo formáte .xls / .xlsx (excel) v neuzamknutom súbore.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 26.01.2023 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 26.01.2024
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 26.01.2023 10:00
Miesto: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Hornádu, odštepný závod, Ďumbierska 14,
041 59 Košice - mestská časť Sever.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Uchádzač môže byť na otváraní ponúk zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní ponúk. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárne orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a originálom poverenia (splnomocnenia) na zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1) Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v slovenskom jazyku
písomne postupom v súlade so Zákonom o VO. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú
komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania IS EVO ver 18.0, ktorý je dostupný na internetovej adrese https://eplatforma.vlada.gov.sk/ za podmienok uvedených v súťažných podkladoch.
2) Uchádzač je povinný originálne doklady alebo ich úradne overené kópie (vrátane úradných prekladov) naskenovať do formátu .pdf a ocenený výkaz výmer predložiť len vo formáte .xls/.xlsx (excel) v neuzamknutom súbore.
3) Verejný obstarávateľ vyžaduje zloženie zábezpeky vo výške 30.000 EUR. Podmienky zloženia zábezpeky ponuky sú uvedené v súťažných podkladoch.
4) Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuku z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky u uchádzača, ktorý sa po vyhodnotení kritéria na vyhodnotenie ponúk umiestnil na prvom mieste v poradí.
5) Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti u uchádzača ktorý sa po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk umiestnil na prvom mieste v poradí a ktorého ponuka spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky.
6) Verejný obstarávateľ upozorňuje, že s ohľadom na zákon číslo 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v platnom znení nemá prístup do verejných registrov, z ktorých by si v procese vyhodnocovania splnenia podmienok účasti mohol zabezpečiť prístup k dokladom preukazujúcim splnenie podmienok účasti uchádzača v zmysle Zákona o VO.
7) Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačovi vyplniť len oddiel časti IV formuláru Jednotného európskeho dokumentu (GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI) bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV formuláru JED.
8) Verejný obstarávateľ oznamuje, že v súlade s § 10 ods. 4 Zákona o VO obmedzí záujemcovi, uchádzačovi alebo
skupine dodávateľov účasť vo verejnom obstarávaní, najmä ich vylúči alebo vylúči ich ponuku, ak má tento záujemca, uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov sídlo v treťom štáte, s ktorým nemá Slovenská republika alebo Európska únia uzavretú medzinárodnú zmluvu zaručujúcu rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike. Za týmto účelom bude verejný obstarávateľ postupovať podľa § 10 ods. 4 Zákona o VO.
9) Otváranie ponúk vykoná komisia menovaná verejným obstarávateľom verejne - sprístupnením ponúk doručených v lehote na predkladanie ponúk. Umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie aj ich sprístupnenie prostredníctvom funkcionality IS EVO (on-line sprístupnenie ponúk).
10) Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy predložil doklady uvedené v súťažných podkladoch.
11) Verejný obstarávateľ neuzatvorí zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ak nastane niektorá zo situácií uvedených v § 11 Zákona o VO.
12) Verejný obstarávateľ je povinný uhradiť faktúru do 60 dní odo dňa jej doručenia.
13) Verejný obstarávateľ upozorňuje na uplatnenie inštitútu zádržného, zábezpeky, zmluvné pokuty a poistenie uvedené v návrhu zmluvy o dielo, ktorý tvorí prílohu súťažných podkladov.
14) Verejný obstarávateľ upozorňuje na podmienky účinnosti zmluvy uvedené v zmluve.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
03.01.2023